Przejdź do treści głównej

Do: Andrzej Duda, Prezydent RP

Apel o zawetowanie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności

Ta kampania została zakończona.

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się do Pana z apelem o zawetowanie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, uchwalonej przez Sejm 15 września 2017 r.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Uchwalona ustawa stwarza zagrożenie dla niezależności społeczeństwa obywatelskiego, niszcząc dotychczasowy system współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, czyniąc go zarówno nieprzejrzystym jak i obarczonym ryzykiem silnego upolitycznienia oraz wprowadzając możliwość różnicowania relacji z wybranymi organizacjami w oparciu o wiarę i światopogląd. Przebieg prac nad ustawą jak i przyjęte w niej rozwiązania naruszają podstawowe zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, zdefiniowane w Konstytucji oraz w Ustawie o działalności pożytku publicznym i wolontariacie, stanowiącą swoistą konstytucję III sektora.

Dopisana do ustawy preambuła zawęża zakres ustawy, ograniczając aksjologię do wartości chrześcijańskich, co z góry wyklucza i dyskryminuje mniejszości religijne i niewierzących. Tym samym ustawa staje w sprzeczności z preambułą Konstytucji RP, określającą wartości, do których się odwołuje w dużo szerszym ujęciu: „wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski (…)”.

Dołączona do ustawy preambuła, w zestawieniu z art. 24, w którym wylicza się zadania, jakie realizować ma Narodowy Instytut, jasno wskazuje na niekonstytucyjne intencje ustawodawcy. Prowadzą one do ograniczania i profilowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie z jednym tylko określonym światopoglądem i wykluczania z systemu państwowego wsparcia podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, które w swoich działaniach nie odwołują się do zapisanych w preambule wartości. W preambule brak jakichkolwiek klauzul przeciwdziałających dyskryminacji mniejszości poprzez odwołanie do wartości europejskich i praw człowieka zapisanych w art. 2 traktatu unijnego i przyjętych przez Polskę porozumień helsińskich, będących fundamentem ruchów opozycji demokratycznej lat 70-tych i wielkiego ruchu Solidarności Sierpnia 80.

Zobacz pełną treść listu podpisaną przez Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: http://ofop.eu/aktualnosci/apel-do-prezydenta-rp-o-weto

Z poważaniem,
Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Dariusz Supeł - prezes zarządu
Weronika Czyżewska-Waglowska - wiceprezeska
Karolina Dreszer-Smalec - wiceprezeska
Iwona Janicka - członkini zarządu
Przemysław Dziewitek - członek zarządu
Łukasz Domagała - członek Zarządu

Kategoria

Links

Nowe informacje

2017-10-03 01:19:10 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2017-10-02 15:13:02 +0200

Zebrano 500 podpisów

2017-10-02 10:14:54 +0200

Zebrano 100 podpisów

2017-10-02 09:10:02 +0200

Zebrano 50 podpisów

2017-10-02 07:37:33 +0200

Zebrano 25 podpisów

2017-10-02 00:57:57 +0200

Zebrano 10 podpisów