Przejdź do treści głównej

Do: Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, Prezes przedsiębiorstwa Budimex Artur Popko, Wójt gminy Białowieża Albert Waldemar Litwinowicz, Wójt gminy Narewka Jarosław Gołubowski.

Nie dla niszczenia Puszczy Białowieskiej przez budowę muru na granicy

Od wielu miesięcy mieszkańcy Podlasia, w szczególności mieszkańcy terenów objętych najpierw stanem wyjątkowym, a obecnie czasowym zakazem przebywania, toczą samotną walkę o człowieczeństwo i o swój własny materialny byt. Nasz dom zamienił się w strefę zmilitaryzowaną, przez którą przejeżdżają niezliczone ilości samochodów i wozów bojowych, uzbrojonych służb, a także latają helikoptery, a wjazd i wyjazd jest skrzętnie kontrolowany przez służby mundurowe. Obok obniżonych dochodów z turystyki, trudności w odwiedzaniu rodziny i przyjaciół i codziennej styczności z ludźmi w potrzebie, pojawia się teraz zagrożenie dla przyrody tych terenów, związane z budową zapory na granicy polsko-białoruskiej. Codzienne życie mieszkańców i mieszkanek w zmilitaryzowanej strefie zamkniętej stało się traumatycznym doświadczeniem.

Według informacji upublicznionych przez Straż Graniczną, 25 stycznia rozpocząć ma się budowa płotu wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Firma Budimex, odpowiedzialna za budowę na odcinku Puszczy Białowieskiej, obecnie jest w trakcie kontraktowania i podpisywania umów o wynajęcie terenu i lokalizacji składów budowlanych oraz biur.

Całościowy koszty budowy zapory, zakontraktowanej na 1,233 mld PLN, nie przewiduje zapobiegania negatywnym skutkom dla przyrody. Według zapowiedzi Straży Granicznej łączny koszt miałby wynieść nawet 1,6 mld PLN.

Budowa zapory niechybnie wiązała się będzie z nieudogodnieniami dla lokalnej społeczności, jednak naszą największą obawą są nieodwracalne szkody wyrządzone przyrodzie. Puszcza Białowieska i jej okolice to unikalny na skalę światową obiekt przyrodniczy, wpisany na listę UNESCO, miejsce, które jako obywatele kochamy i czujemy się w obowiązku bronić. Prace budowlane i intensywne eksploatowanie terenu negatywnie wpłynie na lokalną florę i faunę.

Jako mieszkańcy żyjący i obserwujący działania w zamkniętej strefie od kilku miesięcy, zauważamy zniszczenia naszej okolicy, które już wystąpiły w związku z wykorzystaniem pojazdów wojskowych i ciężkiego sprzętu. Żądamy, aby – przed ewentualnym rozpoczęciem jakichkolwiek działań budowlanych – Straż Graniczna i inne organy decyzyjne:
- Wyłączyły tereny otuliny Białowieskiego Parku Narodowego, programu Natura 2000 i ochrony orlika z planowanych miejsc składowania i produkcji materiałów .
- Przedłożyły – zgodnie z wymogami unijnego prawa środowiskowego – pełną ocenę oddziaływania na środowisko ewentualnej budowy muru, uwzględniającą m.in. wpływ budowy na cenny ekosystem Puszczy Białowieskiej i jej otuliny, na obszary chronione w ramach programu Natura 2000, na siedliska chronionych gatunków zwierząt i roślin, w tym także na korytarze ekologiczne. Ocena powinna uwzględniać także kwestie zanieczyszczenia hałasem oraz niszczenia środowiska podlaskich wsi.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Według informacji, które uzyskaliśmy od firmy Budimex, w ramach budowy płotu przy granicy planowane są trzy punkty koordynacji i składy materiałów do budowy: w Białowieży, okolicach Jałówki i Starym Masiewie. Białowieża i Stare Masiewo znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Białowieskiego Parku Narodowego, tereny te są objęte programami Natura 2000, a Stare Masiewo dodatkowo objęte jest programem ochrony orlika krzykliwego.

W punktach koordynacji planowane są:

- Składy kruszywa, piasku i stali potrzebnych do budowy zapory i przygranicznej drogi.
Na budowę płotu przewidziane jest zużycie 50,000 ton stali i dziesiątek tysięcy ton kruszywa, co wiąże się z
koniecznością przejazdu tysięcy ciężarówek potrzebnych do przewozu materiałów na teren budowy, ich magazynowania na placach składowych i transportu kolejnymi ciężarówkami na pas graniczny – miejsce budowy zapory.

