Przejdź do treści głównej

Do: Kandydaci i Kandydatki ubiegający się o głosy mieszkańców w wyborach samorządowych w Lublinie

Postulaty mieszkańców i mieszkanek Lublina przed wyborami samorządowymi

Chcemy, żeby Lublin był miejscem dobrym do życia, zapewniającym możliwości rozwoju i pracy oraz przyjaznym wszystkim mieszkańcom!

Jako mieszkanki i mieszkańcy Lublina, którym nie jest obojętne to, co się w mieście dzieje i w jakim kierunku się zmienia, chcemy Was zapytać, czy w Waszych programach mieszczą się i jakie miejsce zajmują wartości, które nam są bliskie i potrzeby mieszkańców, które my uznajemy za ważne. Prezentujemy postulaty Akcji Wybory Lublin, dotyczące: 1) sprawiedliwości społecznej, 2) demokracji lokalnej, 3) praw człowieka, 4) ochrony środowiska.

Zapoznajcie się z naszymi postulatami, podpiszcie apel, jeżeli się z nimi zgadzacie. Zapraszamy też do zgłaszania własnych pomysłów i współpracy z nami w ich promowaniu.

SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA
1. Weryfikacja dotychczasowych efektów i rozwoju miejskiego programu dotyczącego wsparcia seniorów i opiekujących się nimi rodzin,
2. Tworzenie wielorodzinnych budynków seniorskich, z całodobowym dyżurem pielęgniarskim, możliwością wykupu posiłków i pomocą w przypadku zachorowania, gdzie seniorzy mogliby wykupić lub wynająć lokale.
3. Utworzenie Domu Seniora w każdej dzielnicy z zajęciami koordynowanymi przez Miasto, dostosowanymi do różnych zainteresowań i możliwości seniorów.
4. Zapewnienie skutecznego przepływu informacji do wszystkich seniorów o ofercie Miasta oraz organizacji pozarządowych, do nich skierowanej.
DEMOKRACJA LOKALNA
1. Promowanie i wspieranie przez Miasto prowadzenia apolitycznej edukacji obywatelskiej w szkołach.
2. Transparentność polityki finansowej miasta, umożliwiająca mieszkańcom bieżącą ocenę opłacanych przez nich lokalnych polityków oraz urzędników miejskich.
3. Przeciwdziałanie bezsilności i obojętności obywatelskiej dzięki upowszechnianiu mechanizmów udziału obywateli w życiu Lublina (referenda lokalne, konsultacje społeczne, inicjatywa uchwałodawcza dla rad dzielnic).
PRAWA CZŁOWIEKA
1. Stworzenie Lubelskiego Modelu Równego Traktowania obejmującego:
- powołanie miejskiego pełnomocnika ds. mniejszości,
- monitoring przestępstw motywowanych nienawiścią,
- zapobieganie przemocy w szkołach i na ulicach,
- edukację antydyskryminacyjną w szkołach,
- wsparcie organizacyjne i finansowe dla wydarzeń edukacyjnych i społeczno-kulturalnych, przygotowywanych przez lokalne środowiska mniejszościowe - stworzenie placówki interwencyjnej dla osób doświadczających przemocy (a przez to zagrożonych bezdomnością) z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, życiowej, bądź wynikającej z orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Przyspieszenie realizacji Programu Ochrony Powietrza, poprzez:
a) stworzenie wymogu wymiany kotłów co w budynkach mieszkalnych i zwiększenie dofinansowania tych działań z funduszy Miasta, w zależności od statusu materialnego właścicieli;
b) promocję i programy wsparcia dla korzystania z odnawialnych źródeł energii;
c) edukację, promocję i wsparcie dla rozwoju transportu przyjaznego środowisku – infrastruktura rowerowa i piesza oraz komunikacja miejska zamiast samochodów osobowych;
2. Opracowanie i wdrożenie skutecznych mechanizmów prawidłowej segregacji odpadów – edukacja i monitoring społeczny na wszystkich etapach, aż do recyklingu.
3. Ochrona i rewitalizacja obszarów cennych przyrodniczo w mieście i udostępnianie ich mieszkańcom.
4. Uwzględnienie we wszystkich realizowanych przez miasto projektach inwestycyjnych priorytetu ochrony już rosnących drzew.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Mamy nadzieję, że nasze postulaty pokażą kandydatom sprawy społecznie istotne, które mogą przesądzić o decyzjach wyborczych Lublinian i Lublinianek. Przede wszystkim liczymy na dyskusję o rozwiązaniach naszych problemów podczas najbliższych czterech lat. Chcemy pokazać politykom, że oprócz zdobywania poparcia, warto także słuchać głosu obywateli. Jeżeli zgadzasz się z naszymi pomysłami, pomóż nam, podpisując nasz apel.

Skontaktuj się z nami klikając w autora kampanii aby skorzystać z formularza kontaktowego. Zachęcamy do osobistego kontaktu. Jeżeli chcesz wziąć udział w spotkaniu z kandydatami i razem z nami przekonać ich do naszych pomysłów, skontaktuj się z autorem tej kampanii.

Podpisując zaznacz, że chcesz zostać z nami w kontakcie. Dla osób, które zgodzą się na przetwarzanie danych do celów tej kampanii, będą rozsyłane informacje o bieżących wynikach naszej pracy oraz całościowe podsumowanie organizowanych przez nas spotkań wyborczych w Lublinie.

Sposób dostarczania

Przed wyborami planujemy:
- umawiać się na spotkania z kandydatami, by prowadzić z nimi bezpośrednią dyskusję;
- uczestniczyć w debatach i spotkaniach organizowanych z udziałem kandydatów;
- przekazywać nasze tematy drogą mailową z wyznaczeniem terminu na odpowiedź;
- szczegółowo informować Lublinian o stosunku kandydatów do przedstawionych im problemów i udzielonych odpowiedziach; brak reakcji też będzie dla nas odpowiedzią!

Lublin, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2018-10-16 13:37:36 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-10-11 09:20:16 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-10-09 19:53:18 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-10-09 17:22:13 +0200

Zebrano 10 podpisów