Przejdź do treści głównej

Do: Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Starostowie, Marszałkowie i Wojewodowie, Radni i Radne; Dw. Partie polityczne

Stop uchwałom przeciw LGBT+

Szanowne Panie Radne i Panowie Radni,

Zwracam się o niepodejmowanie uchwał przeciwko osobom LGBT+, na terenie gminy, powiatu, miasta, województwa.
Podejmowane przez niektóre samorządy uchwały są elementem zataczającego coraz szersze kręgi homofobicznego dyskursu mającego na celu szerzenie kłamstw i wywoływanie strachu wobec społeczności LGBT+, w którym uczestniczą przedstawiciele władzy, samorządów i mediów publicznych. Uchwały te są podejmowane przez poszczególne rady pod wpływem emocji oraz nacisku ze strony władz kościelnych i innych, co jest niezgodne z etyką samorządowca.

Podejmowanie tego rodzaju działań przez samorządy wywoływać może realne zagrożenie dla mieszkanek i mieszkańców waszych miejscowości, również dzieci w wieku szkolnym. Dyskryminacja, m.in. z powodu tożsamości i orientacji seksualnej sprawia, że ponad 70% nastolatków (13-19 lat) czuje się osamotniona i prawie tyle samo myśli o samobójstwie.

Oczekuję uchylenia podjętych uchwał, które są niezgodne z Konstytucją i szeregiem umów międzynarodowych sygnowanych przez rząd polski. Oczekuję też niepodejmowania w przyszłości podobnych uchwał, które mogłyby dyskryminować osoby LGBT+, lub wpływać na naruszenie obowiązujących przepisów prawnych.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Podejmowane uchwały naruszają prawa obywatelskie, prawa człowieka, Konstytucję i inne Ustawy RP, a także są niezgodne z międzynarodowymi standardami.
Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce każdy obywatel ma zapewnione prawo do przestrzegania zapisów o prawach człowieka. Tym samym podjęte przez Państwa uchwały są sprzeczne z prawem obowiązującym w Polsce i naruszają prawa obywatelskie.
* Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18.1.2006 r. w sprawie homofobii w Europie (RC-B6-0025/2006),
która zdecydowanie opowiada się przeciwko wszelkiej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i wzywa Państwa członkowskie do potępienia praktyk dyskryminacyjnych, jak również do zakazania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
* Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
* Konwencja ONZ Praw Człowieka:
Artykuł 14 Zakaz dyskryminacji Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.
* Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Art. 21 ust. 1 zgodnie z którym zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, opinie polityczne lub wszelkie inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Źródła:
Ekspertyza prawna Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego zaprezentowana 19 lipca 2019 r. nt. przyjmowanych przez niektóre sejmiki województw oraz rady gmin i powiatów uchwał przeciwko osobom LGBT+ (lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym oraz innym nieheteronormatywnym)
http://ptpa.org.pl/site/assets/files/1845/samorza_dy_ekspertyza_19_07_2019.pdf

Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce, 2015–2016, Kampania Przeciw Homofobii
https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/Sytuacja-spoleczna-osob-LGBTA-w-Polsce.pdf

Sposób dostarczania

Niniejszy apel zostanie przekazany na skrzynki e mail poszczególnych urzędów
~ Marszałków województw
~ Starostów
~ Prezydentów Miast
~ Burmistrzów Miast
~ Wójtów poszczególnych gmin
~ Biur Partii Politycznych
Ponadto planuję przekazać ten apel-petycję osobiście przedstawicielom Miasta.
Ponadto zachęcam do współpracy Lokalne Aktywistki i Lokalnych Aktywistów, w celu stworzenia bazy urzędów administracji lokalnej, która w jakikolwiek sposób próbuje łamać prawa obywatelskie.

Links

Nowe informacje

2021-08-27 13:08:32 +0200

Szanowne Panie Szanowni Panowie , Koleżanki i Koledzy
brakuje tylko 976 podpisów do magicznej liczby 50 tyś podpisów pod kampanią Stop uchwałom przeciw LGBT+ , czy mogę prosić o udostępnianie na mediach społecznościowych linku do kampanii ?
Po zebraniu podpisów , ruszamy w teren będziemy w każdym województwie , powiecie , gminie aby przekazać apel władzom i starać się o zmianę stanowiska poszczególnych władz.
Zapraszam do kontaktu ze mną w sprawie rozpoczęcia przejazdu .
[ andwoszcz66 (at) gmail com ]

2021-06-11 00:48:45 +0200

Od dnia 01.05.2021 r strona https://www.facebook.com/groups/SUPLGBT/ została zlikwidowana z powodów technicznych. Cała korespondencja odbywać się będzie przez ten portal.

2021-04-03 16:46:03 +0200

W związku z ostatnimi wydarzeniami , związanymi z COVID-19, oraz danymi które spływają , jestem zmuszony do zmiany planów. Więcej informacji na profilu : https://www.facebook.com/groups/SUPLGBT/

2020-09-30 19:12:13 +0200

Witam Serdecznie po bardzo długiej przerwie.
Wszelkie informacje umieszczam na https://www.facebook.com/groups/SUPLGBT/
Tam też informacje o wydarzeniach czy innych sprawach w terenie.

2020-04-10 20:33:41 +0200

Szanowni Państwo
Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Sytuacja w kraju zmusiła mnie , do zmiany Planów i sposobu działania. Wyniku epidemii COV-19 zwanego ,, korono-wirusem" , niektóre działania zostały zawieszone , ale drogą e-mail zostało skierowane pismo do wszystkich Wojewodów , w którym podnoszę problem stref , i proszę o zainteresowanie czy jest to zgodne z Polskim i Międzynarodowym prawem obowiązującym. We wtorek czyli od 14.04.2020 r , zostanie rozpoczęte wysyłanie drogą e-mail podobne pismo do Prezydentów Miast , Burmistrzów , Wójtów . Będę informował o efektach , na stronie Facebook o odpowiedziach , link do strony >>https://www.facebook.com/groups/SUPLGBT/.

2020-01-30 18:13:31 +0100

Zebrano 20,000 podpisów

2020-01-29 14:11:47 +0100

Zebrano 10,000 podpisów

2020-01-28 23:00:50 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2020-01-28 09:58:59 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2019-09-07 00:48:47 +0200

Zebrano 500 podpisów

2019-09-04 17:19:10 +0200

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Państwo
W dniu 04.09.2019 o godz 17:14 , dokonałem zmiany technicznej mojego apelu.
Jest to ostateczna wersja, która zostanie przekazana do adresatów drogą elektroniczną, w niektórych przypadkach osobiście, będę informował o tym gdzie i o której godzinie będę dokonywał osobistego złożenia petycji.
Ponadto zapraszam na stronę na Facebooku gdzie będę na bieżąco informował o dalszych losach petycji.
Z Poważaniem
Andrzej Woszczyński

2019-08-31 01:12:17 +0200

Szanowni Państwo
Od 04.09.2019 r trochę zostanie zmodyfikowana treść Petycji.
Zostaną podane Konkretne przepisy krajowe i międzynarodowe które chronią osoby LGBT+, za wszelkie sugestie dziękuję proszę wszelkie uwagi i prepozycie kierować bezpośrednio do mnie.

2019-08-29 14:07:59 +0200

Zebrano 100 podpisów

2019-08-29 12:09:17 +0200

Zebrano 50 podpisów

2019-08-28 22:43:43 +0200

Zebrano 25 podpisów