Przejdź do treści głównej

Do: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

STOP wycince drzew w Gminie Wymiarki

Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój gminy to nie tylko budowa nowych obiektów, ale również dbałość o istniejącą zieleń i więcej nasadzeń niż wycinek. W związku z powyższym zwracamy się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie działań mających na celu zachowanie istniejącej zieleni gminnej oraz wprowadzenie odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na zrównoważony rozwój gminy z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i ochrony środowiska.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Uważamy, że decyzja o przedmiotowej wycince byłaby bardzo szkodliwa dla całego miasta oraz nas, jego mieszkańców. Z uwagi na dużą powierzchnię asymilacyjną tych drzew, wytwarzają one ogromne ilości tlenu niezbędnego do życia, absorbują dodatkowo duże ilości CO2 oraz innych szkodliwych substancji jak pył zawieszony i inne szkodliwe związki, które są wytwarzane przez samochody oraz niską emisję.

Wpływają na estetykę przestrzeni – maskują elementy nieestetyczne i podkreślają piękno założeń architektonicznych. Drzewa pozytywnie wpływają na zdrowie. Umacniają więzi międzyludzkie, zwłaszcza w przypadku wspólnego sadzenia drzew i dbania o nie. Są inspiracją kulturową, intelektualną i duchową. Dają ludziom poczucie związku z miejscem. Są świadkami historii.
Ochrona drzew to ochrona naszych interesów. Zgodnie z koncepcją usług ekosystemów korzyści, których dostarczają nam drzewa (czystsze powietrze, zmniejszone nakłady na oczyszczanie ścieków, ochrona przed hałasem, pochłanianie dwutlenku węgla, poprawa efektywności pracy itd.).

W pierwszej kolejności odniesiemy się do argumentów przytaczanych w Stanowisku podjętym przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 czerwca 2022 r., sygnatura ZN.5142.7.2022[gm Wym], w sprawie wystąpienia do Zarządu Powiatu Żagańskiego w sprawie uzgodnienia inwestycji pn Przebudowa drogi powiatowej nr. 1078F. -"W wyniku planowanych prac bezpowrotnie usunięty zostanie z krajobrazu kulturowego cenny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym starodrzew kasztanowców znajdujący się w zachodniej części wsi Witoszyn. Przedmiotowa aleja drzew zlokalizowana przy ul. Żołnierzy II Armii WP spełnia ustawowe cechy zabytku. Jest to przestrzenne założenie historycznej alei kasztanowcowej w krajobrazie wiejskim łączącej miejscowości Witoszyn i Wymiarki, wpływający na charakter miejsca, podkreślający walory historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe zabytkowego zadrzewienia przyulicznego. W ocenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przebudowa drogi powiatowej w sposób stanowiący zagrożenie dla starodrzewu będącego istotnym element krajobrazu kulturowego wsi Witoszyn narusza przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami'.

Tymczasem jeśli dopuścimy do degradacji drzew, stracimy możliwość korzystania z usług, które świadczą.

Nowe informacje

2023-06-20 21:14:01 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-06-20 08:15:36 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-06-19 22:17:45 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-06-19 19:40:03 +0200

Zebrano 10 podpisów