Przejdź do treści głównej

Do: Marcin Bazylak - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Powołanie niezależnego RZECZNIKA/RZECZNICZKI praw osób uczących się w Dąbrowie Górniczej

PETYCJA
w sprawie powołania Rzecznika/Rzeczniczki Praw Osób Uczących się w Dąbrowie Górniczej!

Jednym z najważniejszych priorytetów i wyzwań lokalnej polityki oświatowej jest ochrona praw, dobrostanu i bezpieczeństwa osób uczących się w środowisku edukacyjnym. Problem naruszeń praw dzieci i młodzieży, praw człowieka niestety wciąż jest obecny w wielu szkołach i nie omija Dąbrowy Górniczej a jego rozwiązanie wymaga ustanowienia odpowiednich polityk, edukacji prawnej oraz wypracowania i wprowadzenia mechanizmów właściwego reagowania na tego typu naruszenia.

W imieniu dąbrowskiej społeczności osób uczących się ale i rodziców oraz kadr pedagogicznych, na podstawie art. 63 Konstytucji RP ora art. 2 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 apelujemy do Marcina Bazylaka Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o powołanie w Dąbrowie Górniczej instytucji miejskiego Rzecznika/Rzeczniczki Praw Osób Uczących się (wzorem takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań czy Białystok).

Bazujaąc na własnych doświadczeniach jako osób zaangażowanych w działania na rzecz szeroko pojętej szkolnej praworządności oraz opierając się na raportach, interwencjach oraz rekomendacjach ogólnopolskich organizacji zajmujących się edukacją i prawami człowieka (Prawa ucznia w Polsce - SUS, Młode Głowy -Fundacja Unaweza, Statut do naprawy -podaj dalej - Fundacja GrowSpace, Młodzi o szkole -dOPAmina Lab), można jednoznacznie stwierdzić, że powołanie stanowiska Rzecznika/Rzeczniczki Praw Ucznia jest nie tylko konieczne, ale także zgodne z dążeniem do zapewnienia dzieciom i młodzieży zdrowego, bezpiecznego i sprawiedliwego środowiska szkolnego. Rzecznik/Rzeczniczka miał(a)by kluczową rolę w ochronie praw uczniów, rozpatrywaniu skarg i promowaniu świadomości prawnej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Zależy nam także, aby przy powołanej instytucji Rzecznika/Rzeczniczki powstał ekspercki zespół złożony z przedstawicieli różnych środowisk, m.in. kadr pedagogicznych, urzędników, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta oraz specjalistów, których obecność będzie zależeć od rodzaju zgłaszanych i podejmowanych spraw.

