Przejdź do treści głównej

Do: Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Postępowanie dyscyplinarne dla wojewody P. Czarnka, adiunkta KUL

Postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte!

Warszawa, dnia 14 października 2018

Jego Magnificencja, Prof. dr hab. Antoni Dębiński

Zawiadomienie o możliwości popełnienia deliktu dyscyplinarnego przez dra hab. Przemysława Czarnka

Magnificencjo, Księże Rektorze!

Zwracamy się do Waszej Magnificencji poruszeni do głębi słowami adiunkta Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dra hab. Przemysława Czarnka, pełniącego jednocześnie funkcję wojewody lubelskiego.

Na filmie opublikowanym na swoim kanale internetowym (Polska to nie wstyd: https://www.youtube.com/watch?time_continue=164&v=zj9Cov0ZUiI w dn. 27.09.2018), pod tytułem „Czarnek przeciwko zboczeniom, dewiacjom i wynaturzeniom”, nauczyciel akademicki zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim mówi między innymi: „nie promujmy zboczeń, dewiacji, wynaturzeń, bo to jest po prostu działanie przeciwko naszemu społeczeństwu, przeciwko naszym dzieciom, przeciwko naszemu miastu i przeciwko naszemu regionowi”, wzywając do zakazania zaplanowanego na 13 października 2018 r. lubelskiego Marszu Równości. Dodaje również że, jest to: „promowanie postaw antyrodzinnych, antychrześcijańskich, wprost sprzecznych z katechizmem, wprost sprzecznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej … i to jeszcze w rocznicę objawień fatimskich”. Nie mamy niestety najmniejszej wątpliwości, że słowa te dr hab. Przemysław Czarnek sformułował rozmyślnie. Świadczą o tym późniejsze jego oświadczenia, w tym to ostatnie, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w dniu 12 października 2018 r.: „Żałuję, że Sąd Apelacyjny dostrzega żądania jakichś mniejszości seksualnych – i to jeszcze w dużej części przyjezdnej z Warszawy czy z innej miejscowości – a nie dostrzega prawa zdecydowanej przytłaczającej większości mieszkańców Lublina do spokoju i do tego, żeby nie byli epatowani seksualnością kogokolwiek. [1]”

Jest dla nas wręcz niewiarygodne, że osoba, która wykłada prawo konstytucyjne i naukowo zajmuje się klauzulą państwa prawa, jednocześnie publicznie zaprzecza powszechnie przyjętym wartościom konstytucyjnym, jakimi są poszanowanie praw mniejszości i zakaz dyskryminacji (art. 30 Konstytucji RP), wolność zgromadzeń (art. 57). Głosi ponadto poglądy niezgodne ze stanowiskiem doktryny własnej dyscypliny. Te pełne pogardy słowa nie tylko poniżają, nosząc znamiona mowy nienawiści, lecz także pozostają w sprzeczności z prawdą naukową, której każdy nauczyciel akademicki w ślubowaniu doktorskim przysięga służyć.

W naszym głębokim przekonaniu słowa te noszą znamiona deliktu dyscyplinarnego.

W trosce zatem o zachowanie godności zawodu nauczyciela akademickiego, świadomi wielkiej odpowiedzialności etycznej naszego powołania oraz mając na względzie dobro studentek i studentów KULu, zawiadamiamy Waszą Magnificencję o wypowiedziach dra hab. Przemysława Czarnka, adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wnioskujemy o niezwłoczne wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego w myśl art. 275 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 77 Regulaminu pracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zakazującego wszelkiej dyskryminacji, w tym także ze względu na orientację seksualną.

Brak działania Waszej Magnificencji w tej mierze sprawi wrażenie, że uczący prawa konstytucyjnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dr hab. Przemysław Czarnek ma poparcie dla swoich poglądów ze strony Władz Uczelni, które umożliwiają mu ich szerzenie wśród studentek i studentów. To bolesne w każdym przypadku, ale zwłaszcza w przypadku Uczelni, która w swojej nazwie odwołuje się do ideałów powszechności oraz do nauczania etycznego zakorzenionego w Przykazaniu Miłości.

Łączymy wyrazy szacunku,

dr hab. Jakub Urbanik, WPiA UW
dr hab. Jacek Wiewiοrowski, prof. UG, WPiA UG
Prof. dr hab. Maria Zabłocka, WPiA UW
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, WPiA UW
dr hab. Monika Płatek, prof. UW, WPiA UW
dr hab. Marcin Matczak, prof. UW, WPiA UW
prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, WPiA UW
dr hab. Marcin Filipowicz, Wydział Polonistyki UW
dr hab. Maria Boratyńska,WPiA UW
dr hab. Przemysław Konieczniak, WPiA UW
dr hab. Agnieszka Kacprzak, WNEiP UTH w Radomiu

Do wiadomości:

Rzecznicy dyscyplinarni KUL

[1] Przed manifestacjami. Wojewoda dziękuje lublinianom i przestrzega, Lubelski Urząd Wojewódzki, 12.10.2018.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wzywamy rektora KULu do wszczęcia kroków dyscyplinarnych wobec Przemysława Czarnka, nauczyciela akademickiego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL za uwłaczające, poniżające i sprzeczne z zasadami naukowymi publiczne stwierdzenia mające znamiona homofobicznej mowy nienawiści. Prosimy o podpisywanie z afiliacją akademicką.

Sposób dostarczania

Dostarczymy apel i podpisy pocztą. Prosimy o podpisywanie zawiadomienia z afiliacją akademicką.

Nowe informacje

2019-06-27 16:35:32 +0200

Apel zakończy się sukcesem po uzyskaniu 1,084 podpisów

2018-10-22 12:02:36 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2018-10-16 14:59:34 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-10-16 04:53:03 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-10-16 00:28:37 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-10-16 00:10:26 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-10-15 23:48:51 +0200

Zebrano 10 podpisów