Przejdź do treści głównej

Do: Kandydaci na urząd prezydenta Wrocławia

Postulaty wyborcze mieszkańców Wrocławia

Chcemy, żeby Wrocław był mądrze i demokratycznie rządzonym miastem, przyjaznym wszystkim mieszkańcom, by żyło się tu dobrze i zdrowo! Mamy na to konkretne pomysły. Wysłuchajcie nas i zadeklarujcie, czy i jak odpowiecie na nasze potrzeby.

Postulaty Akcji Wrocław:

1) BARDZIEJ DEMOKRATYCZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM
- Chcemy skutecznego włączania mieszkańców w opracowanie małych i dużych projektów dotyczących przestrzeni miejskiej już od początkowych etapów tworzenia założeń funkcjonalno-użytkowych i przeprowadzania pogłębionej analizy potrzeb!
- Chcemy obowiązkowego zawiadamiania o terminach konsultacji, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, na stronie internetowej i tablicach ogłoszeniowych rad osiedli!
- Chcemy, aby obowiązkowe konsultacje nie kolidowały ze standardowymi godzinami pracy!
- Chcemy nie tylko właściwego korzystania przez urząd z ustawy o planowaniu przestrzennym, ale też wprowadzenia dodatkowych etapów konsultacji: po ogłoszeniu o przystąpieniu do opracowania studium/planu oraz po zebraniu wniosków, sporządzeniu projektu planu i wstępnym opiniowaniu przez jednostki miejskie!
- Chcemy, żeby prezydent co dwa lata zwoływał otwartą debatę o stanie realizacji planów i wysłuchał opinii i uwag mieszkańców!

2) LEPSZY TRANSPORT W MIEŚCIE
- Chcemy zmniejszenia wpływu czynników zniechęcających do korzystania z transportu miejskiego (lepsza siatka połączeń, więcej przystanków, zwiększone takty autobusów i tramwajów, lepsze węzły przesiadkowe)!
- Chcemy naprawy i modernizacji istniejącej infrastruktury i nowych elementów (buspasy i
torowiska wydzielone, przesiadki „drzwi do drzwi”, parkingi P&R)!
- Chcemy rozbudowy kolei aglomeracyjnej i zwiększenia częstotliwości jej połączeń!
- Chcemy szerokich chodników, dobrych ścieżek rowerowych, śluz rowerowych, kładek pieszo-rowerowych nad rzekami i ruchliwymi trasami!

3) ZIELEŃ MIASTA – WIĘCEJ, LEPIEJ, MĄDRZEJ
- Chcemy zwiększenia współczynników zazielenienia miasta – terenów biologicznie czynnych i terenów zielonych w przeliczeniu na mieszkańca – by w połączeniu z innymi czynnikami
doprowadzić do poprawy jakości powietrza i mikroklimatu!
- Chcemy co najmniej podwojenia budżetu na gospodarowanie zielenią z przeznaczeniem na nasadzenia, wprowadzenie dobrych praktyk oraz wykup gruntów pod tereny zielone!
- Chcemy wymogu projektowania i realizacji inwestycji zgodnie z rozporządzeniem o
gospodarowaniu wodami opadowymi, z uwzględnieniem zestawu dobrych praktyk opracowanych dla Gminy Wrocław!
- Chcemy powołania rezerwatów przyrody oraz użytków ekologicznych na terenie Gminy Wrocław i ratowanie terenów cennych przyrodniczo przed zniszczeniem!

4. KOMUNIKACJA Z URZĘDEM
- Chcemy infolinii miejskiej nt. dostępnych w mieście form pomocy osobom niesamodzielnym w zakresie potrzeb medycznych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i transportowych!
- Chcemy infolinii miejskiej dla mieszkańców chcących zgłosić sytuację awaryjną, typu akt
dewastacji czy awaria elementów infrastruktury miejskiej (latarni, znaków drogowych, ławek itp.), zwalonych drzew, złamanych konarów, martwych zwierząt itd.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Mamy nadzieję, że nasze postulaty wskażą kandydatom sprawy społecznie istotne, które mogą przesądzić o decyzjach wyborczych we Wrocławiu. Przede wszystkim liczymy na dyskusję o rozwiązaniach naszych problemów podczas najbliższych czterech lat. Chcemy pokazać politykom, że oprócz zdobywania poparcia warto także słuchać głosu obywateli. Jeżeli zgadzasz się z naszymi pomysłami, pomóż, podpisując nasz apel.

Sposób dostarczania

Przed wyborami planujemy:
- umawiać się na spotkania z kandydatami, by prowadzić z nimi bezpośrednią dyskusję;
- uczestniczyć w debatach i spotkaniach organizowanych z udziałem kandydatów;
- przekazywać nasze tematy drogą mailową z wyznaczeniem terminu na odpowiedź;
- szczegółowo informować wrocławian o stosunku kandydatów do przedstawionych im problemów i udzielonych odpowiedziach; brak reakcji też będzie dla nas odpowiedzią!

Wrocław, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2018-10-13 09:41:09 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-10-12 18:00:22 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-10-12 16:49:52 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-10-11 09:28:55 +0200

Zebrano 10 podpisów