• NIE dla kopalni węgla pod jeziorami Polesia Lubelskiego. Stop wydobyciu ze złoża Ostrów
  Polesie, w tym jego polski fragment, to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy. Jego bogactwo przyrodnicze oparte jest na ogromnej różnorodności mokradeł, całkowicie zależnych od delikatnych stosunków wodnych. Działalność kopalni powoduje nieuniknione, bardzo głębokie  oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe. Wokół wyrobisk powstaje rozległy lej depresji, a na powierzchni grunt zapada się na głębokość kilku metrów, powodując osuszanie sąsiednich terenów. Jest to wpływ nieodwracalny, którego skutki pogłębiać się będą jeszcze długo po zakończeniu wydobycia. Oprócz mozaiki lasów, jezior i wilgotnych łąk Polesie to bogactwo torfowisk - jednego z najgorzej zachowanych typów środowisk w Europie. W Polsce osuszyliśmy już 85% tych siedlisk. Torfowiska, oprócz wielkiej wartości przyrodniczej, mają ogromne znaczenie dla zabezpieczania i oczyszczania wody oraz magazynowania CO2. Zachowanie torfowisk jest więc ważne zarówno dla ochrony klimatu, jak i dla łagodzenia nasilających się skutków zmian klimatu, w tym powracających susz i podtopień. Wszystkie wymienione złoża leżą w obszarze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie". Na terenie planowanych obszarów wydobywczych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Poleski Park Narodowy, liczne rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000 oraz inne obszary chronione.   Złoże Ostrów pokrywa się w dużym stopniu z terenem Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie. Na jego terenie leży też torfowiskowy rezerwat "Brzeziczno".    Wymienione złoża leżą pod strefą Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 407, należącego do strategicznych zasobów wodnych kraju.  Wpływ na wody podziemne i powierzchniowe nie został  rzetelnie zbadany, a koncesję wydobywczą dla złoża Ostrów wydano bez zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej. Złoże Ostrów to teren wielu jezior, w tym najpopularniejszych, nad którymi wypoczywają dziesiątki tysięcy osób, jak Rogóźno, Krasne, Łukcze. Jak wynika z Raportu Oddziaływania na Środowisko, skutkiem wydobycia będzie zmiana brzegów niektórych jezior i powstanie kilkuset hektarów drenujących otoczenie zalewisk , z których ogromne ilości wody będą wyprowadzane na zewnątrz. Wypłukiwanie zmurszałej materii organicznej z obniżonej doliny Tyśmienicy spowoduje eutrofizację wód rzecznych. Zwiększenie obszaru wydobycia to także zwiększenie obszaru odwadniania podziemnych wyrobisk, skutkującego odprowadzaniem do rzek coraz większych ilości i coraz bardziej zasolonych wód kopalnianych - to właśnie zjawisko było przecież podstawową przyczyną tragicznej katastrofy na Odrze.   Ważnym aspektem jest fakt, że postępowanie środowiskowe dla wydobycia ze złoża Ostrów nie zostało poddane żadnej weryfikacji zewnętrznej. A jak pokazuje decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska uchylająca w całości decyzję środowiskową dla złoża Puchaczów V z 2022 roku, metodyka badania wpływu środowiskowego poszczególnych projektów Kopalni Bogdanka, nie była - delikatnie mówiąc - zbyt wnikliwa. Decyzja  dla złoża Ostrów z 2017 roku oparta była na tych samych założeniach.      W czasach kryzysu klimatycznego bezpieczeństwo zasobów wodnych i dzika przyroda są o wiele cenniejsze niż pokłady węgla, którego znaczenie w energetyce spada, a który w ciągu najbliższej dekady stanie się uzupełniającym, stopniowo wygaszanym źródłem energii.  Nie ma żadnego powodu, żeby te ostatnie lata znaczącej energetyki węglowej w Polsce musiały wiązać się z przekształcaniem cennych przyrodniczo mokradeł, ważnych w łagodzeniu postępującej suszy. Nie ma żadnego powodu, żeby dla wygasającej branży stwarzać ryzyko dla najważniejszych zasobów wód podziemnych, pogarszać warunki - i tak już cierpiącego przez suszę - rolnictwa oraz drastycznie zmieniać krajobraz regionu ważnego dla rekreacji ni wypoczynku. Bezpieczeństwo energetyczne Polski nie jest w żaden sposób uzależnione akurat od zasobów złoża Ostrów. Mamy w Polsce inne złoża, które mogą zaspokoić popyt w okresie przejściowym. Zmiany w środowisku oraz zagrożenie dla wyczerpujących się zasobów wody będą zaś nieodwracalne.  W załączeniu przesyłamy analizy eksperckie Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Ostrów (otwórz plik PDF) „Przyrodnicze konsekwencje wydobycia węgla ze złoża Ostrów w Lubelskim Zagłębiu Węglowym” (otwórz plik PDF) Oddziaływanie projektowanej kopalni węgla kamiennego eksploatującej złoże Sawin na wody podziemne i powierzchniowe w rejonie Bagno Bubnów, Bagno Staw i Krowie Bagno - Ocena potencjalnych skutków przyrodniczych planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Sawin w rejonie Poleskiego Parku Narodowego
  379 z 400 Podpisy
  Utworzył(a) Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 • TAK dla trawników! NIE dla trzeciego koszenia!
