Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk; Rada Miejska Wrocławia

Łąki Leśnicy nie dla betonu!

Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowne Panie i Panowie Radni!
Łąki Lasu Mokrzańskiego i jego okolic nie mogą być zabudowane - zniszczy to bowiem największy las Wrocławia. Nasze „zielone płuca”. Szczególnie teraz musimy o to zadbać, gdy Wrocław jest w czołówce miast najbardziej zatrutych na świecie. Wszechobecna betonoza nie musi być wizytówka Wrocławia – miasta, w którym obywatele są świadomi zmian klimatycznych i chcą żyć w przyjaznym zielonym i czystym środowisku. To nasze konstytucyjne prawo.

Jako społeczność lokalna Osiedla Leśnica, a szerzej mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia żądamy:
I. W odniesieniu do "Łąk przy TBS"
1. Rezygnacji ze sprzedaży "Łąki przy TBS", tj. nieruchomości niezabudowanej o powierzchni ok. 45.895 m² Obręb: Leśnica; AM: 5, 8; działki nr: 39/2, 39/3, 43/2, 43/3, 44/2, 44/3, 52/2, 53/1, 54/1, 54/2, 57/1, 57/2, 57/3, 3/8, 3/9, 3/10, /11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 3/40, 3/44 - sprzedaż ogł. pod nr WNS/183/21 dnia 11.10.2021 r.
2. Zmiany obowiązującego dla "Łąk przy TBS" MPZP (Uchwała Nr XLVII/3032/06 RM Wrocław z dnia 16.02.2006 r. w sprawie uchwalenia MPZP dla pół. części zespołu urbanistycznego Leśnica oraz Parku Leśnickiego we Wrocławiu) w ten sposób, że obszar ten zostanie przeznaczony pod zieleń urządzoną i parkową;
3. Ustanowienie na tym obszarze użytku ekologicznego "Zespół Łąk Leśnicy".
Link do dok. zdjęciowej "Łąk przy TBS": https://photos.app.goo.gl/pant4QNwq8AN2XSXA
Link do mapy obszaru "Łąk przy TBS": https://photos.app.goo.gl/1iYRUFQZReA5xFCi6 ; https://photos.app.goo.gl/PJgWQrscoKeSDWwK7
II. W odniesieniu do Łąk "Klin Junackiej i Dolnobrzeskiej":
1. postulujemy zmianę MPZP dla części zespołu urbanistycznego Las Mokrzański we Wrocławiu - UCHWAŁA NR XVIII/516/08 RM WROCŁAW z dnia 14.02.2008 w ten sposób, że:
a) Nr 3/1, 4/1, AR_4, obręb geodezyjny Leśnica, obecne przeznaczenie 1KD-S (droga publiczna), zmieni się na postulowane przeznaczenie ZP (trwała zieleń urządzona - trasy spacerowe, zieleń parkowa, mała architektura użytkowa lub rekreacyjna, wybieg dla psów);
b) 5/1, AR_4 obręb geodezyjny Leśnica obecne przeznaczenie 1KD-S (droga publiczna), zmieni się na postulowane przeznaczenie droga gruntowa szutrowa dojazdowa.
c) 3/3, 4/3 AR_4, obręb geodezyjny Leśnica, obecne przeznaczenie 1KD-Z (droga publiczna), zmieni się na postulowane przeznaczenie ZP (trwała zieleń urządzona - trasy spacerowe, zieleń parkowa, mała architektura użytkowa lub rekreacyjna, wybieg dla psów).
d) 3/4, 3/5, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, AR_4, obręb geodezyjny Leśnica, obecne przeznaczenie MN17 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), zmieni się na postulowane przeznaczenie ZP (trwała zieleń urządzona - trasy spacerowe, zieleń parkowa, mała architektura użytkowa lub rekreacyjna, wybieg dla psów).
e) 3/6, 3/7, 5/8, 6/1, obręb geodezyjny Leśnica, obecne przeznaczenie 4KDW i 2KD-P, zmieni się na postulowane przeznaczenie ZP (trwała zieleń urządzona - trasy spacerowe, zieleń parkowa, mała architektura użytkowa lub rekreacyjna, wybieg dla psów);
f) 5/2 AR_4 obecne przeznaczenie 6KD-W (droga wewnętrzna) zmieni się na postulowane przeznaczenie droga gruntowa szutrowa dojazdowa.
g) 5/9 AR_4, 1/2 AR_5, obręb geodezyjny Leśnica, obecne przeznaczenie MN18 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), zmieni się na postulowane przeznaczenie ZP (trwała zieleń urządzona - trasy spacerowe, zieleń parkowa, mała architektura użytkowa lub rekreacyjna, wybieg dla psów).
link do mapy obszaru:
https://photos.app.goo.gl/joZmFqbja4Bes5vv6
III. W odniesieniu do "Łąki Śródleśnej":
1. postulujemy zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Las Mokrzański we Wrocławiu - UCHWAŁA NR XVIII/516/08 RM WROCŁAW z dnia 14.02. 2008 r. w ten sposób, że działki Nr 2/14, 2/15, 2/16 AR_4, obręb geodezyjny Leśnica obecne przeznaczenie MN16/MN19 (zabudowa jednorodzinna), 5KDW/6KDW (droga wewnętrzna) oraz 1KD-Z (droga publiczna) zmieni się na postulowane przeznaczenie ZL3 (trwała zieleń łąkowa, zakaz zabudowy).
2. Ustanowienie na tym obszarze użytku ekologicznego "Zespół Łąk Leśnicy".
link do mapy obszaru:
https://photos.app.goo.gl/MJrYHimA2U7TB568A
IV. W odniesieniu do "Wielkiej Łąki":
1. postulujemy zmianę MPZP dla części zespołu urbanistycznego Las Mokrzański we Wrocławiu - UCHWAŁA NR XVIII/516/08 RM WROCŁAW z dnia 14.02.2008 w ten sposób, że działki Nr 2/56, 2/58 AR_4, 1/1, 2/3, 5/1 AR_6, obręb geodezyjny Leśnica obecne przeznaczenie 1KD-Z (droga publiczna), zmieni się na postulowane przeznaczenie ZL3 (las, trwała zieleń łąkowa, zakaz zabudowy).
2. Ustanowienie na tym obszarze użytku ekologicznego "Zespół Łąk Leśnicy".
link do mapy obszaru:
https://photos.app.goo.gl/BQmShM8xjXT9Fen26
link do zdjęć:
https://photos.app.goo.gl/4Sq5FhjuNYW8tZmx6

