Przejdź do treści głównej

Do: Dyrekcja CKZiU

Petycja do Dyrektora CKZiU w Sosnowcu ws. Zwolnienia Andrzeja Skomorowskiego

Wnosimy o ponowne rozpatrzenie decyzji Dyrekcji i cofnięcie wypowiedzenia Pana Andrzeja Skomorowskiego, Nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie kierunku Technik fotografii i multimediów.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Korzystając z:
- uprawnień konstytucyjnych - Art 63 Konstytucji: Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym lub własnym,
-a także z praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka (Artykuł 13 1. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju)
-i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (Artykuł 19 Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice)
-oraz na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
-a także mając na uwadze art. 255 KPA (Art. 225. § 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są zobowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków),
-oraz preambułę Prawa Oświatowego (Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka),

niniejszym wnosimy o ponowne rozważenie decyzji Dyrekcji i cofnięcie wypowiedzenia Pana Andrzeja Skomorowskiego, Nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie kierunku Technik fotografii i multimediów.

UZASADNIENIE:

Z zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o zwolnieniu Pana Skomorowskiego z pracy. Jest to dla nas, jak i dla szkolnej społeczności, sytuacja kompletnie niezrozumiała i szokująca.

Będąc jego uczniami, uważamy, że Pan Andrzej Skomorowski realizował swoje obowiązki, wynikające z art. 6 Karty Nauczyciela, na najwyższym poziomie. Warto przytoczyć kilka z wielu opinii na temat Pana Andrzeja Skomorowskiego, którymi podzieliły się osoby uczniowskie:
-ma indywidualne podejście do każdego ucznia, jego sytuacji i zawsze chętnie podejmował się pomocy, często nawet nie związanej z pracą czy zawodem,
-jest bardzo tolerancyjny dla osób, które pokazują siebie i swoje wnętrze w różny sposób, wspierając tym samym naszą indywidualność i wiarę we własne siły,
-zawsze chętnie pomaga każdemu nie tylko w sprawach fotografii, ale także w sprawach prywatnych, i zawsze z całych sił starał się pomóc,
-jest osobą, którą można było obdarzyć zaufaniem, co jest w obecnych czasach niezbędne w relacji nauczyciel-uczniowie, i w obecnych czasach kryzysów psychicznych młodzieży,
-jest dla nas wsparciem, kimś więcej niż nauczycielem,
-prowadzi lekcje w bardzo ciekawy sposób, który faktycznie interesuje ucznia,
-potrafi złapać bardzo dobry kontakt z uczniem,
-potrafi wprowadzić niesamowitą atmosferę na zajęciach, której rzadko doświadczamy na innych zajęciach,
-jest bardzo zaangażowany w swoją pracę i pokazywał to zaangażowanie na swoich lekcjach.
-widać, że przedmiot, którego uczy, jest jego pasją, wciąż się w nim rozwija; jest nauczycielem, który pracuje w zawodzie fotografa, dzięki czemu jest na bieżąco z nowościami, jak i z wiedzą o starszych technikach fotografii.

Pan Skomorowski jest osobą, która dbała o ciągły rozwój społeczności szkolnej i
starała się wprowadzić jak najwięcej dobrych zmian w szkole, takich jak zlikwidowanie dzwonków i zastąpienie ich ekranami z czasem trwania lekcji oraz przerw. Do pracowni przyniósł własny telewizor, na którym wyświetlane były robione przez nas zdjęcia. Pomagał nauczycielom jeżeli mieli problemy z dziennikiem czy platformą google, z którą współpracujemy jako szkoła. Dla uczniów uzyskał darmowy dostęp do całej platformy Adobe cloud (są to programy do prac graficznych, filmowych itd., z której możemy korzystać z dowolnego miejsca na świecie przez cały okres nauczania).

Na marginesie warto zauważyć, że potrafił jako jedyny nauczyciel obsługiwać drukarkę 3d, i potrafił odzyskiwać pliki z karty SD, które inni uznali za nieodzyskiwalne.

Pozbywanie się takiego nauczyciela, w naszej opinii, wyrządzi szkodę nie tylko społeczności uczniowskiej, ale całej szkole.

Sposób dostarczania

Apel i podpisy doręczymy wraz z pismem do Pani Dyrektor.

Sosnowiec, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2023-06-27 03:49:47 +0200

Zebrano 10,000 podpisów

2023-06-21 09:39:59 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2023-06-19 21:36:24 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2023-06-19 19:01:54 +0200

Zebrano 500 podpisów

2023-06-19 12:37:29 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-06-19 12:14:28 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-06-19 12:01:02 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-06-19 11:52:18 +0200

Zebrano 10 podpisów