Przejdź do treści głównej

Do: Marszałek Województwa Lubuskiego

STOP dla spalania pyłu z klejami!

STOP dla spalania pyłu z klejami!

W trosce o życie i zdrowie mieszkanek i mieszkańców Żar domagamy się od Marszałka Województwa podjęcia pilnej i skutecznej walki z zanieczyszczonym powietrzem.

W związku z tym apelujemy o szybkie i skuteczne podjęcie decyzji o NADANIE RYGORU NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI UNIEWAŻNIENIA DECYZJI Z DNIA 31.12. 2018 r. uznającej pył drzewny za produkt uboczny niebędący odpadem, powstający w SWISS KRONO ŻARY

– BEZ ZACHOWANIA 6-MIESIĘCZNEGO OKRESU OBOWIĄZYWANIA.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Smog zabija! W całej Polsce rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 48 tysięcy osób. Problem bezpośrednio powiązany jest wskutek spotęgowania destrukcyjnego wpływu zanieczyszczeń powietrza pochodzących z przemysłu – spalaniem pyłu ze szlifowania płyt wiórowych zawierających kleje.

Do tej pory Urząd Marszałkowski wydawał zgody na to, żeby spalać w piecach na biomasę kleje. Firma SWISS KRONO ŻARY wystąpiła z wnioskiem o to, aby móc spalać na terenie swojej firmy rocznie 100 000 tysięcy ton pyłów ze szlifowania płyt wiórowych w piecach na biomasę.
Żeby zobrazować te 100 000 tysięcy ton pyłów z klejem: to w płycie wiórowej mieści się od 8 do 12 procent kleju, czyli przeliczając to na kleje, dziennie w Żarach w piecach na biomasę można by było, teraz też to jest czynione, spalać ok. 24 ton kleju dziennie. Jest to niedopuszczalne.
Z całą odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że na terenie firmy SWISS KRONO ŻARY, nie ma specjalistycznych spalarni, w których można byłoby spalać tego typu odpady.

Po licznych protestach mieszkańców, ekologów, społeczników, jak również parlamentarzystów w dniu 17 września 2019 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak pisma: DKGO – 420/664/2019 stwierdził nieważność postanowienia Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 20 grudnia 2018 r. znak pisma: WI.700.18.2018.PP.
Przeprowadzone postępowanie poprzez GIOŚ oraz WIOŚ w Zielonej Górze potwierdziło, że stan obecny, tj. brak monitoringu ciągłego a wysoce niewystarczająca okresowa kontrola - (raz na pół roku, na zlecenie firmy) - ilości emitowanych substancji do powietrza, prowadzi zarówno do nadużyć i niebezpiecznych praktyk zakładu, a przez to narażenie na masowe, przekraczanie dopuszczalnych „zezwoleniem zintegrowanym”, emisji związków niebezpiecznych i szkodliwych dla mieszkańców znacznej części Województwa Lubuskiego.

Niezależnie od działań podejmowanych na poziomie państwa to Marszałek Województwa podejmuje decyzję, aby lepiej chronić swoich mieszkańców przed szkodliwymi zanieczyszczeniami. Nasze postulaty to niezbędne minimum, aby chronić zdrowie i życie.

Nie daj się truć ani jeden dzień dłużej. Podpisz i udostępnij apel!

Nowe informacje

2020-01-30 20:36:27 +0100

Zebrano 500 podpisów

2020-01-29 20:23:19 +0100

Zebrano 100 podpisów

2020-01-29 20:07:32 +0100

Zebrano 50 podpisów

2020-01-29 20:01:02 +0100

Zebrano 25 podpisów

2020-01-29 19:56:03 +0100

Zebrano 10 podpisów