Przejdź do treści głównej

Do: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Pani Paulina Hennig-Kloska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bartłomiej Sienkiewicz

Masyw Ślęży Rezerwatem

PETYCJA O OBJĘCIE MASYWU ŚLĘŻY I RADUNI SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ

Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Ministro,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu objęcie Masywu Ślęży i Raduni szczególną ochroną, na którą zasługują ze względu na znaczenie kulturowe oraz wyjątkowe walory przyrodnicze, poprzez:

- natychmiastowe wyłączenie Masywu Ślęży i Raduni z gospodarki leśnej,

- utworzenie rezerwatu, obejmującego cały Masyw Ślęży i Raduni,

- wszczęcie postępowania, mającego na celu zgłoszenie Masywu Ślęży i Raduni, jako obiektu światowego dziedzictwa UNESCO.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Uzasadnienie
🌲🌳🌲

Masyw Ślęży i Raduni wypełnia przynajmniej dwa z pięciu kryteriów, świadczących o wyjątkowej wartości uniwersalnej, które stanowią podstawę do wpisania obiektu na listę UNESCO, a mianowicie:
🌳W punkcie III. – stanowi świadectwo tradycji kulturowej lub cywilizacji wciąż żywej lub nieistniejącej
🌳W punkcie V. – jest wybitnym przykładem typu budowli, zespołu architektonicznego, zespołu obiektów techniki lub krajobrazu, który ilustruje znaczący(e) etap(y) w historii ludzkości
🌳W punkcie VI. (uzupełniającym) – jest powiązany w sposób bezpośredni lub materialny z wydarzeniami lub żywymi tradycjami, ideami, wierzeniami, dziełami artystycznymi lub literackimi o wyjątkowym uniwersalnym znaczeniu.

Nie ulega wątpliwości, że Masyw Ślęży i Raduni zajmuje także wyjątkowe miejsce w duchowej i kulturowej historii naszego kraju. Jest nie tylko niezwykle bogatym i cennym stanowiskiem archeologicznym, obfitującym w zabytki oraz relikty przeszłości, lecz także istotnym miejscem kultu, zajmującym po dziś dzień wyjątkowe miejsce w sercach wielu ludzi.
Wobec powyższego państwo polskie dopuszcza się rażącego zaniedbania, nie tylko poprzez niewykorzystanie okazji, aby promować kulturę i zabytki archeologiczne naszego kraju, lecz także poprzez zezwolenie na prowadzenie wycinek przy użyciu ciężkiego sprzętu na terenie cennym archeologicznie, bez żadnej kontroli.

Dodatkowo, prowadzenie wycinek znacząco zmniejsza walory przyrodnicze, turystyczne i rekreacyjne tego obszaru. Ministerstwo Klimatu i Środowiska także nie wywiązuje się też z należytej ochrony walorów przyrodniczych Masywu Ślęży.
W tym celu ustanowiono obszar Natura 2000 PLH020040, jednakże, jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE, 🌳Polska nie wywiązuje się z obowiązku ochrony terenów Natura. 🌳W istocie rząd dopuszcza, aby na terenach cennych przyrodniczo prowadzona była gospodarka leśna. Warto w tym miejscu odnotować, że gospodarka leśna na terenach chronionych w ramach programu Natura 2000 nie różni się znacząco, jeśli wcale, od gospodarki na terenach niechronionych, co samo w sobie jest skandalem.

Należy również zauważyć, że TSUE podważyło sposób tworzenia obowiązujących PULi, jako, że powstają one z pogwałceniem konwencji z Aarhus; jest to szczególnie bulwersujące w przypadku lasów takich jak lasy porastające Masyw Ślęży, będących szczególnym dobrem społeczeństwa.

W związku z powyższym, liczę na stanowcze i zdecydowane działania, mające na celu objęcie należytą ochroną Masywu Ślęży i Raduni.

PONIŻEJ LISTA UNIKALNYCH I CHRONIONYCH GATUNKÓW, JAKIE WYSTĘPUJĄ NA MASYWIE ŚLĘŻAŃSKIM, KTÓRE MOŻEMY WSPÓLNIE OCALIĆ

Do najcenniejszych gatunków roślin należą:
- zanokcica północna, paproć naskalna, gatunek związany ze szczelinami skalnymi, gatunek umieszczony na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako narażony na wyginięcie. Od 2014 roku podlega w Polsce ochronie częściowej
- lilia złotogłów – objęta w Polsce ochroną ścisłą od 1946 roku, występująca w lasach, jest jedną z najpiękniejszych roślin dziko rosnących w Polsce
- porosty (w Polsce objęte ochroną): np. chrobotek leśny, chrobotek reniferowy, płucnica islandzka
Masyw Ślęży stanowi ważną ostoję zwierząt
- popielica szara
- orzesznica leszczynowa
- ryjówka górska
- nietoperze: mopek zachodni !!!, karlik malutki, borowiec leśny
- dzięcioły: dużego, średniego, dzięciołka i czarnego
- puchacz
- kania ruda
- krzyżodziób świerkowy
- orzechówka
- puszczyk
W rezerwacie stwierdzono ponadto kilkadziesiąt gatunków mięczaków, w dużej części charakterystycznych dla dolnoreglowych lasów bukowych, liczne gatunki chrząszczy, w tym rzadkie ryjkowce oraz chronione gatunki biegaczy, 70 gatunków motyli, 100 gatunków skoczogonków i 370 gatunków pająków.

Sposób dostarczania

Listownie i online

Nowe informacje

2024-04-29 08:30:05 +0200

Zebrano 100 podpisów

2024-04-27 09:17:41 +0200

Zebrano 50 podpisów

2024-04-26 22:22:55 +0200

Wartość Masywu Ślężańskiego https://youtu.be/1a7ywYvydkQ?si=2n-aKHumvDYLg6tF

2024-04-26 22:16:57 +0200

Dziękujemy .. W imieniu Ślęży 🌳🌳

2024-04-26 21:16:07 +0200

Zebrano 25 podpisów

2024-04-26 16:14:07 +0200

Zebrano 10 podpisów