Wierzymy, że wprowadzenie stanowiska Rzecznika/Rzeczniczki Praw Ucznia i postawienie dobra osób uczących się w centrum działań będzie miało długoterminowy, wielowymiarowy i przede wszystkim pozytywny wpływ na jakość edukacji oraz na atmosferę w dąbrowskich szkołach.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Poniżej prezentujemy najważniejsze obszary, które naszym zdaniem potrzebują wzmocnienia i wsparcia i które usprawnić może właśnie działaność niezależnego Rzecznika/Rzeczniczki:
1. Zrównoważone relacje nauczyciel-uczeń: Rzecznik/Rzeczniczka spełniał(a)by kluczową rolę w budowaniu lepszych relacji między nauczycielami/nauczycielkami i społecznością uczniowską. Dzięki temu osoby uczące się czułyby się bardziej komfortowo w wyrażaniu swoich potrzeb i obaw.
2. Zapewnienie uczniom i uczennicom głosu: Wiele decyzji dotyczących szkoły jest podejmowanych bez uwzględnienia opinii dzieci i młodzieży. Rzecznik/Rzeczniczka jako ich przedstawiciel, będzie przekazywał/a lub wzmacniał/a głos uczniów i uczennic w procesie podejmowania decyzji o kwestiach dotyczących procesu uczenia się czy wprowadzanych w szkole zasad i regulaminów.
3. Mediacja i rozwiązywanie konfliktów: Rzecznik/Rzeczniczka będzie działać jako mediator/ka w sytuacjach konfliktowych, wspomagając tworzenie harmonijnego otoczenia sprzyjającego edukacji.
4. Ochrona przed dyskryminacją i przemocą: Rzecznik/Rzeczniczka miał(a)by istotną rolę w zapobieganiu wszelkim formom dyskryminacji, mobbingu i przemocy w szkole. Odpowiednio prowadzona działalność rzecznicza prowadzi do bardziej efektywnego rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na tego typu zachowania.
5. Wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach: Osoby uczące się mogą napotykać na różnego rodzaju trudności, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i osobistej. Rzecznik/Rzeczniczka mógłby pełnić funkcję doradcy/doradczyni, pomagając w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży oraz w kierowaniu ich do odpowiednich źródeł wsparcia.
6. Podniesienie jakości edukacji: Rzecznik/Rzeczniczka będąc świadomym/świadomą bieżących wyzwań i potrzeb społeczności uczniowskiej może wnosić cenne sugestie dotyczące metod nauczania, programów edukacyjnych czy infrastruktury szkolnej, co przyczyniłoby się do ogólnego podniesienia jakości i standardów dąbrowskiej edukacji.
7. Rozwój umiejętności społecznych: Praca Rzecznika/Rzeczniczka będzie sprzyjać kształtowaniu umiejętności społecznych i liderstwa u uczniów i uczennic. Zapewnienie im wsparcia w samodzielnej reprezentacji oraz rozwiązywaniu problemów, przyczyni się do ich rozwoju osobistego i obywatelskiego.
8. Edukacja prawna: Rzecznik/Rzeczniczka może edukować dzieci i młodzież na temat ich praw, obowiązków i możliwości skorzystania z dostępnych środków ochrony ale i wspierać nauczycieli i nauczycielki w zakresie edukacji prawnej.
9. Współpraca ze społecznością: Rzecznik/Rzeczniczka mógłby/mogłaby działać jako łącznik/łączniczka pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i władzami szkoły, umożliwiając lepszą komunikację oraz współpracę w kwestiach dotyczących edukacji.
10. Przygotowanie do życia obywatelskiego. Poprzez angażowanie się w działania związane z reprezentacją i ochroną praw, dzieci i młodzież zdobywają wiedzę i doświadczenie przydatne w przyszłym życiu obywatelskim, uczą się demokracji, aktywnego uczestnictwa i wpływania na rzeczywistość.
11. Wsparcie w tworzeniu inkluzywnego statutu szkoły. Rzecznik/Rzeczniczka wspierał(a)by proces tworzenia inkluzywnego statutu szkoły (stosownie do diagnoz i potrzeb), takiego, który nikogo nie dyskryminuje i chroni osoby uczące i uczące się w szkole przed dyskryminacją, zapewnia wolność wyrażania się i jest podstawą obrony przed prześladowaniem.

Podsumowując, powołanie RzecznikaRzeczniczki Praw Osób Uczących się postrzegamy jako istotne wyzwanie dla lokalnej polityki oświatowej i młodzieżowej. Przy odpowiednim podejściu i zaangażowaniu jest to ważny i odważny krok w kierunku pozytywnych zmian w edukacji, który przyniesie korzyści zarówno dzieciom i młodzieży uczącym się w dąbrowskich szkołach jak i całej lokalnej społeczności. Działanie to bardzo mocno wpisuje się w dążenie do tworzenia bardziej partycypacyjnego, demokratycznego, otwartego i obywatelskiego środowiska edukacyjnego w naszym mieście.

Poprzez podpisanie petycji wyrażasz poparcie dla wprowadzenia ważnego i wspierającego dzieci i młodzież rozwiązania i wzmacniasz samorzeczniczy głos dąbrowskich uczniów i uczennic.

Powołanie Rzecznika/Rzeczniczki Praw Osób Uczących się w Dąbrowie Górniczej to prosty krok, który może przynieść wielkie zmiany.

Podpisz i podaj dalej.
Każdy głos ma znaczenie.
Szkoła jest nasza!

Jacek Lewicki, Michał Wroński, Zosia Zając (Front Uczniowski)
Anna Dęboń, Elżbieta Nowak, Marta Nowak, Mają Krawczyk (Stowarzyszenie dOPAmina lab)

Sposób dostarczania

Przesłać za pomocą skrzynki ePUAP/przekazać osobiście.

Dąbrowa Górnicza, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2023-09-15 19:11:34 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-09-05 09:18:31 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-09-01 14:12:11 +0200

Zebrano 10 podpisów