Przejdź do treści głównej

Do: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu; Nadleśnictwo Miękinia; Rada Miasta Wrocławia; Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk; Wójt Gminy Miękinia Jan Grzegorczyn

Ratujmy Las Mokrzański!

PETYCJA do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, do Miasta Wrocławia i Gminy Miękinia:
1. Żądamy wstrzymania planowanych na 2021 rok wycinek, powodujących znikanie lasu na dużych powierzchniach (w tym wstrzymania tzw. „rębni gniazdowych”).
2. Chcemy ograniczenia cięć do tylko koniecznych, związanych z bezpieczeństwem.
3. Oczekujemy urealnienia społecznej funkcji Lasu Mokrzańskiego opisanej w kategorii HCVF6 wg standardów Forest Stewardship Council (FSC) – kategoria „lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności”.
4. Oczekujemy, że:
a) opracowywany właśnie Plan Urządzenia Lasu (PUL) nadleśnictwa Miękinia na lata 2022-2031 powinien dokonać całkowitego przewartościowania funkcji Lasu Mokrzańskiego, dając bezwzględne pierwszeństwo funkcji społecznej, klimatycznej, wodochronnej, klimatochronnej i ochrony bogactwa gatunków (bioróżnorodności) nad funkcją surowcową.
b) zostaną przyjęte konkretne propozycje do PUL i że uwagi strony społecznej zostaną potraktowane serio, a konsultacje nie będą miały charakteru fasadowego, a do konsultacji włączone zostaną niezależne ORGANIZACJE SPOŁECZNE reprezentujące ludność Wrocławia-Leśnicy i Miękini oraz naukowcy przyrodnicy - konsultanci dla realizacji ochrony istotnych wartości przyrodniczych w lesie Mokrzańskim.
5. Oczekujemy wzięcia odpowiedzialności przez władze gmin, w granicach których leży Las Mokrzański:
a) Miasto Wrocław powinno podjąć konsultacje Planu Urządzenia Lasu dla nadleśnictwa Miękinia na lata 2022-31 i włączyć Las Mokrzański do celów strategicznych „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030” (MPE) http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/206573/0342ru08.pdf, zgodnie z treścią na str. 141.,: „działanie ukierunkowane jest na ograniczanie ryzyka utraty bioróżnorodności szczególnie na obszarach prawnie chronionych w perspektywie zmian klimatu”,
b) Gmina Miękinia powinna podjąć konsultacje Planu Urządzenia Lasu dla nadleśnictwa Miękinia na lata 2022-31 i włączyć Las Mokrzański do celów strategicznych „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mięknia”, https://www.miekinia.pl/files/docs/zmiana_studium_miekinia_x.pdf zgodnie z treścią na str. 122: „• ustanowienie form ochrony na obszarze gminy; • ochrona terenów lasów przed pożarami; • ochrona okazów drzew pomnikowych; • ochrona stanowisk roślin i zwierząt chronionych; • ochrona obszarów mokradeł, torfowisk, łąk pobagiennych, łąk w dolinach rzek; • kształtowanie spójnej przestrzennie sieci powiązań przyrodniczych uwzględniającej istniejące i projektowane obszary chronione oraz korytarze ekologiczne; • zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach przekształconych wskutek działalności człowieka; • uwzględnienie wymagań ochrony przyrody w polityce ekologicznej”!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Stop wycince Lasu Mokrzańskiego!!!
Z dnia na dzień znikają kolejne fragmenty Lasu Mokrzańskiego pod Leśnicą i Wilkszynem, lasu bliskiego naszym ❤️ i płucom, kulturze, trwaniu; ważnego z punktu widzenia ochrony klimatu, wód, powietrza, krajobrazu, różnorodności gatunków.
Dlatego kierujemy petycję o wstrzymanie wycinki tego Lasu do Lasów Państwowych oraz do władz Wrocławia i Miękini, które mają zobowiązania prawne wobec ochrony środowiska.
Co się dzieje?
