Przejdź do treści głównej

Do: Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Dzielnicy Bielany M. St. Warszawy

Zachowajmy "dzikie życie" Skweru im. Jerzego Jarnuszkiewicza (parku przy Perzyńskiego)

Zachowajmy "dzikie życie" Skweru im. Jerzego Jarnuszkiewicza (parku przy Perzyńskiego)

W związku z planowaną renowacją Skweru Jarnuszkiewicza zwracamy się z apelem o skorygowanie projektu pod kątem zachowania i wzbogacenia wartości przyrodniczych Skweru.

Postulujemy:
1) utworzenie wzdłuż ogródków domowych przy ul. Staffa strefy dzikiej przyrody wolnej od zabiegów ogrodniczych
2) obsadzenie ww. strefy gęstymi i wysokimi krzewami z gatunków rodzimych, które stworzą bezpieczną przestrzeń dla przebywających tu ptaków i ssaków, oraz utrudnią dostęp wandalom, psom i kotom
3) utrzymanie na Skwerze obecnie istniejących zakrzewień, które stanowią schronienie oraz miejsce żerowania i rozrodu dla jeży i innych drobnych ssaków
4) dobór nowych nasadzeń z preferencją rodzimej roślinności, dostosowanej do warunków siedliska
5) rezygnację z kurtyny wodnej i zastąpienie jej poidełkiem, umożliwiającym też obmycie rąk i stóp dla ludzi oraz – niezależnie – wodopojem dla zwierząt.
5) skonsultowanie projektu, a następnie prac renowacyjnych i sposobu utrzymania parku z przyrodnikiem/przyrodnikami o wiedzy uzupełniającej kwalifikacje autorów projektu
6) prowadzenie prac poza sezonem lęgowym i uwzględnianie sezonu hibernacyjnego jeży w okresie jesienno-zimowym. W umowie z wykonawcą należy zawrzeć kategoryczny nakaz zachowania ostrożności wobec gatunków chronionych oraz wezwania odpowiednich służb w razie nieumyślnego zranienia zwierzęcia.
7) zagospodarowanie parku zgodnie z zasadami sprzyjania „dzikiemu życiu”, przedstawionymi w wydanej ostatnio przez Zarząd Zieleni m. st. W-wy broszurze „Dzikie życie w parkach miejskich – jak mu sprzyjać".

Wnioskujemy również o spotkanie mieszkańców z Panem Burmistrzem, na którym będzie można zapoznać się ze szczegółami projektu i wypowiedzieć się w tej sprawie. Projekt został opracowany bez wysłuchania głosów strony społecznej, której prawem jest partycypacja w zagospodarowaniu Dzielnicy. Nie akceptujemy stawiania nas przed faktem dokonanym!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

• Skwer Jarnuszkiewicza, razem z sąsiadującym pasem zieleni ogródków przydomowych, jest w tej części Bielan najbogatszą ostoją awifauny (= bioróżnorodności). Inwentaryzacja ornitologiczna (prof. Maciej Luniak) dokonana w latach 2017-2018 wykazała na tym terenie 12 gatunków lęgowych (tj. zakładających tu gniazda i wychowujących potomstwo) i kilka innych stale zalatujących. Zimą występowało tu regularnie 15 gatunków, a kilka innych zalatywało
• Zlokalizowanie strefy „street work” w sąsiedztwie jednego z „jerzykowników”, będących częścią bielańskiej „ptasiej ścieżki”, będzie płoszyło ptaki odbywające w nim lęgi. Strefa ponadto dubluje pomysł z Parku Herberta
• Na skwerze w b.r. wycięto 5 drzew. Z prezentowanego w mediach projektu wynika, że zaplanowano wycinkę kolejnych 4 drzew oraz 1010,5 m2 krzewów, co spowoduje znaczne zubożenie przyrody Skweru. Zmiany w szacie roślinnej terenu (drzewostanie, krzewach, runie), także dotyczące gleby – powinny być minimalizowane, gdyż dekomponują ekosystem i przerywają ciągłość trwania biocenozy
• Zaplanowana w projekcie egzotyczna roślinność ozdobna ma, w porównaniu z rodzimą, znikomą wartość przyrodniczą.
• Promowana w mediach „strefa przyrody” planowana w Parku Herberta w wyniku kolejnych modyfikacji projektu została praktycznie zlikwidowana. Dlatego ważne jest stworzenie takiej „strefy” na Skwerze Jarnuszkiewicza, gdzie są do tego dobre warunki wzdłuż pasa zieleni ogródków przydomowych i w połączeniu z nim. Naszym zdaniem strefa w tym miejscu da Dzielnicy szansę pełniejszej realizacji założeń Profesora. Należy zauważyć, że rośnie znaczenie dzikiej przyrody w miastach, a projektowana strefa w Parku Herberta budzi w mediach społecznościowych duże zainteresowanie przyrodników i miłośników przyrody. Z powodów wizerunkowych warto więc pokazać odwiedzającym to miejsce w formie, która nie wzbudzi dyskusji. Jest to prawdopodobnie pierwszy tego typu zakątek w Mieście i powinien stanowić wzór dla kolejnych

