Przejdź do treści głównej

Do: Operatorzy żurawi wieżowych

Urządzenia rejestrujące czas pracy na żurawiach wieżowych

Wprowadzenia w ustawie dotyczącej kierowców zawodowych lub rozporządzeniu dotyczącym bhp na żurawiach wieżowych przepisu zobowiązującego właściciela maszyny obowiązku wyposażenia żurawia w urządzenie rejestrujące czas pracy operatora. Z naciskiem na akt prawny o wyższym znaczeniu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 22-października 2018 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Szczególną
kwestią, którą rozporządzenie to miało regulować, był czas pracy operatorów żurawi, gdyż firmy
budowlane zmuszały operatorów żurawi do wykonywania pracy dłużej niż 8 godz. na dobę.

Paragraf 19 rozporządzenia stanowi: „Czynności operatora żurawia wykonywane od czasu wejścia na żuraw do czasu zejścia z żurawia nie mogą być wykonywane dłużej niż przez 8 godzin na dobę”. Z informacji uzyskiwanych od operatorów żurawi przez Komisję Krajową OZZIP oraz Komisję Międzyzakładową Operatorów Żurawi OZZIP Małopolska wynika, że zapis ten w przeważającej mierze nie jest przestrzegany na budowach na obszarze całego kraju. W przypadkach odmowy przez operatorów żurawi pracy powyżej 8 godz. na dobę są oni zwykle zwalniani z pracy z danej budowy. W konsekwencji przestrzeganie zapisów rozporządzenia przez operatorów żurawi faktycznie oznacza niemożliwość podejmowania przez nich pracy w zawodzie, gdyż w przypadku większości budów w Polsce ich kierownictwo wciąż wymaga od operatorów przekraczania 8 godzinnego limitu pracy.

W związku z niedoskonałością obecnego systemu "papierowego" potrzebne jest zaostrzenie kontroli czasu pracy operatorów poprzez wprowadzenie do wyżej wymienionego rozporządzenia zapisu o obowiązkowym rejestrze czasu pracy za pośrednictwem przeznaczonych do tego urządzeń w taki sposób by, uniemożliwiało ono ingerencję w dokonywany nim pomiar (podobnych do tachografów, jakie mają zawodowi kierowcy). Podobne rozwiązanie znajduje się w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U z 2019 r., poz. 1412). Ma ono swoje uzasadnienie w aktualnej sytuacji, ponieważ czas pracy wykonywanej przy obsłudze żurawi w ewidencji czasu pracy często nie odzwierciedla rzeczywistego czasu. Trzeba też zwrócić uwagę, że ewidencja czasu pracy, o której mowa w art. 149 kp., to nie to samo co ewidencja czasu obsługi żurawia. Należy zauważyć, iż przy braku delegacji ustawowej dla wprowadzenia tych przepisów w akcie prawa powszechnie obowiązującego o randze rozporządzenia, a także z uwagi na społeczną wagę norm kreowanych tymi przepisami, konieczne jest rozważenie wydania aktu prawnego o randze ustawy, która mógłby wprowadzić opisane tu propozycję do porządku prawnego.

Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-08-07 15:31:09 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-08-07 06:52:37 +0200

Zebrano 10 podpisów