Przejdź do treści głównej

Do: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

Lipowa Dolina w Starym Gaju rezerwatem przyrody

Apelujemy o pilne ustanowienie rezerwatu przyrody „Lipowa Dolina”, obejmującego część lasu Stary Gaj w Lublinie (oddziały 177 i 178) na terenie miasta Lublin.

Stary Gaj jest niewielkim, podmiejskim kompleksem leśnym, który oprócz funkcji gospodarczej spełnia bardzo istotne role przyrodnicze jak również społeczne w stosunku do aglomeracji lubelskiej i jej mieszkańców, takie jak regulacja klimatu i jakości powietrza, ochrona zasobów wodnych w sąsiedztwie doliny Bystrzycy i w strefie miejskiego ujęcia wody, a wreszcie funkcje rekreacji i edukacji. Dla wszystkich wymienionych funkcji zachowanie starodrzewu i fragmentu lasu o cechach zbliżonych do naturalnego ma niezmiernie istotne znaczenie.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Proponowany rezerwat „Lipowa Dolina” porasta dobrze zachowany, dojrzały drzewostan dębowo-grabowo-lipowy, wielowiekowy i wielogatunkowy, z bogatym podszytem i liczną obecnością dojrzałych drzew biocenotycznych a także z obecnością martwego drewna. Podczas własnych obserwacji w drzewostanie tych dwóch oddziałów zidentyfikowaliśmy co najmniej 25 drzew o wymiarach pomnikowych, jednak możemy z odpowiedzialnością założyć, że w rzeczywistości ich liczba jest znacznie większa.

W świetle badań inwentaryzacyjnych z 2021 roku ten fragment Starego Gaju ma wysoką wartość przyrodniczą i wiele reliktowych cech lasów o puszczańskim charakterze. Brak realnej ochrony sprawia, że jako zwykły las gospodarczy, w przypadku kontynuowania prac leśnych może on zostać szybko pozbawiony unikalnych cech i przekształcony w las o dominującym charakterze plantacji drzew, podobnie jak wiele innych fragmentów Starego Gaju.

Ten fragment lasu Stary Gaj stanowi urozmaicone siedlisko dla ogromnego bogactwa fauny i flory. Świadczą o tym wyniki przeprowadzonej w 2021 r. inwentaryzacji. Autorzy inwentaryzacji w oddziałach 177 i 178 Starego Gaju odnotowali 183 gatunki roślin naczyniowych, w tym 7 gatunków chronionych i zagrożonych: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, gnieźnik leśny, podkolan biały, miodownik melisowaty, naparstnica zwyczajna (rzadka i nieliczna), rzęśl wiosenna (gatunek zagrożony o statusie DD).

W trakcie badań stwierdzono występowanie 36 gatunków mszaków, w tym 5 gatunków chronionych, 2 zagrożone i 3 w grupie tzw. reliktów puszczańskich, czyli mchów wskaźnikowych dla starych, dobrze zachowanych lasów. Zidentyfikowano występowanie 19 gatunków porostów, w tym objęty ochroną obrost drobny.
Zaobserwowano 279 taksonów owadów, z czego 20 gatunków stwierdzonych po raz pierwszy na Lubelszczyźnie, 8 gatunków z Czerwonej Listy Zwierząt Zagrożonych i Ginących. Zidentyfikowano występowanie 7 gatunków chrząszczy należących do tzw. reliktów lasów pierwotnych - związanych z lasami o charakterze pierwotnej puszczy.
Badania wykazały występowanie 7 taksonów wijów i 8 ślimaków lądowych.
Z grupy płazów i gadów potwierdzono obecność 3 gatunków i wskazano prawdopodobne występowanie 3 kolejnych.

Zidentyfikowano 36 gatunków ptaków (z czego 26 lęgowych). Spośród występujących tu ptaków 34 gatunki objęte są ochroną gatunkową. Wśród nich jest muchołówka żałobna wpisana na „Czerwoną listę Ptaków Polski” oraz dzięcioł czarny i dzięcioł średni – gatunki szczególnie chronione w Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy Ptasiej.
Stwierdzono występowanie 15 gatunków ssaków, w tym 8 objętych ochroną (ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, zębiełek białawy, badylarka pospolita, myszarka zaroślowa, wiewiórka pospolita, wilk, borowiec wielki).

Jesteśmy przekonani, że trwałe wyłączenie niespełna 60 ha z produkcji leśnej nie odbije się negatywnie na kondycji gospodarczej Nadleśnictwa Świdnik, a wielorakie korzyści z utworzenia rezerwatu znacznie przekroczą straty finansowe spowodowane zaprzestaniem pozyskania drewna z tego obszaru.

„Raport z dnia 7 grudnia 2021 r. z wykonania inwentaryzacji florystyczno-zoologicznej dwóch oddziałów kompleksu leśnego „Stary Gaj” w Lublinie o numerach 177 i 178” (kierownik prac badawczych – prof. dr hab. Bernard Staniec)

Lublin, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2024-03-25 13:01:53 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2024-03-21 12:20:24 +0100

Zebrano 500 podpisów

2024-03-20 19:24:50 +0100

Zebrano 100 podpisów

2024-03-20 18:09:05 +0100

Zebrano 50 podpisów

2024-03-20 17:50:54 +0100

Zebrano 25 podpisów

2024-03-20 17:34:38 +0100

Zebrano 10 podpisów