Przejdź do treści głównej

Do: Posłanki i Posłowie Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej oraz Polski 2050

STOP rozkradaniu polskiej ziemi przez kościół! Przerwijmy „program posiadłość+”!

Szanowna Pani Posłanko / Szanowny Panie Pośle!

Opiewające na wiele milionów, pisowskie malwersacje finansowe są oburzające, ale nie zapominajmy, że kler katolicki od ponad 30 lat po cichu zagrabia polską ziemię wartą MILIARDY! Żądamy niezwłocznego zatrzymania tego procederu, który za rządów prawicy osiąga apogeum! Trzeba zlikwidować nieograniczone bonifikaty i nadzwyczajne uprawnienia kościoła przy nabywaniu publicznych nieruchomości - domagamy się:

• zniesienia art. 70a ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, który uprawnia kościół do nieodpłatnego pozyskiwania publicznych gruntów na Ziemiach Zachodnich i Północnych -bezterminowo, z fikcyjnymi ograniczeniami ilościowymi i bez żadnych ograniczeń w komercyjnym obrocie tak nabytymi gruntami!
• zniesienia art. 2a ust. 3 pkt 1d) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który wyłącza kościół z ogólnie obowiązujących zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, nadając mu uprawnienia równe rolnikom!
• zniesienia art. 109 ust. 3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który wyłącza prawo pierwokupu przysługujące gminie w przypadku sprzedaży nieruchomości między podmiotami kościelnymi!
• nowelizacji art. 37 ust. 2 pkt 10, art. 68 ust. 1 pkt 6 i art. 72 ust. 3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które regulują prawo do bonifikat, preferencyjne stawki opłat za użytkowanie wieczyste i bezprzetargowy tryb zbywania publicznych nieruchomości - nowelizacja ta musi doprecyzować nadużywane przez kościół pojęcia: „cel sakralny”, „obiekt sakralny”, „budynki towarzyszące obiektom sakralnym”, które stanowią przesłankę do udzielania bonifikat; musi także określić maksymalną dopuszczalną wysokość bonifikaty przy zbywaniu publicznych nieruchomości, uniemożliwiającą faworyzowanie kościoła!

Ratujmy naszą ziemię przed chciwością kleru, przerwijmy „program posiadłość+”!

#StopPosiadłość+!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Obecnie obowiązujące przepisy uprawniają wszystkie związki wyznaniowe do nabywania publicznych nieruchomości z bonifikatami sięgającymi 99,99%, z ominięciem przetargów, na niezdefiniowane bliżej cele i obiekty „sakralne”. Wyłączają je także spod ogólnie obowiązujących ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi. Choć zapisy te dotyczą wszystkich kościołów, w praktyce ich głównym beneficjentem jest, oczywiście, dominujący w Polsce Kościół katolicki.

Co więcej, a może przede wszystkim, Kościół katolicki, jako jedyny związek wyznaniowy, jest uprawniony do całkowicie nieodpłatnego pozyskiwania publicznych gruntów, bez żadnych ograniczeń czasowych, a w praktyce także ilościowych, na Ziemiach Zachodnich i Północnych, czyli blisko 1/3 terytorium Polski. I korzysta z tego kuriozalnego przywileju bez opamiętania – jak wynika z danych zebranych przez stowarzyszenie SOISH i tygodnik Polityka, w latach 1992-2020 przejął na tej podstawie ponad 82 i pół tysiąca hektarów polskiej ziemi!*

Ile łącznie kościół przejął naszej ziemi i jak ją wykorzystuje? To jego skrupulatnie skrywana tajemnica, a państwo nie prowadzi centralnego rejestru transakcji, dzięki czemu lokalnym politykom prawicy łatwiej jest legalizować ten złodziejski proceder. O dalszych losach przekazywanego kościołowi publicznego majątku wiemy tyle, ile wyśledzą dziennikarze i lokalni aktywiści - odsprzedaje ziemię z zyskiem, tworzy latyfundia, na które wyłudza dopłaty unijne, a prawdziwym rolnikom ziemię poddzierżawia za pieniądze, buduje hotele spa… Czyli robi nieuczciwe interesy na koszt Polek i Polaków, służące wyłącznie własnym korzyściom.**

Dostęp do informacji o transakcjach jest rozproszony w 16 województwach, 308 powiatach, 65 miastach na prawach powiatu i 2489 gminach. Najpełniejszą wiedzę mamy o rozdawaniu gruntów na podstawie art. 70a ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego – te dane są rejestrowane w terenowych oddziałach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dzięki temu wiemy, że w latach 1992-2020 kościół przejął na tej podstawie prawnej ponad 82 i pół tysiąca hektarów ziemi, czyli nawet więcej niż przyznała mu Komisja Majątkowa. Prosty rachunek wskazuje, że dajemy kościołowi w prezencie średnio ok. 2850 hektarów rocznie na mocy samego art. 70a. Zaś z danych uzyskanych ze wszystkich powiatów i miastach na prawach powiatów za lata 2015-2020 przez Stowarzyszenie SOISH wynika, że średnia wysokość bonifikaty udzielanej kościołom na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym okresie wyniosła 91,05%.

