Przejdź do treści głównej

Do: PREZYDENT RP, PAN ANDRZEJ DUDA ; PREZYDENT M.ST. WARSZAWY, PAN RAFAŁ TRZASKOWSKI ; WICEPREMIER POLSKI, PAN PIOTR GLIŃSKI ; WOJEWÓDZKI MAZOWIECKI KONSERWATOR ZABYTKÓW, PAN JAKUB LEWICKI ; WOJEWODA MAZOWIECKI, PAN TOBIASZ BOCHEŃSKI.

OCHROŃMY ZABYTKOWE OSIEDLE MURANÓW POŁUDNIOWY PRZED ZNISZCZENIEM !

My, mieszkańcy Woli, Śródmieścia oraz mieszkańcy Warszawy, dla których wartość historyczna, estetyczna oraz sentymentalna Muranowa jest bezcenna,
apelujemy o wpisanie układu urbanistycznego i zespołu budynków
osiedla Muranów Południowy
do rejestru zabytków.

Znaczenie osiedla Muranów Południowy
Warszawski Muranów został zaprojektowany przez Bohdana Lacherta, jednego z najwybitniejszych twórców architektury awangardowej, a rozpoczęcie budowy osiedla stanowiło zarazem moment pierwszego etapu odbudowy powojennej Warszawy. Najstarsza, południowa część Muranowa, powstała na przełomie lat 40. i 50. XX wieku, w luźnej zabudowie w stylistyce modernizmu. Unikatowość na skalę światową Muranowa Południowego wynika z tego, iż zostało zbudowane na ruinach i z gruzów dawnego getta. Budynki z gruzobetonu, obecnie otynkowane i naznaczone doktryną socrealizmu, stanowią „Osiedle – Pomnik” i miejsce pamięci o tragedii Holokaustu, co jest dowodem na ponadczasowość wizji i celu jego twórcy – Bohdana Lacherta.

Muranów Południowy do dziś wyróżnia się na tle innych warszawskich osiedli kameralnością oraz małomiasteczkowym charakterem wewnętrznych podwórek. Odznacza się takimi założeniami, jak: monumentalizm, surowość elewacji, jednorodność stylistyczna i powtarzające się budownictwo utworzone przez punktowce, klatkowce i galeriowce.
Osiedle południowe cechuje się swoistą architekturą i niepowtarzalną koncepcją przestrzenną „miasta-ogrodu”, które powinny zostać wpisane w rejestr zabytków. Argumenty przemawiające za wpisem to:

-ciągi komunikacyjne i osie widokowo-kompozycyjne,
-charakterystyczne dla osiedla podziały stolarki okiennej w kształcie litery H,
-dekoracje wykonane w technice sgraffito,
-bramy wejściowe w kształcie łuków triumfalnych,
-zabytkowe obiekty wplecione w przestrzeń mieszkalną (kościół św. Augustyna, pałac Mostowskich, Muzeum Więzienia Pawiak, Szpital św. Zofii),
-wewnętrzne przejścia między budynkami na gruzobetonowych skarpach,
-niezabudowane arkady w parterach budynków,
-charakterystyczne zielone podwórka,
-mała architektura – schody, tarasy, kamienne balustrady, ławki i murki zasłaniające gruzowe hałdy.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Dlaczego wpis Muranowa Południowego do rejestru zabytków jest ważny

