Przejdź do treści głównej

Do: Nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennecchio

Donosimy Papieżowi na ministra Szyszko!

Podpisy zostały doręczone.

Wielce Szanowana Ekscelencjo Arcybiskupie Salvatore Pennecchio

Najprawdopodobniej jutro polski Minister Ochrony Środowiska będzie jutro na audiencji u Papieża Franciszka. Proszę Ekscelencję o przekazanie Papieżowi dramatycznych informacji z Polski o tym, jak Minister Szyszko niszczy polską przyrodę:
- dewastuje Puszczę Białowieską (jedyny, ostatni w Europie obszar o cechach lasu pierwotnego) mimo ogromnego oporu społecznego, opinii środowisk naukowych, decyzji UNESCO, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
- Jest odpowiedzialny za wprowadzenie przepisu zezwalającego na nieograniczoną wycinkę drzew na terenach prywatnych, co skończyło się likwidacją skwerów w miastach, alei drzew, lasów. W kraju, w którym jest największe zanieczyszczenie powietrza w Unii Europejskiej i każde drzewo jest na wagę złota.

Przy tym wszystkim uważa, że to co robi jest zgodne z wolą Boga, powołując się na jeden cytat z Biblii "Czyńcie sobie ziemię poddaną".

Proszę o interwencję.

The Apostolic Nuncio to Poland, Your Excellency Archbishop Salvatore Pennecchio

Most likely, the Polish Minister of Environmental Protection will be attending the audience with Pope Francis tomorrow (Dec. 7,2017). I am asking Your Excellency a favour to convey to the Pope, a dramatic information from Poland about how Minister Szyszko destroys the Polish nature:
- He devastates the Bialowieza Forest (the only, and the last in Europe, area with features of the primeval forest) despite the huge local and foreign social resistance, opinions of scientific circles, decisions of UNESCO, and the Court of Justice of the European Union.
- He is responsible for introducing the provision allowing unlimited logging of trees on the private areas, which ended in the liquidation of local squares in the cities, the avenues of trees, and forests. In a country where there is the largest air pollution in the European Union and every tree is worth its weight in gold.

At all, he thinks that what he does is in accordance with the will of God, citing one quote from the Book of Genesis (verse 29 and 30), “Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed; it shall be food for you; and to every beast of the earth and to every bird of the sky and to everything that moves on the earth which has life, I have given every green plant for food”

We beg you for the intervention.
Yours faithfully

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Minister Szyszko we wtorek ujawnił, że najprawdopodobniej w czwartek będzie miał audiencję u Papieża Franciszka. Podpisz i udostępnij! Nasz apel chcemy przekazać już w środę!
Papieżowi, jak wiemy, leży na sercu ochrona środowiska. Spróbujmy Go poinformować, o tym jak dewastowana jest przyroda w Polsce.
Jeśli podpiszesz ten apel, wyślemy w Twoim imieniu. Działaj też równocześnie: wyślij jak najszybciej \maila do Nuncjusza apostolskiego w Polsce Arcybiskup Salvatore Pennecchio
e-mail: [email protected]

Sposób dostarczania

poprzez e-mail

Nowe informacje

2017-12-07 09:18:17 +0100

Zebrano 500 podpisów

2017-12-06 21:37:11 +0100

Zebrano 100 podpisów

2017-12-06 20:39:28 +0100

Zebrano 50 podpisów

2017-12-06 20:23:22 +0100

Zebrano 25 podpisów

2017-12-06 20:09:15 +0100

Zebrano 10 podpisów