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Las Mokrzański poddawany jest potężnej presji zabudowy mieszkaniowej ze strony Wrocławia i gminy Miękinia.
W Wilkszynie zabudowa szeregowa wchodzi w bezpośrednie sąsiedztwo lasu, zezwolenia na budowę są wydawane bez uchwalonego MPZP. Osiedle Malownicze i jego planowana kontynuacja, Malownicze 2, o kilkudziesięciohektarowych powierzchniach praktycznie grodzą las od strony wschodniej, zabudowują powierzchnie biologiczne, zabierając wodę z lasu. Te same skutki wywiera zabudowa osiedli TBS na dziesiątkach hektarów na Południe od lasu. Wszystkie te inwestycje prowadzone są na dawnych śródleśnych podmokłych łąkach.

Łąki te były naturalnym szlakiem migracji od doliny Bystrzycy, przez leśnickie łąki do Lasu Mokrzańskiego i w głąb lasów Mrozowskich. Kolejne grodzone osiedla są realnymi barierami migracji nie tylko dla dużych i mniejszych ssaków, ale coraz częściej śmiertelną pułapką dla ptaków (młode podloty giną zderzając się z pojazdami) i całkowitą barierą dla płazów (brak przepustów dolnych i płotków zabezpieczających na trasach migracji oraz osuszanie łąk i mokradeł). Rosnąca liczba mieszkańców, którzy mają swoje centra życiowe tuż przy lesie, wpływa na penetrację tak brzegu jak i wnętrza lasu. Likwidując zatem naturalne bufory lasu - łąki, pola, zadrzewione nieużytki i budując "na ścianie lasu", godzimy się na bezpośrednią penetrację lasu przez rosnącą populację ludzi, a w konsekwencji na dalszą degradację lasu przez uszczuplenie tak liczebności zwierząt i roślin jak i ich różnorodności, gdy instytucje ONZ i EU uznają kryzys bioróżnorodności za największe wyzwanie i zagrożenie dla ludzkości obok kryzysu klimatycznego.

