Przejdź do treści głównej

Do: Dariusz Klimczak - Minister Infrastruktury, Paulina Hennig-Kloska - Ministra Klimatu i Środowiska, Michał Widelski - Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

#BEZKOLCÓW - aby żaden więcej łoś nie zginął w męczarniach na ostrym płocie

W związku z rosnącą liczbą łosi ginących w męczarniach na ostro zakończonych ogrodzeniach, które łamią przepisy prawa, apelujemy o:
 
  1.  pilne zajęcie się tym problemem, co pozwoli ograniczyć liczbę wypadków wśród dzikich zwierząt;
  2. zmianę przepisów prowadzącą do konieczności uzyskania zezwolenia na ostro zakończone płoty i podwyższenia minimalnej wysokości ogrodzeń, na której można montować ostro zakończone elementy;
  3. zobowiązanie terenowych organów nadzoru budowlanego do egzekwowania przepisów dotyczących ogrodzeń;
  4. przeprowadzenie akcji edukacyjnej skierowanej do społeczeństwa uświadamiającej jakie warunki powinny spełniać ogrodzenia i jakie zagrożenia dla ludzi i zwierząt stwarzają ostro zakończone płoty;
  5. poinstruowanie odpowiednich służb o konieczności wszczynania postępowań wyjaśniających w przypadku śmierci zwierząt w męczarniach na niezgodnym z prawem ogrodzeniu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Sąsiadujące z lasami tereny, dotychczas dostępne dla dzikich zwierząt, coraz częściej zajmuje zabudowa mieszkaniowa. Wg GUS w ciągu ostatnich 20 lat teren zabudowy w Polsce wzrósł o 14,3%, a w niektórych województwach nawet powyżej 25%. Powoduje to, że dzikie zwierzęta w poszukiwaniu pokarmu wkraczają na obrzeża ludzkich osad, a szlaki ich wędrówek są przegradzane ogrodzeniami – często zaopatrzonymi w ostre groty. Próby pokonania takich ogrodzeń coraz częściej kończą się dla zwierząt poważnym poranieniem lub powolną śmiercią w ogromnym cierpieniu.

W ciągu 10 ostatnich lat ponad 100 łosi zginęło w ten sposób w męczarniach, a problem się nasila. Tylko w 2023 r. 24 łosie, a w tym roku już 13 poniosło śmierć na nielegalnych z punktu widzenia prawa budowlanego płotach. Są to tylko przypadki nagłośnione medialnie! Co istotne, ogrodzenia zakończone ostrymi grotami są nie tylko śmiertelnie niebezpieczne dla zwierząt, ale tworzą także zagrożenie dla ludzi, w tym dzieci! W ostatnich latach media opisywały kilka takich przypadków. Problem dotyczy więc nie tylko dzikich zwierząt, ale ogółu społeczeństwa. Nie spowodowało to jednak, że odpowiednie organy państwowe zajęły się tym problemem.

Odbiór społeczny przypadków śmierci łosi na ogrodzeniach jest bardzo negatywny ze względu na drastyczność tego typu zdarzeń i dużą sympatię dla tego zwierzęcia, jego atrakcyjność turystyczną oraz rosnący wśród obywateli brak akceptacji dla cierpienia zwierząt. 

Prawo budowlane mówi, że 1) ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt; 2) umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione (§ 41 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Jednak te przepisy nie są w żaden sposób egzekwowane, a ostro zakończone ogrodzenia nie spełniające tych warunków są powszechnie stosowane co może wskazywać na nagminne łamanie przepisów prawa i brak nadzoru budowlanego. Problemem jest też to, że przypadkach śmierci zwierząt na takich ogrodzeniach nie są wszczynane postępowania wyjaśniające a płoty dalej funkcjonują. Mamy więc do czynienia z „martwym” prawem, którego nikt nie egzekwuje. Tak dalej być nie może!

Nowe informacje

2024-06-04 20:33:07 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2024-05-28 15:18:41 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2024-05-28 10:51:20 +0200

Zebrano 500 podpisów

2024-05-27 21:37:35 +0200

Zebrano 100 podpisów

2024-05-27 21:15:06 +0200

Zebrano 50 podpisów

2024-05-27 20:58:16 +0200

Zebrano 25 podpisów

2024-05-27 20:43:46 +0200

Zebrano 10 podpisów