Przejdź do treści głównej

Do: Robert Płaski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce

O uwzględnienie funkcji społecznej i przyrodniczej lasów w Leśnictwie Dyminy

W związku z intensywnymi wycinkami od 2020 roku, szczególnie starodrzewia, na obszarze Pasm Dymińskiego i Posłowickiego, które stoją w sprzeczności ze społeczną i przyrodniczą funkcją lasu, żądamy zaprzestania wykorzystywania lasów Leśnictwa Dyminy dla celów gospodarczch.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Pasma Posłowickie i Dymińskie stanowią ważne miejsce rekreacyjne i wypoczynkowe dla tysięcy Kielczan. Prowadzone obecnie rębnie zmieniają krajobraz w sposób, który uniemożliwia obcowanie z dziką, nieuregulowaną przyrodą, a także stoi w sprzeczności z glebo i wodochronną funkcją tych lasów. Mamy na jego obszarze trzy pokolenia drzew i mchy, które świadczą o puszczańskiej ciągłości. Jednak w skutek rębni stają się one wspomnieniem. Starodrzew jest koniecznym elementem lasu, zarówno dla innych jego mieszkańców, jak i dla ludzi. Cytując z własnego artykułu: "Im starsze drzewo tym szybciej rośnie i magazynuje więcej wody. Daje więcej siewek, pochłania więcej niepożądanych dla nas gazów, zaczyna mieć właściwości lecznicze, które można odczuć tylko stojąc w pobliżu lub dotykając rękami. Staje się potencjalnym domem dla ptaków (młode drzewa rzadko się do tego nadają) i owadów, szczególnie załomy kory sosnowej i wszelkie dziuplopodobne szczeliny. Może przekazać więcej odżywek swoim sąsiadom, zapewnić optymalną temperaturę, światło i ochronę przed wiatrem. Jednym słowem – stare drzewa to las." Las jest ważny również dla rolników jako zbiornik wody dla pobliskich pól, która latem szczególnie jest oddawana jako para i w końcu w postaci skroplonej jako deszcz. Ma to duże znaczenie, w obliczu susz w ubiegłych latach.
Leśnicy tłumaczą się, że las trzeba odmładzać. W obecnej formie odmładzanie lasu to bezpowrotna w perspektywie naszego życia dewastacja obszarów, gdzie usuwane są drzewa mające między 90 a 140 lat. W kategoriach gospodarczych są to drzewa dojrzałe, w kategoriach samej przyrody to na wiek ludzki 25-latki. Stanowi także naruszenie gleby, która szczególnie na stokach jest podatna na wypłukiwanie, jako nie trzymana już korzeniami. Drzewa, które padają same, od wichur i grzybów, w wystarczającym stopniu tworzą luki, w których ma szansę wyrastać nowe pokolenie. Młodnik przez pierwsze 20/40 życia potrzebuje zacienienia i wsparcia drzew rodzicielskich, żeby rosnąć z wąskim usłojeniem, które staje się później najlepszym gwarantem stabilności przez brak pęcherzyków powietrza, prowadzących do mikropęknięć pnia.
Przyroda przez miliony lat perfekcyjnie opracowała mechanizmy wychowawcze dla młodych drzew, jednak nie uwzględniają one pomocy Lasów Państwowych. Sprawa ta była poruszona w artykule:
https://kielce.naszemiasto.pl/stosy-wycietych-drzew-przy-lesnej-drodze-na-kieleckim/ar/c1-9209993
Lasy Państwowe działają wg doktryny, która jest sprzeczna z najlepszą wiedzą naukową.

Kontakt z dziką z przyrodą jest niezbywalnym prawem każdego człowieka. Planowane rębnie uderzą w ostatnie zachowane fragmenty starodrzewia. Obecny sposób realizacji funkcji gospodarczej jest nie do pogodzenia z funkcją społeczną i przyrodniczą . Dlatego postuluję odejście od cięć odmładzających, oraz pozyskiwania drewna na sprzedaż w Planie Urządzenia Lasu, oraz zatrudnienie na stałe ludzi do sprzątania lasu, ze względu na jego duże zaśmiecenie, szczególnie przy bardziej popularnych szlakach. Proszę również o wyrównanie gleby w miejscach rozoranych przez ciągniki i złożenie pozostawionych gałęzi w sposób, który umożliwi spacery między drzewami.

Szersze opisanie problemu znajduje się w artykułach:
https://kawazchrzanem.wordpress.com/2023/04/10/jak-dziala-las-i-jak-go-chronic/
https://kawazchrzanem.wordpress.com/2023/04/09/panlas/
https://kawazchrzanem.wordpress.com/2023/04/10/list-otwarty-do-nadlesnictwa-kielce/
https://kawazchrzanem.wordpress.com/2023/04/11/spotkanie-lesnicy-i-godni/
https://kawazchrzanem.wordpress.com/2023/04/11/dewastacja-przeleczy-dyminskiej-fotoreportaz/
Kielce, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2023-05-02 15:49:56 +0200

Nowy fotoreportaż z rębni w Paśmie Posłowickim: https://kawazchrzanem.wordpress.com/2023/05/02/dewastacja-linii-fotoreportaz/

2023-04-23 18:02:59 +0200

Pasmo Posłowickie wchodzi w skład obszaru Natura 2000, Wzgórza Chęcińsko - Kieleckie, gdzie jednym z celów jest ochrona boru jodłowego wyżynnego (który stanowi przeważającą część drzewostanu w centrum Pasma). Rekomendowane jest wydłużanie czasu odmładzania i pozostawianie martwego drzewa. Dodatkowo same Lasy Państwowe na górze Słowik postawiły tablicę, mówiącą o tym, że największym zagrożeniem dla Kielecko-Chęcińskiego Parku Krajobrazowego (kolejna forma doceniania wartości lasu, niestety bez skutków dla gospodarki w nim), jest wycinka starodrzewia. Jestem zdania, że wytyczne o przedłużaniu czasu odmładzania, powinny mówić o pozwalaniu 95% powierzchni odmładzaniu się samoistnie. Obszar Natura 2000 przyznaje się lasom naturalnym lub w stanie zbliżonym do naturalnego. Leśniczy podczas rozmowy telefonicznej próbował mi wmówić, że Pasmo Posłowickie takie nie jest.

2023-04-22 20:42:15 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-04-22 11:05:40 +0200

Z planowanymi i zrealizowanymi cięciami można zapoznać się tutaj: https://mapy.lasyiobywatele.pl/zanim-wytna-twoj-las.html
Trzeba pamiętać, że wykonywane są także rębnie nieplanowe, jak w Przełęczy Dymińskiej - między Telegrafem a Dymińską (wydzielenie 15), a mapa nie zawsze jest dokładna. Nie mówi o sporych ilościach jodeł w wieku między 90, a nawet 200 lat (dwie dwustulatki widziałem już ścięte).

2023-04-22 09:04:46 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-04-20 15:30:23 +0200

Zebrano 10 podpisów