• Kurtyna wodna przewidziana w projekcie dubluje się z podobnym obiektem planowanym w Parku Herberta. Jest to rozwiązanie kosztowne finansowo i sprzeczne z miejską strategią oszczędzania wody (patrz Program Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 - POŚ). Obiekt ten, będący atrakcją tylko krótko w porach upałów, przez pozostałą część roku będzie martwą (ale rozległą) przestrzenią, pustą funkcjonalnie i przyrodniczo. Zdecydowanie należy z niego zrezygnować
• W POŚ, w zadaniach dotyczących zasobów przyrodniczych jest zalecenie: “Uwzględnianie zasad ochrony bioróżnorodności przy rewitalizacji, modernizacji i tworzeniu obiektów terenów zieleni” (Zadanie własne: Biuro Ochrony Środowiska, Dzielnice, jednostki miejskie)”
• Na przedstawionej przez Pana Burmistrza 2 lipca 2018 r. w mediach społecznościowych wizualizacji projektu dominują martwe powierzchnie, nawet drzewa otoczono betonem. To koncepcja degradująca przyrodę Parku oraz sprzeczna z miejską strategią promowania bioróżnorodnosci (patrz ww. POŚ)

• W monografii bielańskiej przyrody (red. M.Luniak, 2010, str. 266) czytamy, że zgodnie ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” na terenie Bielan znajdują się dwa główne powiązania przyrodnicze, stanowiące element Systemu Przyrodniczego Warszawy (SPW) Jeden z nich biegnie wzdłuż ciągów ulic: Podleśna - Podczaszyńskiego – Perzyńskiego – Rudnickiego. Ich zadaniem jest wzmocnienie łączności ekologicznej między podstawowymi terenami systemu Jest to dyrektywa nadrzędna, którą powinien respektować projekt renowacji Skweru Jarnuszkiewicza.

• Koncepcja powinna być zgodna z przesłaniem znajdującej się na Skwerze tablicy edukującej o roli martwej materii organicznej (element Ptasiej Ścieżki sfinansowanej z Budżetu Partycypacyjnego Dzielnicy Bielany)

• Postulowane przez nas zmiany w projekcie obniżą koszty jego realizacji i także późniejszego utrzymania Skweru, co pozwoli na realizację za środki, którymi obecnie dysponuje Dzielnica. Nie będą więc potrzebne dodatkowe dotacje.

Cenimy sobie dotychczasowe zaangażowania Pana Burmistrza w sprawy przyrody Bielan i dlatego liczymy, że Pan uwzględni nasze stanowisko w odniesieniu do omawianego tu projektu. Komitet Razem dla Bielan w programie wyborczym deklarował „dbałość o naszych małych, zwierzęcych przyjaciół. Miejski ekosystem to nie tylko ludzie, ale również żyjące wśród nas zwierzęta”. Wśród wyborców RdB były osoby, które oddały swój głos przede wszystkim ze względu na te deklaracje.

Z wyrazami szacunku
Mieszkańcy

Wizualizacja https://bit.ly/2NXG7Ze
Projekt https://bit.ly/2J6aPQU
http://www.bielany.waw.pl/data/auctions/opis_projekt_wykonawczy_1.pdf
http://tustolica.pl/co-czeka-park-perzynskiego-zobacz-koncepcje_76814
http://zzw.waw.pl/2019/02/28/dzikie-zycie-w-parkach-miejskich-jak-im-sprzyjac-plik-do-pobrania/?fbclid=IwAR0zbfDxSP5c-2wz2gjJNWU6jbFK6HfiJZSLllGjPeISpX9YzJx6fVxT5j0

Fot. Zielone Mazowsze

Sposób dostarczania

Apel wraz z listą podpisów zostanie złożony do Pana Burmistrza na piśmie.

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Stefana Żeromskiego, Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategoria

Nowe informacje

2019-03-13 19:40:51 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-03-13 14:57:02 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-03-13 11:48:45 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-03-13 09:42:32 +0100

Zebrano 10 podpisów