Przejdź do treści głównej

Do: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Apelujemy o zwiększenie funduszy europejskich dla mieszkańców Wielkopolski!

Apelujemy o zwiększenie funduszy europejskich dla mieszkańców Wielkopolski!

Oczekujemy:
● podwyższenia alokacji dla woj. wielkopolskiego na lata 2021-2027 w ramach budżetu UE dla Polski
● ponownego przeanalizowania sytuacji województwa, zwłaszcza w kontekście wyzwań związanych z integracją społeczną, włączaniem społecznym, deinstytucjonalizacją usług publicznych w obszarze społecznym (m.in. zdrowotnym, wspierania rodziny), zagadnienia te są częstym przedmiotem zaangażowania i pracy organizacji pozarządowych, które mogły być potencjalnym realizatorem wielu oczekiwanych i pożądanych projektów społecznych, w tym zagospodarowania infrastruktury społecznej;
● zmiany proporcji alokacji z proponowanej wg zasady 60/40, tj. 60% na programy krajowe i 40% na programy regionalne, na proporcję alokacji 50/50, tj. 50% na programy krajowe i 50% na programy regionalne, co byłoby ważnym krokiem ku decentralizacji po 30 latach samorządności w Polsce i realnym mierzeniem się z wyzwaniami wyrównywania nierówności społecznych na poziomie lokalnym;
● zastosowania mechanizmu bezpieczeństwa, który zapewniłby utrzymanie alokacji dla poszczególnych regionów na poziomie nie niższym niż 75% alokacji na l. 2014-2020;
● uwzględnienia przy podziale środków, kwot przypadających średnio na 1 mieszkańca danego regionu w celu wyeliminowania rażących dysproporcji, które występują przy proponowanym podziale;
● zapewnienia z budżetu państwa finansowania wkładów własnych dla podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tak aby poziom wymaganego wkładu własnego dla tych podmiotów nie wynosił więcej niż 5%, a w projektach wspierających osoby doświadczające wykluczenia społecznego odejście od wymaganego wkładu własnego (np. poprzez utworzenie specjalnego funduszu na ten cel w ramach Krajowego Planu Odbudowy, którego celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej).

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wyrażamy zaniepokojenie wstępną propozycją bardzo niskiego poziomu alokacji środków planowanych dla województwa wielkopolskiego zaprezentowaną podczas konsultacji projektu Umowy Partnerstwa na l. 2021-2027. Otóż, dla Wielkopolski w perspektywie 2021-2027 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaproponowało kwotę zaledwie w wysokości 1,07 mld euro, tj. aż o 56 proc. (!) mniej niż w okresie 2014-2020. Dla przypomnienia, w bieżącym regionalnym programie operacyjnym mamy w województwie wielkopolskim do dyspozycji blisko 2,5 mld euro. Powoduje to drugi, po woj. dolnośląskim, najniższy poziom finansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Polsce - 306 euro. Przy takiej alokacji środków mieszkańcy naszego regionu otrzymają do dyspozycji prawie 3 razy mniej środków, niż mieszkańcy Polski wschodniej.
Faktem jest, że Wielkopolska w 2018 roku osiągnęła poziom dochodu na mieszkańca przekraczający wartość 75% PKB średniej w Unii Europejskiej i weszła do grona lepiej rozwiniętych unijnych regionów. Skutkiem tego awansu rozwojowego jest jednak niższy niż dotychczas poziom unijnego wsparcia, z czym należy się pogodzić. Pragniemy jednak zauważyć, że Wielkopolska jest zróżnicowana wewnątrzregionalnie, odnotowywane są dysproporcje pomiędzy aglomeracją poznańską, a pozostałymi obszarami odległymi od stolicy województwa. Niemniej jednak obserwujemy, że sama Metropolia Poznań boryka się z wyzwaniami, na które niezbędne są spore nakłady, w szczególności w zakresie włączania społecznego, niwelowania nierówności społecznych oraz w kontekście wdrażania aspektów Europejskiego Zielonego Ładu.

Sposób dostarczania

Apel zostanie przekazany przez formularz dostępny na stronie konsultacji projektu Umowy Partnerstwa w dn. 22 lutego (poniedziałek), a po tym terminie na adresy e-mail Ministerstwa i KPRM.

Wielkopolskie, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2021-02-22 23:31:40 +0100

Zebrano 50 podpisów

2021-02-20 09:02:58 +0100

Zebrano 25 podpisów

2021-02-19 21:39:29 +0100

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraża zaniepokojenie drastycznie niskim poziomem alokacji środków planowanych dla projektowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2021-2027.

https://publicystyka.ngo.pl/poznanskie-organizacje-zaniepokojone-niskim-poziomem-alokacji-srodkow-z-ue

2021-02-19 21:39:26 +0100

Zebrano 10 podpisów

2021-02-19 21:38:30 +0100

Stanowisko podobnej treści podjęła Grupa Robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - https://publicystyka.ngo.pl/wielkopolskie-organizacje-zaniepokojone-propozycja-niskiej-alokacji-srodkow-z-ue