Układ i zespół budynków Muranowa Południowego zostały wpisane do gminnej ewidencji zabytków (GEZ) w 2012 r. Dalsza ochrona Muranowa leży w interesie społecznym. My, mieszkańcy, nie jesteśmy w stanie samodzielnie zabezpieczyć osiedla przed procesem dogęszczania oraz dewastacji muranowskiego ducha architektonicznego. Obecnie osiedle niszczone jest przez nowoczesne budynki, które stylem odstają od reszty otoczenia i wpływają na degradację dziedzictwa narodowego. Budując nowe budynki, niszczy się przede wszystkim historię, ślady tych, którzy kiedyś tutaj żyli przed wojną, pamięć o ludziach, którzy odbudowali tę część Warszawy, wymazuje się także wspomnienia mieszkańców osiedla, którzy chodzą po nim od 70 lat.
Muranów Południowy był osiedlem eksperymentalnym postawionym na wzniesieniach stanowiących wyrównane hałdy gruzu. Z tego względu, z jednej strony – charakteryzuje się różnicami w poziomie ulic, a z drugiej – narażony jest na tworzenie się zapadlisk. Wszelkie roboty budowlane wywołują przerażenie mieszkańców i przyciągają historyków, gdyż podczas kopania znajdowane są ludzkie szczątki z I połowy XX wieku. Zapadanie się chodników staje się normą wpisaną w krajobraz osiedla, ale w związku z nowymi budowami my, mieszkańcy osiedla, odczuwamy lęk o stabilność i bezpieczeństwo naszych budynków mieszkalnych.
Muranów to pomnik pamięci o ludzkim cierpieniu i modernistyczne bryły wybudowane rękami ludzi dotkniętych II wojną światową – to ujednolicony krajobraz architektoniczny i przekaz:
Nie niszcz, ocal oryginalny krajobraz Muranowa dla przyszłych pokoleń!

Korzyści płynące z podniesienia ochrony konserwatorskiej
Od 2012 r. (wpis do GEZ) wszelkie remonty związane z elewacją i wymianą okien muszą być zgłaszane do konserwatora. Do korzyści płynących z wpisania do rejestru należą:
działania ochronne w procesie planowania przestrzennego – ograniczenie patologii w aspekcie pobliskiego budownictwa (budowa nowoczesnych budynków nieadekwatnych stylistycznie do reszty układu urbanistycznego, wycinka drzew i zieleni);
zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowych budynków w możliwie najlepszym stanie, zapobieganie niszczeniu osiedla;
zapewnieniu warunków prawnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie wartości budynku i jego otoczenia, w tym jego zagospodarowanie (ławki, chodniki, skwery);
możliwość dofinansowania remontów nawet w 50%;
kontrole stanu zachowania obiektu i terenu;
dokumentowanie zabytkowych budynków i obszaru, naukowe poznanie i rozpowszechnianie wiedzy.

Mimo wielu ograniczeń, walczymy o dobro każdego Sąsiada. Mamy nadzieję, że każdy remont budynku będzie rozpatrywany indywidualnie – liczymy na rzetelność i bezstronność opinii konserwatorów.

Walczymy o los tego osiedla, które za niecałe trzy dekady skończy 100 lat.
To od nas zależy jego przyszłość i dlatego głośno apelujemy o wysłuchanie głosu mieszkańców Muranowa, a nie przyszłych deweloperów.
Zysk inwestora nie może być ważniejszy niż dziedzictwo narodowe i pamięć o tragicznej historii tego miejsca!
Obecny poziom ochrony konserwatorskiej nie chroni dostatecznie Muranowa Południowego. Dlatego prosimy, by osiedle Muranów Południowy, wraz z układem urbanistycznym i zespołem budynków, które obecnie znajdują się w GEZ, zostało wpisane do rejestru zabytków.

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2023-03-01 05:51:20 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2023-02-17 00:15:24 +0100

Zebrano 500 podpisów

2023-01-30 14:40:50 +0100

Są już wyniki ankiety. Mieszkańcy Muranowa Płd. murem za wpisem do rejestru!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224129067508005&set=g.493572629536475

2023-01-26 13:03:04 +0100

Zebrano 100 podpisów

2023-01-25 07:58:38 +0100

Zebrano 50 podpisów

2023-01-24 19:15:02 +0100

Zebrano 25 podpisów

2023-01-24 17:28:45 +0100

Zebrano 10 podpisów