  Ze zdumieniem przeczytaliśmy informację na stronie Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami o zaplanowanym na lipiec trzecim koszeniu trawników. W czasie katastrofy klimatycznej i ekologicznej roślinność w mieście ma wyjątkowe znaczenie m.in. dla retencji wody, ochrony przed palącymi upałami, a także ochrony zwierząt, w tym zapylaczy i małych ssaków.  Mamy już dość przykładów, gdy koszona zbyt krótko, przy ziemi trawa zamienia trawniki przed naszymi domami w wypalone słońcem klepiska.
  75 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Piotr C
 • Zachowanie krubińskich mokradeł w Ciechanowie, ważnych dla retencji, bioróżnorodności i klimatu
  Jesteśmy świadomi, że mokradła są niedoceniane i postrzegane jako tereny mało atrakcyjne, ponieważ większość społeczeństwa nie zna korzyści z nich płynących i nie rozumie ich znaczenia. Chcemy to zmienić! Bez mokradeł nie jesteśmy w stanie utrzymać neutralności klimatycznej ani właściwego poziomu nawodnienia dla rolnictwa. Apelujemy o wsparcie naszych działań na rzecz propagowania walorów mokradeł. Chcemy być dumni z tego, że w naszym mieście ochrona środowiska jest realna, rzeczywista i skupia się na fundamentalnych celach niezbędnych do zachowania dobrostanu przyrody. Nie chcemy, aby przyroda była wykorzystywana przedmiotowo, a przepisy mające służyć jej ochronie były podstawą do działań przeciwnych, to jest degradacji najcenniejszych dla przyrody i klimatu terenów. Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie w tej niezwykle ważnej sprawie. https://www.facebook.com/profile.php?id=61557033492777
  1 283 z 2 000 Podpisy
  Utworzył(a) Miej Kulturę Chroń Naturę Picture
 • Solidarność z atakowanymi młodymi aktywistami klimatycznymi
  W ostatnim czasie ataki kierowane są szczególnie wobec młodych osób z organizacji „Ostatnie pokolenie”. Poseł Konfederacji Ryszard Wilk opublikował film jawnie nawołujący do strzelania do aktywistów klimatycznych. Teraz dołączył do niego tygodnik Polityka publikujący „satyryczny” obrazek nawiązujący do wpisu posła, przedstawiający równie brutalną wizję morderstwa młodych aktywistów z organizacji Ostatnie Pokolenie. Można nie zgadzać się metodami, po jakie sięgają aktywiści Ostatniego Pokolenia lub innych organizacji. Życzenie im śmierci i inspirowanie do morderstwa jest jednak przekroczeniem wszelkich granic. Nie godzimy się na to i nie będziemy biernie patrzeć jak hejt i „satyra” zamienia się w rzeczywistość i zginą niewinni, młodzi ludzie. W tym apelu solidaryzujemy się z młodymi aktywistami walczącymi desperacko o należytą uwagę w kwestiach dostrzeżenia zmian klimatycznych i podejmowania RZECZYWISTYCH DZIAŁAŃ PRZEZ PAŃSTWA I ICH RZĄDY ORAZ Społeczność MIĘDZYNARODOWĄ. Klimat ocieplił się już o prawie 1,5 stopnia. Europa i Polska ocieplają się jeszcze szybciej. Tymczasem emisje CO2 oraz konsumpcja, która je napędza, tylko rosną. Pogłębia się kryzys ekologiczny a reformy, które mogą go mitygować, są wyrzucane do kosza przez populistów! Wraz z kryzysem klimatycznym pogłębiają się nierówności ekonomiczne. Fala hejtu, o której mówimy, jest zaś jednym z objawów kryzysu społecznego.
