Przejdź do treści głównej

Do: Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Pana Fransa Timmermansa

Obywatelskie podziękowania dla Fransa Timmermansa

Obywatelskie podziękowania dla Fransa Timmermansa

Apel wsparcia i podziękowania dla Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej
Pana Fransa Timmermansa:

My Europejczycy, Polacy, podpisane/-i niżej obywatelki i obywatele zaangażowani w obronę w Polsce praworządności i konstytucyjnych zasad ustrojowych, naruszanych przez rządzących w Polsce, pragniemy wyrazić nasze ogromne, szczere, płynące z serca wsparcie i podziękowanie dla Pana Fransa Timmermansa, Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej - za jego trud i zaangażowanie w dzieło ochrony podstawowych wartości, na jakich zbudowana została i jakimi kieruje się Unia Europejska.

Wszystkie podpisane poniżej inicjatywy i ruchy obywatelskie, organizacje prawnicze i pozarządowe, wszystkie obywatelki i wszyscy obywatele, dziękują Fransowi Timmermansowi za jego dotychczasową misję obrony praw i wolności Polaków jako obywateli Unii przed zakusami władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce. Wierzymy, że będzie On kontynuował swoje dzieło w kolejnych latach, ponieważ Jego charyzmatyczna postawa, profesjonalizm, empatia i ideowe przywiązanie do fundamentalnych zasad, czynią Go jednym z najważniejszych liderów Unii Europejskiej oraz przyjaciół Polski demokratycznej i europejskiej.

Podziękowania wyrażają również:
Inicjatywa #WolneSądy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „Themis”
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
Komitet Obrony Demokracji
Obywatele RP
Akcja Demokracja
Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Alliance4Europe Polska
Front Europejski
Projekt: Polska
Łańcuch Światła Poznań

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Frans Timmermans od lat staje po stronie Polski i polskiej historii. Był odznaczany przez dwóch polskich prezydentów - Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego, odpowiednio Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP IV klasy i Krzyżem Wielkim I klasy za zasługi w popularyzowaniu udziału polskich żołnierzy na frontach II wojny światowej. Jego zaangażowanie w obronę niezależności polskich sądów to kolejny wyraz szacunku dla naszego kraju, naszej historii, naszych osiągnięć i nasze europejskiej tożsamości, a nie jak nazywają to polscy rządzący, atak na Polskę.

Frans Timmermans, będąc odpowiedzialnym w ramach Komisji Europejskiej za sektor praworządności, w sposób nieugięty obroni fundamentów Unii Europejskiej uznając, że „praworządność jest albo jej nie ma” i nie ma w tej dziedzinie kompromisów. To Jego bezkompromisowa postawa wobec naruszania zasad państwa prawa, doprowadziła do wszczęcia procedury przeciwnaruszeniowej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w wyniku której udało się obronić sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym Pierwszą Prezes SN prof. Małgorzatę Gersdorf, przed osunięciem od sprawowania konstytucyjnych funkcji i orzekania. Wyroki TSUE w sprawach dotyczących polskiej praworządności staną się precedensami i standardami także dla innych państw europejskich na kolejne dziesięciolecia.

W trakcie wykonywania swojej misji często spotykał się z próbami zdyskredytowania Go przed opinią publiczną w naszym kraju, z uwagi na jego konsekwentny sprzeciw wobec zmian legislacyjnych w polskim wymiarze sprawiedliwości, naruszających porządek konstytucyjny i prawo europejskie. Do tego dochodziła propaganda sączona przed publiczne media. Nie miało to nic wspólnego z merytoryczną oceną działań Fransa Timmermansa, był to jedynie wyraz niechęci rządzących wobec Niego za to, że sprzeciwia się ich planom bezprawnego przejęcia kontroli nad polskim sądownictwem.

ANGIELSKA WERSJA APELU:

Appeal for support and thanks to the First Vice-President of the European Commission, Mr. Frans Timmermans

We, Europeans, Poles, the undersigned citizens involved in defending the rule of law in Poland and the constitutional systemic principles which are being breached by the ruling party in Poland, would like to express our huge, sincere, wholehearted support and thanks to Mr. Frans Timmermans, First Vice president of the European Commission, for his efforts and commitment to the task of protecting the fundamental values on which the European Union was built and which guide it.

Frans Timmermans has been supporting Poland and Polish history for years. He was decorated by two Polish presidents, Lech Kaczyński and Bronisław Komorowski, respectively with the Officer’s Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland, fourth class, and the Grand Cross, first class, for his achievements in popularizing the involvement of Polish soldiers on the fronts of the Second World War. His commitment to the defence of the independence of Polish courts is a further expression of respect for our country, our history, our achievements and our European identity and not an attack on Poland, as Poland’s ruling party describes it.

Frans Timmermans, who is responsible in the European Commission for the rule of law sector, will relentlessly defend the foundations of the European Union, recognizing that the ‘rule of law is either there or it is not there’ and there are no compromises in this respect. It was his uncompromising attitude to the breach of the principles of a state governed by the rule of law that led to the initiation of the anti-infringement procedure before the Court of Justice of the European Union, as a result of which it was possible to defend the judges of the Supreme Court and the Supreme Administrative Court, including the First President of the Supreme Court, Prof. Małgorzata Gersdorf, from being removed from exercising her constitutional functions and from adjudicating. The judgments of the CJEU in cases regarding the Polish rule of law will also become precedents and standards for other European states for the coming decades.

While fulfilling his mission, he frequently faced attempts to discredit him before the public in our country because of his consistent objection to the legislative changes in the Polish justice administration in breach of the constitutional order and European law. In addition, propaganda was filling the public media. This had nothing to do with the substantive assessment of Frans Timmermans’ activities, but was purely an expression of the ruling party’s reluctance to him for opposing their plans to illegally assume control of the Polish judiciary.

All the undersigned civic initiatives and movements, legal organizations and NGOs and all citizens thank Frans Timmermans for his mission to date of defending the rights and freedoms of Poles as citizens of the European Union from the attempts of the legislative and executive authorities in Poland. We trust that he will continue his work in the coming years because his charismatic attitude, professionalism, empathy and idealistic attachment to fundamental principles make him one of the most important leaders of the European Union and friends of a democratic and European Poland.

# FreeCourts Initiative
IUSTITIA Polish Judges Association
THEMIS Association of Judges
OSSSA (Association of Administrtive Courts Judges)
The Lex Super Omnia Association of Prosecutors
Association Pro Memoriam Professor Zbigniew Holda
Committee for the Defence of Democracy
Citizens of Poland Movement
Akcja Demokracja
Foundation Prof. Bronisław Geremek Centre
Alliance4Europe Poland
European Front
Project: Poland
Chain of Lights Poznań

Nowe informacje

2019-07-11 19:07:24 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2019-07-10 07:40:51 +0200

Zebrano 500 podpisów

2019-07-09 17:48:54 +0200

Zebrano 100 podpisów

2019-07-09 17:25:58 +0200

Zebrano 50 podpisów

2019-07-09 17:18:03 +0200

Zebrano 25 podpisów

2019-07-09 17:12:49 +0200

Zebrano 10 podpisów