Przejdź do treści głównej

Do: Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska

Petycja o Przywrócenie Integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz poszerzenie granic Parku

Szanowni Państwo,

W obliczu bezprawnej procedury przekazania 1,35 ha terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego Zakonowi Oblatów, zwracamy się z apelem o anulowanie rozporządzenia RD 162 (podpisane 18 stycznia 2022) i przywrócenie integralności tego cennego obszaru przyrodniczego. Postulujemy także rozpoczęcie konsultacji społecznych mających na celu poszerzenie granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Szczyt chciwości

Świętokrzyski Park Narodowy w 2022 roku został bezprawnie pozbawiony swojego serca: fragmentu na Łyścu o powierzchni 1,35 ha wraz z zabytkową zabudową.

Powodem usunięcia z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego tej niewielkiej, bezleśnej enklawy było niezgodne z prawem i wiedzą naukową twierdzenie o tym, że teren ten bezpowrotnie utracił swoje wartości przyrodnicze”. Taką tezę głosili dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz kolejni Ministrowie Klimatu i Środowiska. Zgodnie z polskim prawem część parku narodowego może być usunięta z jego granic wyłącznie w przypadku zaistnienia trzech przesłanek łącznie: bezpowrotność utraty [1] wartości przyrodniczych [2] i kulturowych [3]. W przypadku enklawy na Łyścu nie zaszły wszystkie trzy z tych przesłanek: bezpowrotność utraty wartości, utrata wartości przyrodniczych oraz utrata wartości kulturowych.

Inicjatorem wyłączenia z granic ŚPN tej enklawy są Oblaci, zakonnicy, którzy zajmują część klasztoru na Łyścu, a teraz domagają się jego całości, choć jest to własność Skarbu Państwa, czyli nas wszystkich. Oblaci w ostatnich latach podjęli wiele dewastujących aktywności na Łyścu np. sadząc nawłoć kanadyjską (gatunek inwazyjny) czy organizując złoty kilku tysięcy motocyklistów!

Bezprawne wyłączenie fragmentu ŚPN

Od 4 lat strona społeczna podejmuje wszelkie możliwe działania (udział w konsultacjach społecznych, korespondencja z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Premierem, dyrekcją ŚPN, happeningi, protesty, publikacje, badania naukowe, zaalarmowanie innych organizacji pozarządowych oraz instytucji naukowych i państwowych) mające na celu powstrzymanie bezprawnej procedury.

Premier Mateusz Morawiecki, pomimo dostępnych informacji o wartości przyrodniczej i kulturowej terenu oraz negatywnych ocenach projektu rozporządzenia przez Rady Naukowe i opinie publiczne, podjął decyzję o podpisaniu rozporządzenia. To działanie doprowadziło do bezprawnego wyłączenia z granic Parku Narodowego cennej części terenu.

Bezprawność tego rozporządzenia potwierdziły liczne autorytety, w tym Sejmowa komisja prawnicza, Polska Akademia Nauk, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Rada Naukowa Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Najwyższa Izba Kontroli.

Nasze starania o przywrócenie prawa na Łyścu wsparły takie organizacje jak Pracownia Na rzecz Wszystkich Istot, Klub Przyrodników, PTOP Salamandra oraz naukowcy tacy jak prof. Szymon Malinowski i dr hab. Wiktor Kotowski. Ponadto, naszą inicjatywę poparło ponad 20 polityczek i polityków z różnych partii politycznych.

Serce ŚPN

Podkreślamy, że teren na Łyścu jest Pomnikiem Historii, częścią obszaru Natura 2000, a także zabytkiem kultury. Jego wartości przyrodnicze i kulturowe zostały potwierdzone przez pokolenia naukowców. Jest niezrozumiałe, dlaczego rząd dążył do przekazania tego terenu zakonowi Oblatów, zwłaszcza w kontekście możliwości zakupu ziemi przez zakon z bonifikatą 99%.

Domagamy się przywrócenia terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego do jego pierwotnych granic oraz transparentności w działaniach dotyczących tego terenu. Wzywamy do respektowania praworządności i ochrony wartości narodowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Szczyt nadziei - poszerzenie granic ŚPN

Proponujemy również, aby rząd zainicjował konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego o dodatkowe tereny. Są to m.in. sztolnia z zimowiskiem nietoperzy na Bukowej Górze, fragment mszystego boru jodłowo-świerkowego pod Ciekotami oraz Pasmo Jeleniowskie. Włączenie tych obszarów do Parku Narodowego pozwoli na ochronę ich unikalnych wartości przyrodniczych i złagodzi problemy związane z izolacją oraz fragmentacją lasów wokół ŚPN.
Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2024-01-21 16:18:49 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2023-12-23 00:15:58 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2023-12-21 12:04:55 +0100

Zebrano 500 podpisów

2023-12-20 17:59:22 +0100

Zebrano 100 podpisów

2023-12-20 16:07:44 +0100

Zebrano 50 podpisów

2023-12-20 13:27:53 +0100

Zebrano 25 podpisów

2023-12-20 12:46:54 +0100

Zebrano 10 podpisów