  227 z 300 Podpisy
  Utworzył(a) Daniel Petryczkiewicz
 • Masyw Ślęży Rezerwatem
  Uzasadnienie 🌲🌳🌲 Masyw Ślęży i Raduni wypełnia przynajmniej dwa z pięciu kryteriów, świadczących o wyjątkowej wartości uniwersalnej, które stanowią podstawę do wpisania obiektu na listę UNESCO, a mianowicie: 🌳W punkcie III. – stanowi świadectwo tradycji kulturowej lub cywilizacji wciąż żywej lub nieistniejącej 🌳W punkcie V. – jest wybitnym przykładem typu budowli, zespołu architektonicznego, zespołu obiektów techniki lub krajobrazu, który ilustruje znaczący(e) etap(y) w historii ludzkości 🌳W punkcie VI. (uzupełniającym) – jest powiązany w sposób bezpośredni lub materialny z wydarzeniami lub żywymi tradycjami, ideami, wierzeniami, dziełami artystycznymi lub literackimi o wyjątkowym uniwersalnym znaczeniu. Nie ulega wątpliwości, że Masyw Ślęży i Raduni zajmuje także wyjątkowe miejsce w duchowej i kulturowej historii naszego kraju. Jest nie tylko niezwykle bogatym i cennym stanowiskiem archeologicznym, obfitującym w zabytki oraz relikty przeszłości, lecz także istotnym miejscem kultu, zajmującym po dziś dzień wyjątkowe miejsce w sercach wielu ludzi. Wobec powyższego państwo polskie dopuszcza się rażącego zaniedbania, nie tylko poprzez niewykorzystanie okazji, aby promować kulturę i zabytki archeologiczne naszego kraju, lecz także poprzez zezwolenie na prowadzenie wycinek przy użyciu ciężkiego sprzętu na terenie cennym archeologicznie, bez żadnej kontroli. Dodatkowo, prowadzenie wycinek znacząco zmniejsza walory przyrodnicze, turystyczne i rekreacyjne tego obszaru. Ministerstwo Klimatu i Środowiska także nie wywiązuje się też z należytej ochrony walorów przyrodniczych Masywu Ślęży. W tym celu ustanowiono obszar Natura 2000 PLH020040, jednakże, jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE, 🌳Polska nie wywiązuje się z obowiązku ochrony terenów Natura. 🌳W istocie rząd dopuszcza, aby na terenach cennych przyrodniczo prowadzona była gospodarka leśna. Warto w tym miejscu odnotować, że gospodarka leśna na terenach chronionych w ramach programu Natura 2000 nie różni się znacząco, jeśli wcale, od gospodarki na terenach niechronionych, co samo w sobie jest skandalem. Należy również zauważyć, że TSUE podważyło sposób tworzenia obowiązujących PULi, jako, że powstają one z pogwałceniem konwencji z Aarhus; jest to szczególnie bulwersujące w przypadku lasów takich jak lasy porastające Masyw Ślęży, będących szczególnym dobrem społeczeństwa. W związku z powyższym, liczę na stanowcze i zdecydowane działania, mające na celu objęcie należytą ochroną Masywu Ślęży i Raduni. PONIŻEJ LISTA UNIKALNYCH I CHRONIONYCH GATUNKÓW, JAKIE WYSTĘPUJĄ NA MASYWIE ŚLĘŻAŃSKIM, KTÓRE MOŻEMY WSPÓLNIE OCALIĆ Do najcenniejszych gatunków roślin należą: - zanokcica północna, paproć naskalna, gatunek związany ze szczelinami skalnymi, gatunek umieszczony na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako narażony na wyginięcie. Od 2014 roku podlega w Polsce ochronie częściowej - lilia złotogłów – objęta w Polsce ochroną ścisłą od 1946 roku, występująca w lasach, jest jedną z najpiękniejszych roślin dziko rosnących w Polsce - porosty (w Polsce objęte ochroną): np. chrobotek leśny, chrobotek reniferowy, płucnica islandzka Masyw Ślęży stanowi ważną ostoję zwierząt - popielica szara - orzesznica leszczynowa - ryjówka górska - nietoperze: mopek zachodni !!!, karlik malutki, borowiec leśny - dzięcioły: dużego, średniego, dzięciołka i czarnego - puchacz - kania ruda - krzyżodziób świerkowy - orzechówka - puszczyk W rezerwacie stwierdzono ponadto kilkadziesiąt gatunków mięczaków, w dużej części charakterystycznych dla dolnoreglowych lasów bukowych, liczne gatunki chrząszczy, w tym rzadkie ryjkowce oraz chronione gatunki biegaczy, 70 gatunków motyli, 100 gatunków skoczogonków i 370 gatunków pająków.
