Przejdź do treści głównej

Do: Przewodniczący oraz radni i radne Rady Miasta Siedlce

Siedlce: zdjąć projekt homofobicznej uchwały!

Domagamy się natychmiastowego zdjęcia projektu Samorządowej Karty Praw Rodziny z porządku najbliższej sesji Rady Miasta Siedlce oraz całkowitej rezygnacji z jego procedowania w przyszłości.

Uderzy ona najmocniej w młode osoby LGBTQ. Około 6% z 15 tysięcy siedleckich uczniów i uczennic (czyli ok 900 osób) jest orientacji nieheteronormatywnej. 70% z nich (czyli 600 osób) zmaga się z myślami samobójczymi. Te osoby zapełniłyby dużą salę gimnastyczną.

Czy radni i radne powiedzieliby/powiedziałyby im wprost w oczy, że ich naturalne potrzeby szacunku, akceptacji, wsparcia, uznania ich miłości przez państwo, rzetelnej wiedzy antydyskryminacyjnej oraz ochrony przed przemocą są tylko pokłosiem zagranicznego spisku? Że te osoby powinny być reedukowane, karane i wykluczane ze ”zdrowej tkanki” polskiego narodu?

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Radni w Siedlcach chcą debatować nad homofobiczną rezolucją od Ordo Iuris. Podpisz i przekaż znajomym. Im więcej podpisów uda się zebrać przed sesją zaplanowaną na 31 października, tym większa szansa, że projekt Samorządowej Karty Praw Rodziny zostanie zdjęty z porządku obrad.

Ta rezolucja jest elementem prowadzonej od lat przez fundamentalistyczne stowarzyszenie Ordo Iuris kampanii na rzecz prawnej dyskryminacji osób LGBTQ. Jej propagandowa otoczka zaowocowała już próbami pogromu w Białymstoku oraz zamachu bombowego w Lublinie. Gdyby się udały – zginęłoby wielu młodych ludzi.

Samorządowa Karta Praw Rodzin jest częścią tej samej homofobicznej kampanii co uchwały, ustanawiające strefy "wolne od osób LGBT+". Tak do przyjęcia Karty zachęca Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris: „Naszym celem jest stworzenie dużej i silnej koalicji obywatelskiej, która podejmie oddolne działania na rzecz przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin. (...) Tylko nasze wspólne i konsekwentne działania mogą zatrzymać coraz śmielszy pochód dyktatury LGBT" .

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w swojej ekspertyzie z 19 lipca 2019 wskazuje, że uchwała mimo braku wartości normatywnej ma treść jawnie dyskryminacyjną, piętnującą i ignorującą faktyczną sytuację członków wspólnoty samorządowej treść. Może wywołać tzw. efekt mrożący (chilling effect) w jednostkach podległych oraz zwiększać częstotliwość występowania przestępstw z nienawiści.

Uchwała jest sprzeczna m.in. z:

- Konstytucją, której artykuł 32 stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi oraz, że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

- Konwencją ONZ Praw Człowieka, której artykuł 14 nakazuje zapewnienie praw i wolności bez dyskryminacji z powodu płci, rasy, koloru skóry, języka, religii, przekonań politycznych i innych, pochodzenia narodowego lub społecznego, przynależności do mniejszości narodowych, majątku, urodzenia lub z jakichkolwiek innych przyczyn.

- Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 18.1.2006 r. w sprawie homofobii w Europie (RC-B6-0025/2006), która potępia wszelką dyskryminację ze względu na orientację seksualną i wzywa państwa członkowskie do potępienia praktyk dyskryminacyjnych, oraz zakazania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

- Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, której artykuł 21 ust. 1 zakazuje wszelkiej dyskryminacji z powodu płci, rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub społecznego, cech genetycznych, języka, religii lub przekonań, opinii politycznych lub wszelkich innych opinii, przynależności do mniejszości narodowych, majątku, urodzenia, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

Obowiązujące przepisy prawa wiążące samorządy dają podstawy do podejmowania działań antydyskryminacyjnych i równościowych, a nie ograniczających prawa i wolności obywatelskie osób z grup mniejszościowych.

---
Zapowiedź procedowania Samorządowej Karty Praw Rodziny:
http://www.blogmedia24.pl/node/82450?fbclid=IwAR2hZuYcJFZAg7ZHRsDrISYLGjsDg7hZIPggol-a22iSUg82KqywcshfQ-8

Treść:
https://www.ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/samorzadowa-karta-praw-rodzin

Sposób dostarczania

Apel i podpisy zostaną przekazane e-mailem do przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz radnych Rady Miasta Siedlce, którzy udostępnili swoje adresy e-mailowe na stronie BIP Urzędu Miasta Siedlce.

Siedlce, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2019-10-31 23:42:25 +0100

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, na dzisiejszej sesji jeszcze nie procedowano Samorządowej Karty Praw Rodziny. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że radni i radne odłożyli/ły ten temat na następną lub kolejną sesję, żeby zając się "pilniejszymi" tematami. Ponadto nie chcieli/ały podgrzewać atmosfery przed Świętem Zmarłych.

Radni i radne otrzymali/ły już Wasze podpisy z dołączoną ściągawką z argumentami przeciwko przyjmowaniu tej uchwały. Wiedzą, że trzymamy rękę na pulsie i patrzymy im na ręce.

Petycja będzie aktywna do sesji na której będzie procedowana Karta.

2019-10-30 10:42:14 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2019-10-25 23:34:23 +0200

Na BIP UM Siedlce został opublikowany porządek obrad na 31 października. Nie ma w nim punktu o Samorządowej Karcie Praw Rodzin.

Najprawdopodobniej został przełożony na następne obrady. Ale nie można także wykluczyć, że zostanie dodany do porządku najbliższej sesji w ostatnim momencie.

Czekamy właśnie na odpowiedź z UM na nasze pytanie o losy tego projektu rezolucji, o której oczywiście natychmiast poinformujemy.

2019-10-20 13:57:04 +0200

Zebrano 500 podpisów

2019-10-19 00:59:58 +0200

Zebrano 100 podpisów

2019-10-18 22:39:21 +0200

Zebrano 50 podpisów

2019-10-18 20:44:35 +0200

Zebrano 25 podpisów

2019-10-18 19:41:31 +0200

Zebrano 10 podpisów