Przejdź do treści głównej

Do: Pan Piotr Lach, Wójt Gminy Złotów, Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, e-mail: [email protected]

Przeciwko budowie przemysłowej fermy trzody chlewnej w Nowym Dworze w Gminie Złotów

My, Mieszkańcy Nowego Dworu i innych okolicznych miejscowości - podpisani poniżej, stanowczo sprzeciwiamy się planowanej budowie przemysłowej, kontraktowej fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowy Dwór w Gminie Złotów.

Według informacji uzyskanych od inwestora będzie to chów bezściółkowy, generujący powstawanie ogromnych ilości gnojowicy. Mieszkańcom Nowego Dworu znana jest już uciążliwość z tytułu funkcjonowania takiej chlewni, a powstanie kolejnej chlewni tylko spotęguje problem.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Gnojowica to wysoce skoncentrowany, o wysokiej zawartości składników mineralnych, zanieczyszczony mikrobiologicznie odpad. Jego niewłaściwe magazynowanie, wylewanie i utylizowanie może prowadzić do poważnych zagrożeń, tak dla środowiska naturalnego, jak i zdrowia człowieka. Biorąc powyższe pod uwagę realizacja planowanej inwestycji stwarza liczne i realne zagrożenia m.in:
- Planowana inwestycja w sposób znaczący wpłynie na zdrowie i jakość życia mieszkańców Nowego Dworu. Przede wszystkim ogromnie uciążliwe będą odory. Inwestycja planowana jest w centrum wioski Nowy Dwór, gdzie do najbliższych zabudowań mieszkalnych jest zaledwie 150 m. W naszej okolicy najczęściej występują wiatry zachodnie, a zatem w kierunku zabudowań mieszkalnych, co wpłynie na brak komfortu mieszkańców. Opracowania naukowe podają, że na fermach trzody chlewnej identyfikuje się 100 do 200 substancji zapachowych, z których co najmniej 30 to związki szczególnie cuchnące i szkodliwe dla zdrowia (np. merkaptany, siarczki organiczne, aminy, kwasy organiczne, aldehydy, ketony). Wykazano, iż związki te mogą wywoływać takie schorzenia, jak bóle głowy, podenerwowanie, alergie, nadmierne łzawienie, przekształcenie hemoglobiny w hematynę, skutkujące niedotlenieniem, zatkany nos i inne dolegliwości ze strony układu oddechowego. Ponadto badania przeprowadzone w miejscowościach, gdzie funkcjonują już fermy trzody chlewnej, wykazują u ludzi mieszkających w ich pobliżu występowanie dolegliwości zdrowotnych (m.in. kaszel, piekące i łzawiące oczy). Warto dodać, że w Nowym Dworze oraz w okolicach mieszkają osoby starsze, z poważnymi problemami zdrowotnymi i niepełnosprawne. Na skutek występowania odorów ich stan zdrowia i komfort życia znacząco pogorszy się. Wśród wymienionej grupy osób są osoby szczególnie reagujące na substancje zapachowe wymiotami.

- Problemy środowiskowe: Fermy trzody chlewnej należą do jednych z największych emitorów zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i biologicznych, które w znaczący sposób oddziałują na stan środowiska i jakość życia ludzi mieszkających w ich sąsiedztwie.

- Poważny problem na fermach trzody chlewnej stanowi gnojowica, obornik i gnojówka - ich ilości, skład, metody usuwania, magazynowania, przetwarzania i stosowania do nawożenia pól. W Polsce roczna produkcja gnojowicy, obornika i gnojówki wynosi ogółem ok. 101 mln ton. Odchody zwierzęce są cennym źródłem składników pokarmowych dla roślin, ale nieodpowiednie postępowanie z nimi stwarza zagrożenie dla środowiska przyrodniczego.

- Na fermach wielkoprzemysłowych - wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej - jest zbyt mały areał upraw, by zagospodarować rzeczywistą ilością uzyskanych nawozów naturalnych, a ich lokalizacja często jest oddalona od gospodarstw prowadzących uprawę roli. Odchody zwierzęce, w takiej sytuacji stanowią kłopotliwy produkt uboczny. Wskutek niewłaściwego składowania nawozów lub nawożenia gleb w sposób niezgodny z wymogami, istnieje poważne ryzyko odpływu składników organicznych głównie do wód gruntowych, powierzchniowych a ostatecznie do wód Bałtyku.

Kiedy grozi Ci sąsiedztwo fermy przemysłowej, masz prawo działać!

Sposób dostarczania

Petycja z podpisami zostanie przekazana osobiście przez Lokalny Komitet Protestacyjny w Nowym Dworze.

Nowe informacje

2019-05-07 13:13:22 +0200

Zebrano 100 podpisów

2019-05-06 12:59:37 +0200

Zebrano 50 podpisów

2019-04-23 21:07:04 +0200

Zebrano 25 podpisów

2019-04-17 18:21:26 +0200

Zebrano 10 podpisów

2019-04-15 16:41:58 +0200

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA złożyło WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej możliwej obsady inwentarza 1920 sztuk (268,80 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 10/20, 10/21, obręb Nowy Dwór, gmina Złotów, powiat złotowski".

Prosimy wszystkich, szczególnie Mieszkańców Gminy Złotów, o składanie pism, wniosków, petycji w toczącym postępowaniu. Czasu jest niewiele.