  315 z 400 Podpisy
  Utworzył(a) Patrycja Art
 • Chcemy uczciwych informacji o cenach produktów!
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wielokrotnie alarmował w sprawie informowania klientów o cenach produktów. Wg danych UOKiK wpłynęło w tej sprawie ponad 800 skarg. Praktyki sieci handlowych wyglądają na świadome wprowadzanie konsumentów w błąd w celu maksymalizacji zysków. W Polsce co roku marnuje się ponad 4,8 mln ton jedzenia. Za 60% tego marnotrawstwa odpowiadają gospodarstwa domowe. Zachęcanie ludzi do kupowania kilku sztuk produktów (szczególnie tych, które łatwo się psują) ma negatywny wpływ na tę statystykę. Globalnie marnowanie żywności jest istotnym czynnikiem wpływającym na przyspieszenie zmian klimatycznym. Apelujemy do sieci handlowych o odpowiedzialność, tym bardziej, że często w swoich działaniach marketingowych próbują przedstawiać się jako ekologiczne i prospołeczne. Bez konkretnych działań jest to hipokryzja!
  2 229 z 3 000 Podpisy
 • Odwołajmy niszczycieli Puszczy Karpackiej
  Piastujący funkcje nadleśniczych w tak cennym przyrodniczo miejscu, jakim jest Puszcza Karpacka, nadleśniczowie Włodek i Kopczak wsławili się bezlitosną eksploatacją starodrzewi i lasów o dużym stopniu naturalności. Byli i wciąż są odpowiedzialni za szereg szkodliwych decyzji. Nadleśnictwo Krasiczyn zarządzane przez Przemysława Włodka: 1️⃣ Lider w wycince drzew o wymiarach pomników przyrody. Przez lata nadleśnictwo wycinało setki takich drzew rocznie. Dopiero wprowadzony 1 lutego 2024 roku zakaz wstrzymał ten haniebny proceder. Przez lata widzieliśmy, jak drzewa giganty zamiast być chronione, trafiały pod topór. 2️⃣ Pomimo społecznej presji Nadleśnictwo wycięło buka o obwodzie 443 cm. 3️⃣ Nadleśniczy Włodek kłamał publicznie - obiecał, że znalezione przez aktywistów w wydzieleniach 228b i 238b drzewa o wymiarach pomników przyrody nie zostaną wycięte i obietnicę złamał. 4️⃣ Na terenie tego nadleśnictwa została zdewastowana strefa ochronna orła przedniego. Cięcia objęły 100% powierzchni strefy okresowej, pozyskano ponad 6 tysięcy m3 drewna. Zrywka maszynowa była prowadzona przez strefę ochrony całorocznej. W strefie wykopano rowy odwadniające oraz utwardzono płytami betonowymi fragment drogi. Wbrew prośbom strony społecznej i mimo toczącego się przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie postępowania wycinka lasu oraz prace ziemne są kontynuowane. 5️⃣ Nadleśnictwo Krasiczyn marnotrawi publiczne pieniądze, budując za około 4 mln zł leśną “autostradę” Panieński Czub-Bachów, która zamknięta dla zwykłego obywatela służyć będzie przede wszystkim eksploatacji dzikiego, do tej pory trudno dostępnego lasu. 6️⃣ Na terenie pod zarządem Nadleśnictwa Krasiczyn, ale administrowanym przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Bircza aktywiści znaleźli makabryczne nęcisko z truchłem sarny i łani zawieszonymi na drzewie pod amboną kontrolowaną przez pracowników LP - proceder trwał na tyle długo, że poza kośćmi i kawałkami skóry niewiele zostało, a mimo to nikt procederu “nie zauważył”. 7️⃣ Za pomocą kruczków prawnych, wykorzystując błędy urzędników nadleśnictwo odebrało mieszkańcom pensjonat w Hołubli. Piękny, drewniany, świetnie utrzymany budynek z historią, dorobek życia i źródło utrzymania. Następnie wyburzono bacówkę, prace rozbiórkowe wykonała firma pracownika nadleśnictwa. 