Bonifikaty i nadzwyczajne przywileje dla kościołów przy nabywaniu publicznych nieruchomości wprowadzono, zasadniczo, z dwóch pobudek. Po pierwsze, w uznaniu ich użytecznej społecznie funkcji. Po drugie, z chęci zrekompensowania im strat z tytułu nieruchomości przejętych przez państwo w latach 50. Rzecz w tym, że obie te przesłanki, jeżeli kiedykolwiek były słuszne, w przypadku Kościoła katolickiego dawno przestały być aktualne. Prowadząc kampanię nienawiści w stosunku do kobiet, społeczności LGBT i osób niewierzących, ingerując w świecką legislację, czy szczując na Unię Europejską, kościół całkowicie zatracił społeczną użyteczność.

Natomiast straty materialne wynikające z przejęcia nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych przez PRL zostały mu w pełni zrekompensowane już ponad dekadę temu. Z analiz ks. prof. D. Walencika, który sporządził pierwszy w historii całościowy raport nt. kościelnego majątku, wynika, że w 1949 roku polski Kościół na Ziemiach Odzyskanych użytkował około 33 tysiące hektarów gruntów przejętych po Niemcach, które w 1950 roku zostały odebrane przez władze PRL. Tymczasem do 2013 roku, kiedy opublikowano raport, państwo przekazało tam kościołowi ponad 38 tysięcy hektarów, czyli już o 5 tysięcy hektarów więcej niż stracił.*** Dzisiaj to już około 50 tysięcy hektarów nadwyżki.

Uważamy, że przywileje kościoła przy nabywaniu publicznych nieruchomości nie leżą w interesie społecznym. Obecne przepisy prowadzą do nieuzasadnionego bogacenia się instytucji wyjętej spod państwowego prawodawstwa (np. zwolnionej z obowiązku sprawozdawczości finansowej), wzmacniają jej pozycję polityczną (wbrew konstytucyjnym zapisom o bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych i światopoglądowych), naruszają konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, są wysoce korupcjogenne oraz prowadzą do wtórnej feudalizacji rolnictwa.

Dlatego najwyższy czas przerwać ten rabunkowy proceder. #StopPosiadłość+!

*
1. „Jak Trybunał Konstytucyjny usankcjonował bezterminowe uwłaszczanie Kościoła katolickiego na państwowych gruntach rolnych na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych” Raport stowarzyszenia SOISH, 24.08.2019, online: http://www.soish.pl/?p=473
2. Borek Z. „Jak Kościół obraca ziemią”, tygodnik Polityka, 6.06.2021, online: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2120483,1,jak-kosciol-obraca-ziemia.read
**
1. Sitnicka D. „Działka Morawieckich. Przyjaźń bankowca z kardynałem zaowocowała fantastyczną inwestycją”, oko.press, 20.05.2019, online: https://oko.press/dzialka-morawieckich-przyjazn-bankowca-z-kardynalem-zaowocowala-fantastyczna-inwestycja
2. Kopeć J., Jedlecki P., Rybak M., Uhlig D. „Ksiądz bogaty na roli. Setki milionów złotych dla Kościoła z unijnego rolniczego budżetu”, Gazeta Wyborcza, 1.12.2022, online: https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,29204509,ksiadz-jak-rolnik-na-wspolnej-polityce-rolnej-kosciol-zyskuje.html
3. Flis D. „Radni pozwolili na budowę kościelnego Hotelu Rybaki w środku puszczy”, 13.01.2023, online: https://oko.press/radni-pozwolili-na-budowe-koscielnego-hotelu-rybaki-w-srodku-puszczy?fbclid=IwAR2M2m0NZgZ5YiOTVtiCzW1cM_2fTA2QxD7H01uPkB7XzSvhNktpMC2_H9w
***
D. Walencik, "Nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918–2012. Regulacje prawne - nacjonalizacja - rewindykacja", Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice 2013

Sposób dostarczania

Podpisy zostaną wysłane mailem

Links

Nowe informacje

2023-03-12 18:54:00 +0100

Zebrano 500 podpisów

2023-03-05 18:16:51 +0100

Zebrano 100 podpisów

2023-03-05 14:02:17 +0100

Zebrano 50 podpisów

2023-03-05 12:25:21 +0100

Zebrano 25 podpisów

2023-03-05 11:26:24 +0100

Zebrano 10 podpisów