Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Starachowic Marek Materek

Zacznijmy rozmawiać: mieszkańcy Starachowic zapraszają samorząd do dialogu!

Pytajcie nas o zdanie w sprawach miasta!

Jako mieszkańcy Starachowic chcemy współdecydować o sposobie wydatkowania środków publicznych na inwestycje lokalne. Zacznijmy rozmawiać!

Narzędziem, które ułatwia samorządom i lokalnej społeczności proces dialogu, są konsultacje społeczne. Mają na celu zebrać głosy mieszkańców i mieszkanek, w oparciu o które władza podejmuje optymalne decyzje w sprawach publicznych (w tym wydatkowanie publicznych środków na inwestycje). Są jedną z form partycypacji obywatelskiej, czyli włączenia obywateli w proces współtworzenia ich najbliższego otoczenia (miasta, osiedla, dzielnicy).

Chcemy, by samorząd przeprowadzał je w każdej ważnej dla mieszkańców sprawie!

Mieszkańcy, na których życie mają wpływ decyzje samorządu, powinni mieć możliwość wpływu na wydatkowanie publicznych środków, których większość pochodzi przecież z naszych kieszeni.

Tego jako mieszkańcy Starachowic pragniemy i do tego będziemy dążyć.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Samorząd zdecydował, aby ograniczyć transport publiczny i likwiduje przystanek najbliższy panu Zdzisławowi, który porusza się o kulach. Jednocześnie miasto składa projekt o dotację na kupno czterech kosztownych wiat przystankowych z trawą na dachu. Teren za płotem pani Agnieszki i pana Huberta gmina sprzedaje koncernowi paliwowemu i wyrasta tam stacja benzynowa. Zaś niedaleko domu pani Iwony ma stanąć spalarnia śmieci.

To nie są wymyślone przykłady. Te wszystkie rzeczy już dzieją się w Starachowicach!

Nie chcemy, aby decyzje władz zapadały ponad naszymi głowami! Chcemy współdecydować o tym, na co idą nasze pieniądze.

Badania pokazują, że ponad 80% obywateli i obywatelek chce mieć wpływ na sprawy swojej gminy. Jednocześnie zaledwie 15% deklaruje, że go ma. Starachowiczanie i starachowiczanki wskazują dodatkowo jak istotne dla nich jest poczucie wpływu (niemal 60% badanych). Jest to ogromny potencjał, z którego samorząd może łatwo skorzystać, angażując mieszkańców i mieszkanki w procesy decyzyjne poprzez różne narzędzia demokracji lokalnej, czyli krótko mówiąc: wchodząc z nami w dialog.

Polskie prawodawstwo wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom, nakładając na gminy obowiązek konsultowania z mieszkańcami kluczowych decyzji, oraz rekomendując taki dialog w innych sprawach.

Punktem wyjścia dla konsultacji społecznych jest art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także ustawy o samorządach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Prawo zobowiązuje samorządy do konsultowania z mieszkańcami takich kwestii jak planowanie przestrzenne, strategie rozwoju miast, czy inwestycje oddziałujące na środowisko. Standardy ich przeprowadzenia określa zaś dokument wydany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: Siedem Zasad Konsultacji Społecznych.

De facto konsultacje bywają kwiatkiem do kożucha działalności samorządu. Tak dzieje się też w Starachowicach, gdzie udział mieszkańców ma charakter jedynie fasadowy, a konsultacje nie są przeprowadzane:

- rutynowo,
- rzetelnie,
- w zróżnicowanej formie,
- w godzinach dogodnych dla mieszkańców,
- na etapie planowania inwestycji,
- informacja o ich przeprowadzeniu nie trafia do odbiorców.

Starachowicki samorząd przeprowadza je tylko wtedy, gdy musi: na przykład kiedy obliguje go do tego regulamin pozyskania funduszy unijnych.

Zdajemy sobie sprawę, że kultura partycypacyjna jest wymagającą formą zarządzania miastem. Ale jednocześnie jest najbardziej progresywną: zapewnia prawidłowy przepływ informacji między urzędnikami a mieszkańcami, pogłębia zaufanie społeczne, pozwala wczuć się w potrzeby różnych grup i znaleźć wspólnie rozwiązania, które je godzą, wzmacnia model demokratyczny, pozwala na symetryczne rozłożenie odpowiedzialności za miasto, buduje tożsamość mieszkańców, obniża koszty inwestycyjne, wreszcie poprawia wizerunek władz w oczach mieszkańców.

Progresywne samorządy korzystają z tego prostego narzędzia w przypadku niemal wszystkich miejskich inwestycji, co znacząco usprawnia funkcjonowanie urzędu i poprawia życie mieszkańców.

W mieście KAŻDY GŁOS JEST WAŻNY. Dialog społeczny jest kluczowy dla podejmowania decyzji o naszej wspólnej przestrzeni. Będzie ona stanowić ramy dla naszej wspólnej przyszłości.

Podpisz apel!

Kampania "Zacznijmy rozmawiać: mieszkańcy Starachowic zapraszają samorząd do dialogu" realizowana jest w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału aktywistek/aktywistów poprzez naukę kampaniowania online". Projekt realizowany jest przez Akcję Demokrację z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Starachowice, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2022-08-11 18:26:23 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-08-11 15:30:03 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-08-11 14:45:43 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-07-15 11:13:24 +0200

Zebrano 10 podpisów