8️⃣ W 2022 roku, decyzją nadleśniczego zamknięto parze nauczycieli popierających ochronę lasów, jedyny dojazd do domu, nękając strażą leśną, policją i sądem. Dwukrotnie sąd przyznał rację mieszkańcom, uniewinniając ich od zarzutów bezprawnego wjazdu do lasu (w rzeczywistości dojazdu do własnego domu) i stwierdzając, że to nadleśnictwo działało bezprawnie. Nadleśniczy wezwany jako świadek nie stawił się na rozprawie. Upublicznił też, łamiąc RODO, dane wrażliwe na temat mieszkańca. 9️⃣ Nadleśniczy niesłusznie pozwał aktywistów “za wejście na teren objęty zakazem” – jak okazało się przed sądem, nie wydał zarządzenia wprowadzającego ten zakaz. Aktywiści musieli dowodzić swojej niewinności, poświęcając czas i środki finansowe. Kosztami nieuzasadnionego oskarżenia obciążony został Skarb Państwa. Nadleśnictwo Bircza zarządzane przez Zbigniewa Kopczaka: 1️⃣ Nadleśniczy Zbigniew Kopczak unikał dialogu ze stroną społeczną, nie odpowiadał na pisma z prośbą o spotkanie. W wielu przypadkach, szczególnie w czasie konfrontacji z osobami o innym niż on zdaniu, był wulgarny, niekulturalny i wyrażał się w sposób niegodny stanowiska urzędniczego. Używał wyrażeń i wyzwisk urągających powadze Nadleśnictwa, jak i całej instytucji Lasów Państwowych. 2️⃣ Nadleśnictwo Bircza niezasadnie pozywało aktywistów obciążając kosztami sądowymi i kosztami dojazdów ich samych oraz skarb państwa - dwóch z nich zostało oskarżonych o zawieszenie baneru, którego nie zawiesili i zostali uniewinnieni przez sąd. 3️⃣ Nadleśnictwo wielokrotnie niszczyło siedliska chronionych gatunków. Na terenie wydzieleń 174-c i 176-a w wyniku wycinki drzew i zmiany warunków siedliskowych zniszczono siedlisko mchu Widłozęba zielonego. Podobna sytuacja miała miejsce w miejscu w wydzieleniu 176-g. 4️⃣ Niepokoi również siatka powiązań członków rodziny nadleśniczego. W nadleśnictwach Bircza i Krasiczyn zatrudnionych jest po kilka osób z rodziny Kopczaków. Członkowie tej rodziny pracują także w innych okolicznych nadleśnictwach. Linki Nadleśnictwo Krasiczyn: 1️⃣ https://www.facebook.com/dzikiekarpaty/posts/nadle%C5%9Bnictwo-krasiczyn-oszala%C5%82o-chc%C4%85-wyr%C4%85ba%C4%87-w-tym-roku-rekordow%C4%85-ilo%C5%9B%C4%87-drzew-po/3432374857012183/ 2️⃣ https://www.facebook.com/dzikiekarpaty/posts/pfbid0FFWA5C4WMi7QCnFf7BotM8yTK5qYvxgvdRaFir6qzSMwTjtdKkEvd5chv8ev5Fxhl 3️⃣ https://oko.press/nadlesnictwo-krasiczyn-wycinka 4️⃣ https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,27691448,ekolodzy-lesnicy-niszcza-las-w-poblizu-gniazda-orla-przedniego.html 5️⃣ https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,30748460,dokad-ta-droga-prowadzi-bedzie-asfalt-aktywisci-pytaja-o-droge.html 6️⃣ https://wyborcza.pl/7,177851,30626900,makabryczne-odkrycie-w-nadlesnictwie-na-necisku-znaleziono.html 7️⃣ https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2023-08-30/przez-blad-urzednikow-stracili-pensjonat-a-lesnicy-go-rozebrali/ 8️⃣ https://oko.press/nie-moze-dojechac-do-domu-bo-lasy-panstwowe-postawily-szlaban Linki Nadleśnictwo Bircza: 1️⃣ https://fb.watch/r1FM3_GH9o/ https://fb.watch/r1G26LHeLQ/ 4️⃣ https://nowiny24.pl/lasy-pod-opieka-rodziny/ar/5960539
  6 842 z 7 000 Podpisy
  Utworzył(a) Inicjatywa Dzikie Karpaty Picture
 • TAK dla Zielonego Ładu