• W pobliżu Leśnicy idą całkowite wycinki obszarów ok. półhektarowych, jeden obok drugiego i tuż pod zabudową miejską.
Idą pod topór sosny, dęby i brzozy chroniące nas przed smogiem i upałem.
• Widzimy przesuszone w wyniku złej gospodarki leśnej obszary – miejsca pożarów, zmarnowane młodniki, leżące i niesprzedane drewno.
• Na przyszły rok zaplanowano kolejne cięcia; do lasu w mają wjechać harwestery – maszyny, pozostawiające po sobie spustoszenie i całe połacie ogołocone z roślinności.
• Wycina się dojrzałe dęby i sosny tworzące krajobraz Leśnicy i Wilkszyna. Cokolwiek tu będzie posadzone, będzie widoczne za 2-3 pokolenia.
• Mamy dość i przeciwstawiamy się temu jak Lasy Państwowe traktują ten obszar położony w granicach miasta - jak każdy inny las gospodarczy – drzewostan, którego głównym celem jest dostarczanie wiórów...
Wiemy, że lasy podmiejskie są ważne z zupełnie innego powodu - mają przede wszystkim służyć ludziom - dają siłę, zdrowie, pozwalają odpocząć, zregenerować siły, bronią miasta przed wiatrami, łagodzą klimat.
To wartości o wiele większe niż drewno, którego mamy w Polsce pod dostatkiem, nie musimy go pozyskiwać w miastach!
♨️Intensywna wycinka lasu od strony Leśnicy i Wilkszyna trwa od kilku miesięcy. Ostatnio jest wzmożona i widoczna w nowych wyrębach o powierzchni hektara.
Nadleśnictwo Miękinia wyrabia w ten sposób Plan Urządzenia Lasu na rok 2021 - wycinając stare drzewa. Tak, posadzone zostaną nowe, ale te urosną za naszych wnuków. Powiedzą nam, że to "przebudowa drzewostanu" - tymczasem będziemy oglądali pieńki, a BRAK STARYCH DRZEW odczujemy w postaci wzmożonego smogu i gorętszych lat - niechłodzonych cieniem starego lasu.
🌳🌲Las Mokrzanski jest tu od 1000 lat. Nazwa Leśnicy i Wilkszyna mówią nam o dawnej dzikości tego miejsca. Od co najmniej 13 wieku były to lasy książęce,a zamek w Leśnicy był miejscem odpoczynku Piastów na drodze z Wrocławia do Legnicy.
Z zamkiem został na dobre związany las, a Leśnica wzięła nazwę od niego…
W 19 wieku las stał się miejscem rekreacji ludności zanieczyszczonego Wrocławia, powstała tu restauracja i ścieżki rekreacyjne.
♨️Dziś lasy i my jesteśmy szczególnie zagrożeni Kryzysem Klimatycznym i wymieraniem gatunków zwierząt i roślin, gdzie lasy odgrywają szczególną rolę w łagodzeniu skutków ocieplenia, gromadząc dwutlenek węgla w tkankach roślin i w martwym drewnie; stanowiąc ostoję gatunków istot żywych zagrożonych przez naszą cywilizację. Wrocław jest w czołówce miast Polski i świata zagrożonych smogiem. Lasy stanowią filtr dla naszych domostw i szkół; są miejscem wytchnienia. Ten las ma jeszcze możliwości rozwoju nieinwazyjnej rekreacji pieszej, rowerowej czy konnej oraz, co nie mniej ważne - duchowej.
♨️Las Mokrzański to naturalny filtr, który zabiera zanieczyszczenia, produkuje tlen, zatrzymuje wodę podczas suszy❗️❗️❗️ Jeden stary buk produkuje tyle tlenu, co 1700 młodych drzew. Dzisiaj, gdy tysiące dorodnych starych drzew ginie pod ciosami pilarzy wołamy: "Las dla ludzi, nie dla pilarzy"❗️❗️❗️
♨️Wspólnie zatrzymajmy to szaleństwo. Podpiszcie petycję do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Rady Miejskiej Wrocławia i Rady Gminy Miękinia❗️❗️❗️
Wrocław, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2020-12-19 19:54:21 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2020-12-16 09:57:38 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2020-12-16 08:11:04 +0100

Zebrano 500 podpisów

2020-12-15 23:10:24 +0100

Zebrano 100 podpisów

2020-12-15 22:50:15 +0100

Zebrano 50 podpisów

2020-12-15 22:34:02 +0100

Zebrano 25 podpisów

2020-12-15 22:20:15 +0100

Zebrano 10 podpisów