Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Żądamy zachowania urzędu pełnomocnika_czki i KDO ds. przeciwdziałania wykluczeniom w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie,

z ogromnym niepokojem i zdumieniem odebraliśmy informację o likwidacji stanowiska Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom oraz likwidacji Komisji Dialogu Obywatelskiego przy tym stanowisku po wyborach samorządowych, w związku z uzyskaniem mandatu Radnej dotychczasowej pełnomocniczki, Pani Marty Mazurek.

Stanowczo protestujemy przeciw likwidacji tak stanowiska, jak i komisji. Działanie takie nie tylko stoi w sprzeczności z deklarowaną przez Pana Prezydenta polityką równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniom, ale przede wszystkim przeczy wcześniejszym deklaracjom i zobowiązaniom. Żądamy zachowania urzędu pełnomocnika_czki i KDO ds. przeciwdziałania wykluczeniom w Poznaniu.

Organizacje członkowskie utworzonej w okresie przedwyborczym Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, zaniepokojone startem dotychczasowej Pełnomocniczki w wyborach samorządowych, zostały zapewnione, że stanowisko zostanie utrzymane niezależnie od wyniku wyborów. Co więcej, powołanie KDO miało - zgodnie z obietnicami - gwarantować i wzmocnić niezależną pozycję, funkcje kontrolne oraz inicjatywne pełnomocniczki. Przypominamy, że w 2014 roku publicznie zobowiązał się Pan do utworzenia stanowiska pełnomocnika_czki ds. równości wobec osób uczestniczących w Wielkopolskim Kongresie Kobiet. Jest Pan laureatem nagrody Diversity Kongresu Kobiet, dlatego mamy nadzieję, że wywiąże się Pan z tej publicznej obietnicy.

Nie ma żadnego merytorycznego powodu zlikwidowania tego stanowiska, nie zmieniła się sytuacja mieszkanek i mieszkańców Poznania, co więcej, wobec stale zmieniającej się polityki “centralnej” istnieją realne przesłanki, by obawiać się o pogłębianie nierówności i wykluczeń społecznych. Apelujemy o utrzymanie tego stanowiska oraz rozpisanie otwartego, transparentnego konkursu na nowego pełnomocnika_czkę.

Tak ważna funkcja w mieście, które aspiruje do miana miasta europejskiego, równościowego, otwartego, walczącego z dyskryminacją i wykluczeniem nie może być traktowana instrumentalnie. Proponowane przeniesienie kompetencji pełnomocniczki do Gabinetu Prezydenta, który miałby współpracować z zespołem eksperckim o niewiadomym składzie, kompetencjach i umocowaniu, powołanym przez Prezydenta, oznacza rozmycie odpowiedzialności za kształtowanie polityki równościowej i antydyskryminacyjnej w Poznaniu. Tylko niezależny, umocowany prawnie i urzędowo wyspecjalizowany pełnomocnik_czka o określonych kompetencjach i budżecie do wykorzystania, gwarantuje efektywną realizację polityki równości i różnorodności w Poznaniu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Przypominamy, że Miasto Poznań jako sygnatariusz Karty Różnorodności jest zobowiązany do:

· tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności, poprzez włączanie zarządzania różnorodnością, kwestii zarządzania wiekiem i równości płci do wszystkich adekwatnych polityk i procedur stosowanych w naszej organizacji;
· wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzzakładowych rozwiązań w celu rozwoju równego traktowania, w tym wskazania osoby lub zespołu koordynującego przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
· wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, ochrony przed mobbingiem oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem;
· wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego, a także cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, w celu podnoszenia świadomości i wiedzy na ten temat poprzez szkolenia, warsztaty i działania skierowane odpowiednio do wszystkich osób zatrudnionych, w tym w szczególności do kadry zarządzającej;
· promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce.

Likwidacja stanowiska stoi w sprzeczności z tymi zasadami. Tylko zachowanie stanowiska pełnomocnika_czki oraz współpraca z organizacjami w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego gwarantuje realizację tych zobowiązań oraz przygotowanie gruntu pod przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym zgodnie z deklaracjami wyborczymi Pana Prezydenta i Koalicji Obywatelskiej.

Powołanie dotychczasowej Pełnomocniczki na nowe stanowisko ds. polityki równości i różnorodności w gabinecie Marszałka argumentowane jest m. in. bezwzględną koniecznością przestrzegania kwestii równości płci, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczania różnych grup społecznych w prezydenckich miastach Wielkopolski. W świetle tej argumentacji likwidacja analogicznego stanowiska w strukturze Miasta stoi w sprzeczności z celami rozwoju województwa wielkopolskiego jako regionu.

W związku z powyższym, raz jeszcze apelujemy do Pana Prezydenta o utrzymanie niezależnej funkcji pełnomocnika_czki ds. równości i przeciwdziałania wykluczeniom oraz działającej przy nim Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz do rozpisania otwartego konkursu na to stanowisko.

Z wyrazami szacunku,

Czas Kultury
Fundacja BEZLIK
Fundacja “Nie lękajcie się”
Grupa Stonewall
Fundacja Akceptacja
Fundacja Trans-Fuzja
Fundacja Feminoteka
Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Fundacja na rzecz równości i emancypacji "STER"
Stowarzyszenie Reformowanych Katolików
Stowarzyszenie Lepszy Świat
Nazywam Się Milliard/One Billion Rising Poznań
Społeczna Inicjatywa Wyborcza Poznaniacy.info
Łańcuch Światła Poznań
Stowarzyszenie Inicjatywa Polska Poznań
Razem Poznań
Stowarzyszenie Prawo do Miasta
Stowarzyszenie Urbanator
Manifa Poznań
Centrum Badań Migracyjnych
Codziennik Feministyczny
Black Venus Protest
Stowarzyszenie Równość i Nowoczesność
Poznańska Inicjatywa W Naszej Sprawie
Poznańska Garażówka
Fundacja Wyrównywania Szans “Pokolenia”
Humans of Aleppo
Toruński Strajk Kobiet
Fundacja Aktywności Lokalnej
Zespół Teatru Ósmego Dnia
SLD Wielkopolska

Nowe informacje

2018-11-22 11:26:13 +0100

Zebrano 100 podpisów

2018-11-22 07:37:03 +0100

Zebrano 50 podpisów

2018-11-21 23:31:10 +0100

Zebrano 25 podpisów

2018-11-21 22:47:20 +0100

Zebrano 10 podpisów