- Betoniarnie – punkty produkcji betonu na fundamenty płotu

- Parkingi dla ciężkiego sprzętu budowlanego

Budowa będzie realizowana w systemie trzyzmianowym, 24h na dobę.

Niestety, ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej z 29 października 2021 głosi, że “Do inwestycji nie stosuje się przepisów odrębnych, w tym prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska oraz przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku, prawa geodezyjnego i kartograficznego, przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz środowiskowych, przepisów o transporcie kolejowym, przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”. W związku ze specustawą, mieszkańcom nie został przedstawiony plan lub projekt budowy ani nie odbyło się żadne spotkanie informujące nas o działaniach przewidzianych w naszym bezpośrednim sąsiedztwie.

Obecnie uwzględnia się jedynie jak najniższe koszty finansowe, stąd lokalizacja punktów koordynacyjnych i składowania materiałów jak najbliżej granicy i obszarów cennych przyrodniczo. Naszym priorytetem i celem jest przeniesienie tych punktów w miejsca, gdzie nie będą one kolidowały z ekosystemem Puszczy Białowieskiej i okolic. Mamy świadomość, że podniesie to być może koszt ekonomiczny realizacji projektu, natomiast to właśnie koszt ochrony przyrody powinien zostać uwzględniony w ramach naszej obywatelskiej odpowiedzialności za unikalny na skalę światową ekosystem.

Ekosystem, który, warto dodać, i tak został już nadwyrężony w ostatnich miesiącach. Zdarzało się, że funkcjonariusze służb mundurowych urządzali w Puszczy Białowieskiej ogniska lub stawiali szałasy. Park Narodowy, który opiera się na założeniu minimalnej ingerencji człowieka, zmienił się niemalże w poligon, a jego drogi zostały porozjeżdżane przez ciężkie wojskowe samochody. Wpływ tak nagłej i ekspansywnej obecności człowieka na często w tej okolicy spotykane żubry, rysie, czy inne zwierzęta znajdujące się pod ochroną, bynajmniej nie jest pozytywny. Planowane uruchomienie placu budowy w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego oraz przecięcie murem tego najcenniejszego przyrodniczo obszaru jest najnowszym rozdziałem w historii niszczenia naszego wielkiego narodowego zabytku, jakim jest Puszcza Białowieska, przez polskie władze. Nie ma na to naszej zgody!

Więcej informacji o budowie można znaleźć w poniższym artykule: https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,27989952,granica-polsko-bialoruska-straz-graniczna-odda-place-pod-budowe.html

Stare Masiewo, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-02-07 23:28:44 +0100

Zebrano 20,000 podpisów

2022-01-20 20:21:05 +0100

Dziękujemy za wsparcie wszystkich, którzy do tej pory podpisali nasz apel. Zebrała się już nas pokaźna grupa Osób broniących Puszczę i wrażliwych na jej piękno.

Chcę przekazać Wam kilka informacji o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce od czasu opublikowania naszego apelu:
- Wasze wsparcie to nasza siła! Budimex zaczął rozmawiać z przedstawicielami lokalnej społeczności i dzielić się szczegółami swoich planów, czego nie mogliśmy się do tej pory doprosić i stąd wynika brak zrozumienia dla racji obu stron
- W mediację zaangażowali się przedstawiciele lokalnych samorządów, Gminy Narewka i Starostwa Powiatu w Hajnówce, którzy podzielają nasze obawy i chęć ograniczenia negatywnego wpływu budowy zapory na przyrodę Puszczy Białowieskiej
- Stale pracujemy nad dojściem do porozumienia i przeniesieniem centrum logistycznego poza granice Puszczy i obszarów cennych przyrodniczo

Trzymajcie za nas kciuki i wspierajcie, jak do tej pory! Dziękujemy!

2022-01-19 22:26:44 +0100

Zebrano 10,000 podpisów

2022-01-17 11:15:55 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2022-01-15 14:26:55 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2022-01-15 00:47:10 +0100

Zebrano 500 podpisów

2022-01-14 20:33:39 +0100

Zebrano 100 podpisów

2022-01-14 20:18:11 +0100

Zebrano 50 podpisów

2022-01-14 20:09:13 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-01-14 20:01:49 +0100

Zebrano 10 podpisów