  Zmiany klimatu stanowią jedno z najważniejszych wyzwań, które będzie miało skutki dla wszystkich sektorów gospodarki, dla społeczeństw, bioróżnorodności i dzikiej przyrody. Unia Europejska przyjmując Europejski Zielony Ład, podjęła się globalnie ważnego i niezbędnego zobowiązania dla nas wszystkich. Europejski Zielony Ład stanowi gwarancję działań państw, rządów, instytucji, podmiotów gospodarczych, sektora rolnego i nas wszystkich dla przyszłości, dla budowania odporności i dla transformacji systemu, która jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani i przekonane, że sprawiedliwa transformacja klimatyczna musi uwzględniać wszystkie grupy: mieszkańców, mieszkanki, rolniczki i rolników, osoby młode, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby mieszkające na obszarach wiejskich. Transformacja klimatyczna nie może zostawiać w tyle żadnej grupy społecznej, żadnej osoby. Czas na rządzenie odpowiedzialne klimatycznie i społecznie, czas na przywództwo empatyczne, przywództwo dialogu i troski o planetę, czas na zielony dialog i mocne poparcie dla Europejskiego Zielonego Ładu.
  2 277 z 3 000 Podpisy
  Utworzył(a) Green REV Institute Picture
 • Lipowa Dolina w Starym Gaju rezerwatem przyrody
  Proponowany rezerwat „Lipowa Dolina” porasta dobrze zachowany, dojrzały drzewostan dębowo-grabowo-lipowy, wielowiekowy i wielogatunkowy, z bogatym podszytem i liczną obecnością dojrzałych drzew biocenotycznych a także z obecnością martwego drewna. Podczas własnych obserwacji w drzewostanie tych dwóch oddziałów zidentyfikowaliśmy co najmniej 25 drzew o wymiarach pomnikowych, jednak możemy z odpowiedzialnością założyć, że w rzeczywistości ich liczba jest znacznie większa. W świetle badań inwentaryzacyjnych z 2021 roku ten fragment Starego Gaju ma wysoką wartość przyrodniczą i wiele reliktowych cech lasów o puszczańskim charakterze. Brak realnej ochrony sprawia, że jako zwykły las gospodarczy, w przypadku kontynuowania prac leśnych może on zostać szybko pozbawiony unikalnych cech i przekształcony w las o dominującym charakterze plantacji drzew, podobnie jak wiele innych fragmentów Starego Gaju. Ten fragment lasu Stary Gaj stanowi urozmaicone siedlisko dla ogromnego bogactwa fauny i flory. Świadczą o tym wyniki przeprowadzonej w 2021 r. inwentaryzacji. Autorzy inwentaryzacji w oddziałach 177 i 178 Starego Gaju odnotowali 183 gatunki roślin naczyniowych, w tym 7 gatunków chronionych i zagrożonych: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, gnieźnik leśny, podkolan biały, miodownik melisowaty, naparstnica zwyczajna (rzadka i nieliczna), rzęśl wiosenna (gatunek zagrożony o statusie DD). W trakcie badań stwierdzono występowanie 36 gatunków mszaków, w tym 5 gatunków chronionych, 2 zagrożone i 3 w grupie tzw. reliktów puszczańskich, czyli mchów wskaźnikowych dla starych, dobrze zachowanych lasów. Zidentyfikowano występowanie 19 gatunków porostów, w tym objęty ochroną obrost drobny. Zaobserwowano 279 taksonów owadów, z czego 20 gatunków stwierdzonych po raz pierwszy na Lubelszczyźnie, 8 gatunków z Czerwonej Listy Zwierząt Zagrożonych i Ginących. Zidentyfikowano występowanie 7 gatunków chrząszczy należących do tzw. reliktów lasów pierwotnych - związanych z lasami o charakterze pierwotnej puszczy. Badania wykazały występowanie 7 taksonów wijów i 8 ślimaków lądowych. Z grupy płazów i gadów potwierdzono obecność 3 gatunków i wskazano