Przejdź do treści głównej

Do: Do: Starosta Piaseczyński Pan Ksawery Gut i Rada Powiatu Piaseczyńskiego, Wójt Gminy Prażmów Pan Jan Dąbek i Rada Gminy Prażmów, Pan Nadleśniczy Sławomir Mydłowski - Nadleśnictwo Chojnów

NIE! Dla projektu rozbudowy drogi z Gabryelina do Wągrodna i wycinki 147 drzew!

Jako grupa mieszkańców Gabryelina zapoznaliśmy się z projektem rozbudowy drogi nr 2830W z Gabryelina do Wągrodna . Projekt uwzględnia wycinkę 147 drzew do samego Wągrodna. Wśród nich jest kilka akacji oraz liczne wiekowe dęby, tworzące malowniczą aleję drzew, która przedstawia wyjątkowe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Rosną tu dęby o obwodach 150-310 cm, niektóre z nich mają już obwód odpowiadający wymogom dotyczącym pomników przyrody.

Wspomniana droga ma przebiegać na odcinku o długości trzech kilometrów, przez obszar pól uprawnych i lasów. Na znacznym terenie przylegającym do drogi znajdują się siedliska bobrów, będących pod prawną ochroną w naszym kraju. Pobliskie pola i lasy zamieszkują liczne gatunki dzikich zwierząt, a wśród nich chronione prawnie łosie, a także sarny, jelenie, łanie, daniele, lisy, zające, bażanty oraz wiele gatunków dzikiego ptactwa. Drzewa planowane do wycinki są miejscami gniazdowania dzikich ptaków, a wśród nich chronionych prawnie dzięciołów i dudków.
Wspomniana droga stanowi również jedyny w naszej miejscowości teren rekreacyjny, spacerowy, wypoczynkowy, służący wszystkim mieszkańcom. Jest to szlak turystyki rowerowej i pieszej.

Plan budowy drogi asfaltowej na tym odcinku, niosący za sobą dewastację przyrody, stoi w sprzeczności z założeniami „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prażmów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
W w/w dokumencie jako priorytet działania określa się „Dążenie do poprawy stanu środowiska”, które „jest celem, który powinien być uwzględniony przy realizacji wszystkich działań podejmowanych w ramach wdrażania strategii”. „Jednym z priorytetowych kierunków wojewódzkiej polityki przestrzennej jest poprawa warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego poprzez ochronę walorów przyrodniczych…”

Nie widzimy zasadności budowy drogi za ogromne pieniądze wśród pól i lasów, podczas gdy brakuje ich na remonty i utrzymanie już istniejących dróg, biegnących wśród gęstej zabudowy.

Apelujemy zatem do Państwa o:
- odstąpienie od realizacji projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2830W Gabryelin-Wągrodno, gdyż obecny projekt nieodwracalnie zniszczy walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne tej drogi.

- wstrzymanie wszelkich prac przygotowawczych związanych z tą inwestycją, w szczególności wycinki 147 drzew, do czasu wypracowania rozwiązania godzącego interesy społeczne z zachowaniem unikalnych wartości przyrodniczych i historycznych tego obszaru,

- zmianę kategorii drogi nr 2830W na drogę gminną, co pozwoli na obniżenie standardów technicznych planowanej drogi i opracowanie nowego projektu jej rozbudowy.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

NIE CHCEMY TRANZYTU PRZEZ GABRYELIN!!!

