Przejdź do treści głównej

Do: Rada Miasta Częstochowy oraz Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk

Alarm Smogowy dla Częstochowy

Alarm Smogowy dla Częstochowy

Apelujemy o przyjęcie zaproponowanego przez Częstochowski Alarm Smogowy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Częstochowy oraz zwiększenie zabezpieczonej w budżecie miejskim kwoty z 500 000zł do kwoty 5 000 000zł w roku 2018, na realizacje następujących celów:
1) poprawy jakości powietrza, a tym samym komfortu i jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Częstochowa,
2) uzyskania efektu ekologicznego poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach i lokalach mieszkalnych, stanowiących własność osób fizycznych, a przyczyniających się do przekroczenia na terenie Częstochowy standardów jakości powietrza.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Częstochowa znajduje się na liście 50 miast z najgorszym powietrzem w kraju. Istotny wpływ na jakość powietrza ma emisja pochodząca z wykorzystania węgla do ogrzewania i spalania go w nisko-sprawnych urządzeniach grzewczych. Zgodnie z wynikami, monitoringu jakości powietrza prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, szczególny problem stanowi sezon grzewczy, w którym występują dni z przekroczeniami normy 24-godzinnej. Analiza tych wyników wskazuje, że znaczny wpływ na wysokość stężeń ma sektor komunalno-bytowy, co w Częstochowie przekłada się na przekroczenia standardów jakości powietrza w zakresie pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5, a także na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Sposobem na redukcję stężenia zanieczyszczeń oraz walkę z powyższymi zjawiskami jest zmiana rodzaju urządzeń, a także paliw wykorzystywanych do uzyskania energii cieplnej. Częstochowianie, którzy użytkują stare kotły, w myśl zapisów śląskiej uchwały antysmogowej muszą je wymienić na nowe lub inne źródło ciepła, w terminie zależnym od dotychczasowej długości lat ich użytkowania.

Będzie to ogromne obciążenie dla budżetów domowych mieszkańców naszego miasta. W związku z powyższym apelujemy o przyjęcie proponowanego przez CzAS Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Częstochowy i zwiększenie zabezpieczonej w budżecie miejskim odpowiednich środków na ochronę powietrza.

Częstochowa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria

Nowe informacje

2018-03-11 18:16:40 +0100

Zebrano 50 podpisów

2018-03-08 11:57:46 +0100

Zebrano 25 podpisów

2018-03-07 21:20:53 +0100

Zebrano 10 podpisów