prawdopodobne występowanie 3 kolejnych. Zidentyfikowano 36 gatunków ptaków (z czego 26 lęgowych). Spośród występujących tu ptaków 34 gatunki objęte są ochroną gatunkową. Wśród nich jest muchołówka żałobna wpisana na „Czerwoną listę Ptaków Polski” oraz dzięcioł czarny i dzięcioł średni – gatunki szczególnie chronione w Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy Ptasiej. Stwierdzono występowanie 15 gatunków ssaków, w tym 8 objętych ochroną (ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, zębiełek białawy, badylarka pospolita, myszarka zaroślowa, wiewiórka pospolita, wilk, borowiec wielki). Jesteśmy przekonani, że trwałe wyłączenie niespełna 60 ha z produkcji leśnej nie odbije się negatywnie na kondycji gospodarczej Nadleśnictwa Świdnik, a wielorakie korzyści z utworzenia rezerwatu znacznie przekroczą straty finansowe spowodowane zaprzestaniem pozyskania drewna z tego obszaru. „Raport z dnia 7 grudnia 2021 r. z wykonania inwentaryzacji florystyczno-zoologicznej dwóch oddziałów kompleksu leśnego „Stary Gaj” w Lublinie o numerach 177 i 178” (kierownik prac badawczych – prof. dr hab. Bernard Staniec)
  2 222 z 3 000 Podpisy
  Utworzył(a) Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 • Nie dla Audioriver w Parku na Zdrowiu. Tak dla Audioriver w Łodzi
  1. Kwestie przyrodnicze Organizacja festiwalu z zapleczem koncertowym (wiele scen), sanitarnym i gastronomicznym oraz miasteczkiem namiotowym w sposób oczywisty wiązać się będzie z dewastacją przyrody w parku. Niepokoi nas również zły wpływ festiwalu na dziko żyjące zwierzęta i te zamknięte w Ogrodzie Zoologicznym. 2. Kwestie historyczne Festiwal ma się odbyć na obszarze o dużym znaczeniu historycznym, w miejscu martyrologii - w okolicach Pomnika Czynu Rewolucyjnego oraz Wzgórza Niepodległości, gdzie leżą szczątki ofiar Rewolucji 1905 roku i walk niepodległościowych. 3. Kwestie obywatelskie, partycypacyjne O lokalizacji komercyjnego festiwalu władze Łodzi decydowały wyłącznie w rozmowach z przedstawicielem organizatora. Dlaczego przed podjęciem decyzji nie uwzględniono głosu mieszkanek i mieszkańców oraz ekspertów od ochrony środowiska?
  7 676 z 8 000 Podpisy
  Utworzył(a) Zielone Serce Zdrowia Picture
 • Nie dla niszczenia Łąk Banioskich w obszarze Natura 2000
  Obszar Natura 2000 w Baniosze jest siedliskiem ptaków, zwierząt i roślinności. Zabudowanie łąk zabierze kolejne tereny do życia dla zwierząt. Zrobimy wszystko aby nie pozwolić na dalsza ekspansję! Budowa na terenie zalewowym to niectylko drenaż okolicznych mokradeł ale zagrożenie dla ludzi i samych budynków. A co jeśli zacznie ich zalewać? Wezwą koparkę aby przekopać rzekę Małą, zniszczyć bobrowe siedliska, przeorać renaturyzujace się torfowiska? Nie zgadzamy się na to.
  1 583 z 2 000 Podpisy
  Utworzył(a) Danuta Mroszczyk
 • BANKI SZKŁA I CERAMIKI przy marketach spożywczych
  Prowadzona dzisiaj w ramach JSSO zbiórka selektywna to nie są prawdziwe frakcje handlowe, lecz frakcje umowne, które mają w sobie duży procent zanieczyszczeń innymi odpadami. Ponadto liczba pojemników nie jest określona właściwie. Trzeba to zmienić. Jako ruch 369SORTWASTE czyli 369SORTUJODPADY mamy opracowane uniwersalne równanie matematyczne do opisu metody sortowania jako pierwszego etapu recyklingu.
  5 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Sylwester Bogusiak