Przejdź do treści głównej

Do: Rządzący i organizacje Pracodawców

Apel o 21 postulatów pracowniczych OPZZ

Trzydzieści lat po przemianach ustrojowych polskim pracownicom i pracownikom nadal żyje się ciężko. Czas na nowe otwarcie i przypomnienie najważniejszych postulatów i oczekiwań pracowników.

1. Coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach, w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi.
2. Gwarancja systemowego wzrostu płac dla zatrudnionych w instytucjach publicznych.
3. Wyższa płaca minimalna – co najmniej 50% przeciętnej i 60% mediany, bez wliczania do niej dodatków.
4. Umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym (kobiety po 35 latach, a mężczyźni po 40 latach) wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz likwidacja wygasającego charakteru emerytur pomostowych.
5. Likwidacja śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia. Zatrudnienie tylko na podstawie stosunku pracy.
6. Sprawiedliwe i progresywne podatki, z wyższą kwotą wolną od podatku i wyższymi pracowniczymi kosztami uzyskania przychodu.
7. Wyższe zasiłki dla bezrobotnych – co najmniej 50% ostatniego wynagrodzenia.
8. Poprawa dostępności do ochrony zdrowia.
9. Dostępność mieszkań.
10. Wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni.
11. 35-godzinny tydzień pracy i 2 wolne niedziele dla pracujących w niedziele.
12. Wzmocnienie negocjacji zbiorowych i układów zbiorowych pracy.
13. Usprawnienie procedury sporu zbiorowego i zagwarantowanie prawa do strajku dla wszystkich zatrudnionych.
14. Prawo związków zawodowych do prowadzenia sporu zbiorowego i strajku z podmiotem odpowiedzialnym za politykę płacową i warunki pracy w danym przedsiębiorstwie.
15. Zwiększenie skuteczności i efektywności działania Państwowej Inspekcji Pracy.
16. Społeczny nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
17. Większy udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami poprzez rozszerzaniu udziału ich przedstawicieli w zarządach i radach nadzorczych.
18. Skrócenie czasu postępowań w sądach pracy.
19. Prawo do odliczania od podatku składki związkowej.
20. Prawo do wstępu na teren zakładu pracy przedstawicieli związków zawodowych, którzy nie są zatrudnieni u danego pracodawcy, jeżeli wynika to z oczekiwań pracowników oraz do prowadzenia polityki informacyjnej na terenie zakładu pracy.
21. Dobór kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa oraz instytucjach publicznych na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Trzydzieści lat po przemianach ustrojowych polskim pracownicom i pracownikom nadal żyje się ciężko. Realizacja oczekiwań społecznych jest nieustannie odsuwana w czasie – z kadencji na kadencję kolejnych ekip rządowych. Co więcej, wciąż nie doczekaliśmy się realizacji wielu postulatów, będących w centrum uwagi już podczas sierpniowego przełomu w 1980 roku, jak choćby:
• zagwarantowania prawa do strajku dla wszystkich pracujących,
• zagwarantowania wzrostu płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza,
• wprowadzenia zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej,
• wprowadzenia emerytury ze względu na staż pracy,
• poprawienia warunków pracy ochrony zdrowia,
• zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci,
• dostępności mieszkań.

Te i inne postulaty dotyczyły praw i wolności konstytucyjnych, pracowniczych i związkowych, ograniczenia przywilejów władzy oraz poprawy warunków socjalno-bytowych społeczeństwa. Część z nich siłą rzeczy straciła na ważności, część naszym zdaniem jest w 2020 roku wciąż aktualna. Naszym obowiązkiem jest dopisać także nowe postulaty, których realizacji oczekuje dzisiaj społeczeństwo!

Czas zatem na nowe otwarcie i przypomnienie najważniejszych postulatów i oczekiwań pracowników. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat formułuje te oczekiwania.

Sposób dostarczania

Listę postulatów pracowniczych przekażemy rządzącym i organizacjom pracodawców.

Nowe informacje

2020-07-29 22:01:03 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-07-28 22:07:59 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-07-28 14:26:06 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-07-28 11:49:04 +0200

Zebrano 10 podpisów