Dlatego postulowaliśmy powstrzymanie chaotycznej zabudowy pół i łąk, utworzenie ochronnej otuliny lasu i jej stopniowe zalesianie. Jednym z elementów takiej ochrony powinno być również zachowanie ciągłości łąk i lasów w Leśnicy w okolicy wieży ciśnień. To ostatni ciągły obszar pomiędzy Parkiem Leśnickim a Lasem Mokrzańskim. Skutki jego przerywania widoczne były na budowie IX. Etapu TBS, gdzie w ogrodzeniu placu budowy utknęło stado przerażonych saren.

Na przedmiotowym obszarze po opadach deszczu i roztopach woda długo utrzymuje się na powierzchni ze względu na budowę geologiczną - dominują tu gleby gliniaste i ilaste z niską przepuszczalnością, a zatem zabudowa przyczyni się do przyspieszenia spływu powierzchniowego wód z obszaru akumulacji wód opadowych i z warstwy drenażu (wypływu wód z wyżej położonych wzgórz Lasu Mokrzańskiego, który tu występuje tworząc mokradła) i dalej wpłynie na zmniejszenie infiltracji do wód podziemnych, a co istotne, przedmiotowy obszar sąsiaduje z ujęciem wód głębinowych i stacją uzdatniania wody w Leśnicy.

W związku z powyższym całkowicie zasadną jest naszym zdaniem zmiana obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla wymienionych we wniosku działek, według obecnego MPZP przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz inwestycje drogowe. Szczególnie szkodliwy i nieuzasadniony jest w naszej opinii pomysł wytyczenia drogowego łącznika pomiędzy ulicą Dolnobrzeską a Marszowicką, przy obecnych założeniach przecinającego mozaikę siedlisk naturowych (zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – kod 6410 oraz ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże - kod 6510łąka niżowa) i prowadzącego do fragmentacji terenów leśnych (odcięcie fragmentu lasu w rejonie wieży ciśnień) oraz ich zanieczyszczenia w przyszłości spalinami pochodzącymi z ruchu samochodowego, co spowoduje nieodwracalne szkody dla przyrody w tym rejonie, a okolicznym mieszkańcom i turystom odbierze bezpowrotnie niezwykle atrakcyjne tereny spacerowe. Rolę takiego łącznika komunikacyjnego naszym zdaniem z powodzeniem może pełnić planowana ulica Uraska przy TBS-ach, gdyż skupiałby się na nim jedynie ruch lokalny pomiędzy dwoma osiedlami (Leśnica i Marszowice). Za bardzo szkodliwy uważamy również pomysł wyznaczenia drogi dojazdowej dla działek 56/3, 54/4 i 56/5 AR_5 poprzez tereny zalesione (stuletnia dąbrowa). Uważamy, że dalsza zabudowa łąk w Leśnicy to zwykłe barbarzyństwo – to wyrok śmierci dla tysięcy zwierząt, to likwidacja cennych łąkowych siedlisk, które w myśl dyrektywy siedliskowej podlegają ochronie, to wreszcie niszczenie potężnego, naturalnego rezerwuaru wody. To wreszcie niszczenie terenów rekreacji dla tysięcy leśniczanek i leśniczan, w tym dla mieszkańców TBS przy ul. Prężyckiej, dla których utrata „Łąk przy TBS” to utrata jedynego terenu zieleni.

Żądamy objęcia tego terenu użytkiem ekologicznym, na którym łąki zgodnie z zasadami ich utrzymania byłyby co roku koszone.

W warunkach katastrofy klimatycznej zachowanie leśnickich łąk to działanie ukierunkowane na ratowanie życia!

Sposób dostarczania

Petycja zostanie złożona osobiście w biurze Prezydenta Wrocławia i w biurze Rady Miejskiej Wrocławia.

Wrocław, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2021-12-17 11:17:46 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2021-12-16 08:37:34 +0100

Zebrano 500 podpisów

2021-12-15 16:26:02 +0100

Zebrano 100 podpisów

2021-12-15 15:22:42 +0100

Zebrano 50 podpisów

2021-12-15 14:42:41 +0100

Zebrano 25 podpisów

2021-12-15 14:23:13 +0100

Zebrano 10 podpisów