Wzdłuż drogi rosną ponad 100 - letnie dęby, które pamiętają jeszcze czasy, gdy Polska była pod zaborami. Niektóre z nich mają wymiary pomników przyrody lub zbliżają się do wymaganych wymiarów!
Przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie projekt rozbudowy w/w drogi zakłada budowę drogi asfaltowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Projektowana droga ma spełniać standardy drogi powiatowej dwujezdniowej. Nowa droga nie jest prowadzona po śladzie istniejącej, dlatego na potrzeby budowy zaplanowano wycinkę niemal 150 drzew. Malowniczy krajobraz wokół traktu zostanie bezpowrotnie zniszczony i zastąpiony asfaltowo - betonową infrastrukturą, która na zawsze go oszpeci. W zaprojektowanym wariancie droga ta stanie się "przelotówką", drogą tranzytową szybkiego ruchu. Realnie nie będzie możliwe uprawianie tutaj turystyki pieszej i rowerowej. W pasie planowanej drogi znalazły się też obiekty kultu religijnego, m.in. zabytkowa przydrożna kapliczka.

NIE ZABIERAJMY DZIKIM ZWIERZĘTOM ICH TERENÓW!
Projekt nie zawiera rozwiązań minimalizujących wpływ planowanej drogi na wrażliwe ekosystemy. Rozmach inwestycji przeraża, gdyż jest realizowany kosztem ponad 130 dębów oraz kosztem dzikiej przyrody. Projekt nie zawiera też żadnych rozwiązań, które zapobiegłyby fragmentacji siedlisk bytujących tu gatunków zwierząt i zapewniłyby ciągłość istniejącemu korytarzowi ekologicznemu. W projekcie nie przewidziano bezpiecznych przejść dla zwierząt takich jak np. przepusty dla płazów. Projekt rozbudowy drogi jest fatalny i szkodliwy, bo nie uwzględnia wyjątkowych przyrodniczych uwarunkowań tej drogi. Trudno oprzeć się wrażeniu, że przy tworzeniu tego projektu bezrefleksyjnie zastosowano szablon z dużej aglomeracji miejskiej.
Oburzenie budzi też fakt, że inwestycja o tak poważnym wpływie na środowisko i życie okolicznych mieszkańców nie została poddana konsultacjom społecznym. Mieszkańcy okolic Gabryelina, Wągrodna, Białego Ługu i Uwielin, lokalne grupy nie miały możliwości wypowiedzenia się na jej temat. Nie miały też żadnego wpływu na kształt przyjętych w projekcie rozwiązań. W efekcie powstał projekt, który odpowiada na potrzeby tylko części tutejszej społeczności. Jeśli droga zostanie rozbudowana w/g projektu, ci mieszkańcy, którzy cenią tutejszą przyrodę i zamieszkali tu dla ciszy i bliskości pól i lasów, będą musieli zaakceptować bliskość szerokiego asfaltu, przypominającego pas startowy. Podczas prac nad tym projektem nie uwzględniono interesów dzikich zwierząt, dla których ta okolica jest domem.

TO MIEJSCE ZASŁUGUJE NA DUŻO LEPSZY PROJEKT DROGI!!!
TO NASZ LOKALNY SKARB, KTÓRY TRZEBA POTRAKTOWAĆ WYJĄTKOWO, A NIE SZABLONOWO!!!

Oczekujemy zatem, że przygotowany projekt nie zostanie zrealizowany. Aktualny projekt jest przeskalowany, to marnowanie publicznych pieniędzy, zwłaszcza, że w/w droga przebiega przez pola i lasy, a nie tereny zasiedlone. Oczekujemy, że droga nr 2830W uzyska kategorię drogi gminnej, co umożliwi opracowanie nowego projektu, który nie zdewastuje tej okolicy. Oczekujemy wreszcie, że mieszkańcy i lokalne grupy zostaną zaproszeni do pracy nad nowym projektem drogi. Chcemy, by uszanował on wyjątkowy kontekst przyrodniczy tego miejsca!

Grupa Chrońmy Rekreacyjne Serce Gabryelina
05-505 Gabryelin, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-11-30 14:49:05 +0100

Zebrano 100 podpisów

2022-11-29 08:22:46 +0100

Zebrano 50 podpisów

2022-11-28 21:34:28 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-11-28 20:43:13 +0100

Zebrano 10 podpisów